polsko-anglicko překlad pro "uprawnienie"

PL

"uprawnienie" anglický překlad

PL uprawnienie
volume_up
{střední rod}

uprawnienie
volume_up
authorisation {podstatné jméno}
Profesjonalni użytkownicy uzyskają uprawnienia dopiero po odbyciu szkolenia.
Professional users will only be granted authorisation after they have completed a training course.
Uprawnienia do dokonywania połowów w tym regionie otrzyma dwadzieścia osiem sejnerów tuńczykowych i 12 taklowców powierzchniowych.
Authorisation to fish will be granted to 28 tuna seiners and 12 surface long-liners.
Udzielanie uprzedniej zgody na leczenie szpitalne jest instrumentem o kluczowym znaczeniu dla możliwości wykonywania tego rodzaju uprawnień.
Prior authorisation for hospital treatment is the instrument that is key to being able to exercise this power.
volume_up
authorization {podstatné jméno}

Synonyma (polsky) pro "uprawnienie":

uprawnienie

Příklady použití pro "uprawnienie" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

PolishOkoliczności, które mogą mieć wpływ na uprawnienie do zasiłku dla bezrobotnych.
Circumstances likely to affect the entitlement to unemployment benefits.
PolishDlatego tak ważne jest uprawnienie Parlamentu do sprawowania nadzoru.
That is why Parliament's right of supervision is very important.
PolishUważam, że po upływie roku możemy w pełni wykonać przedmiotowe uprawnienie.
After one year, I think we can fully exercise this right.
PolishW związku z tym, przyznanie tego prawa jest uzależnione od instytucji wykonujących to uprawnienie.
Consequently, the granting of this right depends on the institutions exercising that power.
PolishW wielu krajach Twoje uprawnienie do świadczeń może zależeć od długości okresu opłacania składek.
In many countries, your entitlement to benefits may depend on your previous contribution periods.
PolishDlatego tak ważne jest uprawnienie związków zawodowych do reprezentowania interesów tych pracowników.
This is why the right of trade unions to represent the interests of these workers is so important.
PolishMam na myśli władzę, która stanowi uprawnienie wynikające bezpośrednio z głosów Europejek i Europejczyków.
I mean power that translates as legitimacy arising directly from the votes of European women and men.
PolishNależy pamiętać, że uprawnienie do dodatkowego zwrotu kosztów nie jest uznawane w odniesieniu do Szwajcarii.
Please note that the entitlement to additional reimbursement is not recognised in relations with Switzerland.
PolishUprawnienie do dokonywania połowów w tym regionie posiadać będzie dwadzieścia osiem sejnerów tuńczykowych i 12 taklowców powierzchniowych.
Twenty-eight purse seiners and 12 surface long-liners will be authorised to fish in the region.
PolishJest do uprawnienie przewodniczącego.
That is a prerogative of the President.
PolishJest to bardzo ważne uprawnienie.
PolishArt. 287 ust. 3 traktatu z Lizbony daje uprawnienie umożliwiające występowanie w tej sprawie do krajowych trybunałów obrachunkowych.
Article 287(3) of the Treaty of Lisbon gives you this power to approach the national courts of auditors, President Caldeira.
PolishZgadzam się z moim kolegą, panem posłem Reulem, że procedura i uprawnienie są sprawą drugorzędną, o ile tylko zmierza się we właściwym kierunku.
I agree with my colleague, Mr Reul, that procedure and competence take second place when one is actually headed in the right direction.
PolishStosowne jest również nadane Komisji uprawnienie do dostosowania wspomnianej kwoty do inflacji, zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą.
The power given to the Commission to adjust the amount in line with inflation, in accordance with the regulatory procedure with scrutiny, is also appropriate.
PolishDlatego myślę, że możemy teraz stworzyć to nowe uprawnienie wspólnie, nawet jeżeli, ściśle rzecz biorąc, nie mieści się ono w zakresie metody wspólnotowej.
I therefore think we can say that we can now develop this new competence together, even if, strictly speaking, it does not come under the Community method.
PolishTwoje uprawnienie do zasiłku i jego kwota zostaną określone zgodnie z zasadami obowiązującymi w Twoim kraju pochodzenia, z uwzględnieniem okresów przepracowanych za granicą.
Your entitlement and the amount of benefit will be assessed according to the rules in your home country, taking account of your working periods abroad.
PolishMożliwe jest jednak, że wykonując owo naturalne uprawnienie wykonawcze Komisja dopuści się przekroczenia kompetencji, w większości przypadków nieumyślnie.
However, it is possible that, in exercising this quite natural power to implement, the Commission may exceed its powers, in most cases, without necessarily seeking to do so.
PolishJeśli Twoje podwójne uprawnienie do świadczeń wynika z faktu, że mieszkasz w jednym kraju, a pracujesz w innym, świadczenia otrzymasz tylko z kraju, w którym pracujesz.
If your double entitlement results from the fact that you work in one country and live in another, you will only receive benefits from the country where you work.
PolishPaństwa członkowskie powinny wreszcie mieć uprawnienie do upoważniania zarządzających poszczególnymi sieciami portów lotniczych do wprowadzenia wspólnego systemu opłat dla ich sieci.
Finally, Member States should be able to authorise the managing body responsible for an airport network to introduce a charging system common to this network.
PolishNie mogę się jednak zgodzić z tym, że aborcja jest w tym sprawozdaniu traktowana jak specyficznie rozumiane uprawnienie i - tak jak mówiła pani Lulling - metoda regulacji narodzin.
I cannot, however, accept that abortion is treated in the report as a specifically understood entitlement, and - as Mrs Lulling said - a method of birth control.