polsko-anglicko překlad pro "większość"

PL

"większość" anglický překlad

PL większość
volume_up
{ženský rod}

1. generál

większość (také: gros, pełnoletność, przewaga liczebna)
volume_up
majority {podstatné jméno}
Ma Pan w parlamencie większość dwóch trzecich i jest to większość prawowita.
You have a two-thirds majority in parliament and it is a legitimate majority.
Czy będzie to większość kwalifikowana, czy też większość przez konsensus?
Is it a qualified majority or a majority by consensus?
Absolutna większość populacji ukraińskiej jest przeciwna członkostwu w NATO.
An absolute majority of the Ukrainian population are opposed to membership of NATO.
większość
volume_up
majority of {podstatné jméno}
Czy będzie to większość kwalifikowana, czy też większość przez konsensus?
Is it a qualified majority or a majority by consensus?
Ma Pan w parlamencie większość dwóch trzecich i jest to większość prawowita.
You have a two-thirds majority in parliament and it is a legitimate majority.
Absolutna większość populacji ukraińskiej jest przeciwna członkostwu w NATO.
An absolute majority of the Ukrainian population are opposed to membership of NATO.
większość
volume_up
most {podstatné jméno}
Ostatnio świętowaliśmy poszerzenie strefy Schengen na większość krajów Europy.
Most recently, we have celebrated the expansion of the Schengen area to most of Europe.
Większość problemów czy błędów można znaleźć w dokumentacji zamówień publicznych.
Most of the problems, or errors, are to be found in the public procurement dossier.
Jednakże większość ośrodków doskonałości mieści się w starych krajach Unii.
However, most of the centres of excellence are in the old countries of the Union.
większość
volume_up
plurality {podstatné jméno} (majority)
Na czele rządu stoi premier, przewodniczący partii, która zdobędzie większość miejsc w ciele ustawodawczym.
The Head of Government, the Prime Minister, is the leader of the party that gains a plurality of seats in the legislature.

2. "czegoś"

większość (také: gros)
Mówiąc prosto, większość pieniędzy musi pochodzić ze źródeł, gdzie znajduje się najwięcej pieniędzy.
To be blunt, the bulk of the money will have to come from where the bulk of the money is.
Do dnia dzisiejszego większość tych kwestii nadal nie została rozwiązana.
Today, the bulk of these issues have still not been addressed.
Większość imigrantów tworzy własne społeczności, nie integrując się ze społeczeństwem.
The bulk of immigrants create their own social networks without integrating into society.

Synonyma (polsky) pro "większość":

większość

Příklady použití pro "większość" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

PolishWiększość wiedzy dzieci czerpią od dorosłych, ale same też mają czym się podzielić.
Kids already do a lot of learning from adults, and we have a lot to share.
PolishOto na czym należy w tej debacie politycznej skupić większość naszej uwagi.
This is where I think we have to focus much of our attention on this political debate.
PolishTa sesja jest o cudach natury, a większość konferencji -- o pogoni za szczęściem.
This session is on natural wonders, and the bigger conference is on the pursuit of happiness.
PolishPrzez większość tego niewyobrażalnego okresu, wygląd Ziemi zmieniał się bardzo powoli.
Over nearly all that immense time, Earth's appearance would have changed very gradually.
PolishZ zadowoleniem przyjmuję większość propozycji Komisji wraz ze sprawozdaniem pana Goepel'a.
I welcome much of what the Commission has put forward, along with Mr Goepel's report.
PolishWybory w Kenii pokazały, że znaczna większość Kenijczyków woli demokrację od dyktatury.
They have shown that they have more faith in elected representatives than in the military.
PolishDziękuję Państwu za podpisanie tej deklaracji pisemnej przez przytłaczającą większość.
Thank you for having overwhelmingly signed this Written Declaration.
PolishW żadnym wypadku nie wpływa to na wynik głosowania, gdyż większość głosów nie ulega zmianie.
In no case has the result of a vote been affected, as the majorities have not changed.
PolishWiększość chwil życia, i wliczam tu psychologiczne "teraz", trwa podobno 3 sekundy.
And the answer is really straightforward: They are lost forever.
PolishNie zawsze, bo te zjawiska nie są absolutne, ale większość czasu.
Not all the time -- these things aren't absolute -- but a lot of the time.
PolishWiększość odpowiedzialności za stabilizację sytuacji spadnie na tworzących politykę fiskalną.
The main responsibility for stabilising the situation will fall to fiscal policy makers.
PolishWiększość niepowodzeń leczniczych w badaniu CAP- 001 była spowodowana złą tolerancją.
treatment failures in CAP-001 were caused by poor tolerability.
PolishJak zostało już powiedziane w tym Parlamencie, większość osób udzielających opieki stanowią kobiety.
As has already been mentioned in this House, many of those who care are women.
PolishPosłance Castex udało się już włączyć większość z nich do jej sprawozdania.
My fellow Member Mrs Castex has already successfully incorporated almost all of it in her report.
PolishJak większość ludzi uważałem, że nie mam talentu do języków.
I, like many people, came to the conclusion that I was terrible at languages.
PolishTo, jak większość z Was się pewnie domyśliła, jest ostatnio opróżniona puszka piwa w Portugalii.
This, as many of you have probably guessed, is a recently emptied beer can in Portugal.
PolishDlaczego ta znacznie pokaźniejsza większość nie zrobi czegoś, by napiąć polityczne muskuły?
Why does this far more substantial minority not make a move to exercise its political muscle?
PolishWiększość ruszy dalej i za jakieś 5 dni wyląduje w Afryce Wschodniej.
It makes it look like there are sort of two breeding periods here.
PolishNauka jest przydatna, ale większość zależy od ludzi, od naszej edukacji.
And it's nice to have the science, but it still depends mostly upon the people, on your education.
PolishWynika to z wielu rzeczy, które mówi się w Grecji, jednak większość z nich jest niezgodna z prawdą.
That is clear from the various things being said in Greece, much of which is inaccurate.