polsko-anglicko překlad pro "w dalszym ciągu"

PL

"w dalszym ciągu" anglický překlad

PL

w dalszym ciągu {příslovce}

volume_up
w dalszym ciągu (také: dalej)
volume_up
on {přísl.}
Dyskusje nad najważniejszymi zagadnieniami między Radą i Parlamentem w dalszym ciągu trwają.
Discussions are being held on key issues between the Council and Parliament.
Jeżeli chodzi o finanse publiczne, nie możemy działać w dalszym ciągu tak, jak na początku.
In respect of public finances, we cannot carry on the way we have started.
Na tym temacie oparłem kolejne prace i zajmowałem się tym w dalszym ciągu.
And that, to me, was again something that I started building on, and I continued to build on.
w dalszym ciągu (také: bardziej, dalej, więcej, co więcej)
Zgodnie z nim powinniśmy w dalszym ciągu rozwijać demokrację.
It says that we need to further enhance democracy. We need to enhance access to documents.
Komisja ma zamiar w dalszym ciągu rozwijać ten mechanizm i zaplanowała dalsze przeszukania na ten rok.
The Commission intends to further develop this mechanism and has planned a further sweep for later this year.
Jeżeli okażą się niewystarczające, musimy w dalszym ciągu pracować nad zwiększeniem naszych wspólnych redukcji.
If they prove to be insufficient, we must continue working to further our collective reductions.
w dalszym ciągu (také: bardziej, więcej, jeszcze, dalej)
W dalszym ciągu uważam, że może Pani zrobić więcej w sprawie uproszczenia.
Commissioner, I still think you can do more for simplification.
Choroba ta w dalszym ciągu zbiera swoje żniwo i będzie je zbierać.
It continues to claim them and will claim many more.
Kolejnym obszarem, na który musimy zwrócić większą uwagę są usługi finansowe - wiemy, że w tej sferze problemy w dalszym ciągu istnieją.
Another area to which we must pay more attention is financial services, where we know problems still exist.
w dalszym ciągu (také: inaczej, gdzie indziej, dalej, indziej)
w dalszym ciągu (také: odtąd, dalej, od tej chwili)
w dalszym ciągu (také: odtąd, dalej, od tej chwili)

Synonyma (polsky) pro "w dalszym ciągu":

w dalszym ciągu

Podobné překlady pro "w dalszym ciągu" anglicky

w předložka
w zájmeno
English
dalszy přídavné jméno
ciąg podstatné jméno

Příklady použití pro "w dalszym ciągu" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

PolishJedynym krajem w Europie, który w dalszym ciągu stosuje karę śmierci, jest Białoruś.
The only country in Europe that continues to apply the death penalty is Belarus.
PolishNie zapominajmy, że pryszczyca jest w Brazylii w dalszym ciągu poważnym problemem.
Let us not forget that foot-and-mouth disease is still a serious problem in Brazil.
PolishW dalszym ciągu uważam, że dyrektywa jest zbędna i nie wnosi żadnej wartości.
I still believe that the directive is superfluous and is unlikely to add any value.
PolishW sprawozdaniu w dalszym ciągu popiera się obowiązujący system dystrybucji pomocy.
The report also continues to support the current model for distributing aid.
PolishPolityka spójności po 2013 roku musi w dalszym ciągu urzeczywistniać tę wizję.
The cohesion policy after 2013 must continue to make this vision a reality.
PolishPunktem wyjścia dla Komisji jest fakt, że UE musi w dalszym ciągu odgrywać rolę wiodącą.
The Commission's starting point is that the EU must continue to show leadership.
PolishMałe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) w dalszym ciągu stanowią tu poważne wyzwanie.
Small and medium-sized enterprises (SMEs) continue to present an important challenge.
PolishHodowcy bawełny w Hiszpanii chcą - my chcemy - w dalszym ciągu uprawiać bawełnę.
The Spanish cotton growers want - we want - to continue growing cotton.
PolishOsoby te są w dalszym ciągu zatrudnione, pomimo że otrzymały wypowiedzenia.
These people are still employed, despite having received redundancy notices.
PolishPytam się: dlaczego rosyjskie wojska w dalszym ciągu są w wiosce Perewi?
I have to ask: why are Russian army units still present in the village of Pereva?
PolishTakie praktyki w dalszym ciągu powinny być przedmiotem wyłącznie tej dyrektywy.
Such practices should continue to be regulated solely by this directive.
PolishChcemy w dalszym ciągu udzielać jej wsparcia - takie jest stanowisko mojej grupy.
We want to continue supporting Turkey; that is the opinion of my group.
PolishNie trzeba mówić, że Komisja będzie w dalszym ciągu rozważać te kierunki.
Needless to say, the Commission will continue to consider these orientations.
PolishW dalszym ciągu maltretuje się i gnębi tych, którzy krytykują okupantów.
The abuse and oppression of those who criticise the occupying power continues.
PolishChcemy, żeby w dalszym ciągu funkcjonował i mógł realizować swoje zadania.
We want it to remain in place and we also want it to be able to carry out its tasks.
PolishTo tylko słowa, nie ma zobowiązań i z tego względu mam zamiar w dalszym ciągu pytać.
These are just words, there are no commitments and therefore I am going to keep asking.
PolishJest to wspaniały mechanizm, ale w dalszym ciągu wymaga znaczącej pomocy.
It is an extraordinary mechanism but it still requires a great deal of help.
PolishUE będzie w dalszym ciągu ściśle przestrzegać standardu MFW i praktyk międzynarodowych.
The EU will continue to adhere strictly to standard IMF and international practices.
PolishMusimy w dalszym ciągu działać dla dobra naszych społeczeństw i przybliżyć im ten Traktat.
We must continue to stand with the people and bring this treaty closer to them.
PolishDopiero wówczas będzie możliwe rozważenie statystyk, których w dalszym ciągu potrzebujemy.
Only then will it be possible to consider the statistics that are still needed.