polsko-anglicko překlad pro "uprawniony do"

PL

"uprawniony do" anglický překlad

volume_up
uprawniony do {příd. jm. m.}

PL uprawniony do
volume_up
{přídavné jméno rod mužský}

uprawniony do
volume_up
eligible for {příd. jm.}

Podobné překlady pro "uprawniony do" anglicky

uprawniony přídavné jméno
do podstatné jméno
English
do předložka
do

Příklady použití pro "uprawniony do" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

PolishNie jestem uprawniony do zmiany procedury komitetowej; nie ma tego w zakresie moich kompetencji.
I do not have the authority to modify comitology; that is not within my powers.
PolishJeśli adres należy do operatora komórkowego, jest to uważane za uprawniony dostęp do konta.
In this column we list the last 10 IP addresses your mail was accessed from, and the associated locations.
PolishNa podstawie kryteriów, o których sami decydujemy, to przewodniczący jest uprawniony do orzekania, a nie Komisja czy Rada.
On criteria that we ourselves decide, that our President is called upon to rule on, not the Commission or the Council?
PolishNaród birmański jest uprawniony do otrzymania pomocy i powinien wiedzieć, że Unia Europejska nie straci zainteresowania jego przyszłością.
The people of Burma are entitled to receive aid and to know that the European Union will not lose interest in their future.
PolishJestem uprawniony do adwokata.
PolishW przyszłości Rzecznik będzie miał dostęp do dokumentów niejawnych, ale nie będzie uprawniony do przekazywania takich informacji stronom trzecim.
The Ombudsman will now have access to secret files but will not be allowed to disclose such information to third parties.
PolishEurosystem cieszy się autonomią w dziedzinie polityki pieniężnej jako jedyny organ uprawniony do prowadzenia tej polityki w strefie euro.
The Eurosystem has the exclusive competence for the monetary policy of the euro area and thus has been entrusted with monetary sovereignty.
PolishKażdy, kto jest uprawniony do skorzystania z ochrony konsularnej ze strony ojczystego państwa członkowskiego, może zwrócić się do państwa wiodącego o pomoc.
Anyone who is entitled to consular protection from their own Member State is entitled to ask the Lead State for assistance.
PolishOgraniczenie to nie dotyczy niezabezpieczonych obligacji bankowych gwarantowanych przez organ administracji publicznej uprawniony do nakładania podatków.
This limitation does not apply to uncovered bank bonds that are guaranteed by a public sector entity with the right to levy taxes.
PolishCzyż nie jest w istocie sprawą moralności fakt, że tak duży odsetek osób ryzykujących życie powinien być uprawniony do ubiegania się o azyl w pierwszym miejscu?
Is it really moral that a large proportion of those people who risk their lives should be entitled to asylum in the first place?
PolishW związku z tym Parlament Europejski będzie uprawniony do współdecydowania w kwestii całego budżetu i otrzymamy nową, uproszczoną procedurę budżetową.
The European Parliament will therefore have the power of codecision on the whole budget, and we will have a new, simplified budgetary procedure.
PolishPodczas kontroli dowiedział się, że skoro nie uzyskał uznania swoich kwalifikacji zawodowych, nie jest uprawniony do udzielania lekcji we Francji.
During an inspection, he was told that he was not authorised to teach in France without first obtaining recognition of his professional qualifications.
PolishJeśli Twoja małżonka lub partnerka – drugi rodzic Twoich dzieci – nie pracuje, jesteś uprawniony do pobierania zasiłku na dzieci w kraju, w którym jesteś zatrudniony.
If your spouse or partner — your children’s other parent — does not work, you are entitled to child benefits in the country where you work.
PolishW Niemczech każdy obywatel, każdy człowiek uprawniony jest do otrzymywania minimalnego zasiłku od państwa, toteż nikt z tych 9 milionów osób nie będzie musiał głodować.
In Germany, every citizen, every person is entitled to minimum benefit from the state and therefore none of these 9 million people need suffer hunger.
PolishJednak tym, co powinniśmy zrobić przede wszystkim, jest wysunięcie przez Parlament Europejski roszczenia, że jest on uprawniony do decydowania o tej sprawie wspólnie z Radą.
However, what needs to be done above all is for the European Parliament to stake its claim to competence to decide on the issue alongside the Council.
PolishW centrum uwagi tej dyrektywy jest pacjent, uprawniony do najlepszej możliwej opieki medycznej, szczególnie kiedy nie można jej świadczyć w państwie pacjenta.
The main focus of this directive is the patient, who is entitled to the best possible medical care, particularly when it cannot be provided in the patient's own country.
PolishOrgan uprawniony do przyznawania środków publicznych powinien być poza wszelkimi podejrzeniami, choćby tylko ze względu na zaufanie obywateli do organów administracji publicznej.
A body empowered to award public funding must be entirely above suspicion, if only for the sake of people's trust in public administrative authorities.
PolishZobaczą państwo wtedy, że jednym z najłatwiejszych zadań na świecie jest stwierdzenie, kto jest obywatelem Unii i kto jest uprawniony do wybierania posłów do tego Parlamentu.
Then you will recognise that it is the easiest thing in the world to find out who is a citizen of this Union and who is entitled to vote for this Parliament.
PolishNawet w Europie tracimy jasność co do tego, kto jest uprawniony do gromadzenia, posiadania, analizy czy przekazywania danych jakiej treści oraz co do warunków, na jakich można to robić.
Even within Europe, it is becoming less clear who is allowed to collect, possess, analyse or pass on what data, and the conditions under which they may do so.
PolishPowołany zostanie europejski zespół kontroli, który będzie uprawniony do losowego przeglądania prób, w celu zapewnienia, by dane były uzyskane zgodnie z porozumieniem.
There will be an EU review team. They will have the right to review random samples to ensure that the data has been taken in a way that is respected according to the agreement.