polsko-anglicko překlad pro "traktować"

PL

"traktować" anglický překlad

volume_up
traktować {nedoko. slov.}

PL traktować
volume_up
[traktuję|traktowałbym] {nedokonavé sloveso}

Jako ludzie cywilizowani musimy traktować wszystkich przybyszów w sposób humanitarny.
As civilised people, we need to treat all these people like human beings.
Powinniśmy troszeczkę poważniej traktować naszych partnerów społecznych.
We should treat our social partners a little more seriously.
Nie powinniśmy traktować innych narodów tak, jak sami nie chcielibyśmy być traktowani.
We should not treat other nations as we would not wish to be treated ourselves.
Kryzys finansowy raz jeszcze pokazał, dlaczego musimy mądrze traktować fundusze emerytalne.
The financial crisis has demonstrated once again why we must handle pension funds wisely.
W jaki sposób powinniśmy traktować takie przypadki?
How should we handle such cases?
Dlatego też sprawy te należy traktować bardzo ostrożnie.
Consequently, these issues should be handled in a very sensitive manner.
Nie możemy dłużej traktować gospodarki i środowiska oddzielnie.
We can no longer consider the economy and the environment separately.
Musimy więc szanować doświadczenie matek i traktować świadczoną przez nie opiekę nad dziećmi jako usługę nadrzędną.
We must therefore respect the experience of mothers and consider it as prior service, if it is provided solely to children.
Należy traktować go jako naturalnie występujące zagrożenie związane ze stymulacją gonadotropinową.
OHSS must be considered an intrinsic risk of gonadotrophin stimulation.

Příklady použití pro "traktować" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

PolishNie można jednak traktować ich jako pretekstu do naruszania podstawowych swobód.
However, they must never be used as a pretext for repressing fundamental freedoms.
PolishNie musimy traktować sprawy agresywnie, ale musimy pokazać naszą determinację
We do not need to be aggressive about it, but we need to be determined about it.
PolishJednak chciałem powiedzieć, że nikt nie ma prawa traktować użytkowników jak zakładników.
However, what I meant to say is that no one has the right to take users hostage.
PolishZieloną księgę musimy traktować jak pierwszy krok na drodze do reformy w tym obszarze.
We must regard the Green Paper as the first step towards reform in this area.
PolishPosłowie dowiedli też, że Parlament nie pozwoli się traktować jak marionetka.
MEPs have also shown that the Parliament will not accept to be treated like a doormat.
PolishPriorytetowo należy traktować programy prac badawczych związanych z energią.
Research programmes relating to energy production should be given priority.
PolishPowinien był Pan to przyznać, a wówczas mogłabym traktować Pana bardziej serio.
You should have admitted this and then I would have been able to take you more seriously.
PolishPaństwa członkowskie nie mogą traktować tego systemu tylko jako dodatkowego dochodu.
Member States cannot simply look on this as an addition to their coffers.
PolishNie można traktować więźniów z Guantanamo tak, jak gdyby byli jednorodnym tłumem.
The prisoners of Guantánamo cannot be dealt with as if they were an undifferentiated herd.
PolishStruktury ochrony ludności muszą traktować priorytetowo przygotowanie do powodzi i susz.
Civil protection structures have to prioritise preparedness for floods and droughts.
PolishKrótko mówiąc, podrabiania i kopiowania nie można traktować w ten sam sposób.
In short, counterfeiting and copying cannot be treated in the same way.
PolishWielu moich przedmówców mówiło, że politykę imigracyjną należy traktować całościowo.
Many of the previous speakers have said that migration policy must be viewed as a whole.
PolishObowiązki te powinno się traktować jako środki o charakterze pomocniczym.
But these responsibilities should be seen as having a subsidiary character.
PolishNielegalny handel ludźmi trzeba naprawdę traktować jak współczesną formę niewolnictwa.
The illegal trafficking in human beings really should be viewed as present day slavery.
PolishPaństwa członkowskie nie mogą traktować OLAF-u jako wroga czy też zbędnej instytucji.
Member States cannot regard OLAF as an enemy or a redundant institution.
PolishW żadnym razie nie można traktować ich powierzchownie ani też lekceważąco.
Under no circumstances can these be dealt with superficially or lightly.
PolishI znów, można to traktować prawie jak mapowanie autostrad międzystanowych.
And again, you can think of this as almost mapping our interstate highways, if you will.
PolishNadeszła jednak pora, aby poważnie, odpowiedzialnie i spójnie traktować nasze zobowiązania.
But this is the moment to be serious, responsible and coherent with our commitment.
PolishPaństwa członkowskie powinny traktować priorytetowo owoce uprawiane lokalnie i owoce sezonowe.
The Member States should give preference to locally produced and seasonal fruit.
PolishMusimy ograniczyć badania na zwierzętach, ale nie wolno traktować ludzi jako alternatywy.
We must reduce animal testing, but humans are still not to be seen as the alternative.