polsko-anglicko překlad pro "susze"


Nechceš hledat suszyć
PL

"susze" anglický překlad

volume_up
susze {ž mn. č.}
volume_up
suchy {příd. jm. m.}

PL susze
volume_up
{ženský rod množné číslo}

susze
volume_up
droughts {mn. č.}
Powtarzające się susze oraz powodzie mają niszczycielski wpływ na ludność.
Recurring droughts, as well as floods, have a devastating effect on the population.
Bezprecedensowe powodzie, susze i pożary lasów spustoszyły Europę.
Record floods, droughts and forest fires have caused devastation across Europe.
W Afryce Subsaharyjskiej susze są znacznie dotkliwsze.
In many parts of sub-Saharan Africa, the droughts are so much worse.

Synonyma (polsky) pro "suchy":

suchy

Příklady použití pro "susze" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

PolishPo pierwsze należy postrzegać niedobory wody i susze jako zjawisko globalne.
Firstly, water shortage and drought must be seen as a global phenomenon.
PolishNie możemy czekać na tego rodzaju suszę jaką miała Australia, by zmienić naszą kulturę polityczną.
We can't wait for the kind of drought Australia had to change our political culture.
PolishZ jednej strony będą susze, a z drugiej za dużo wody i wzrost poziomów mórz.
There will be drought on the one hand, and too much water on the other hand, with rising sea levels.
PolishZapasy starczą nawet na czteroletnią suszę, bo zbieramy deszczówkę.
If we have four years of drought, we still have water on the campus, because we collect rainwater.
PolishW ostatnich latach Rumunię dotknęły susze, powodzie i upały.
In recent years, Romania, for instance, has been affected by drought, floods and hot weather.
PolishObraca rzeki w pustynię, a potoki wód w suszę;
He turneth rivers into a wilderness, And watersprings into a thirsty ground;
PolishPonieważ we dnie i w nocy ociężała nademną ręka twoja, obróciła się wilgotność moja w suszę letnią.
For day and night thy hand was heavy upon me: My moisture was changed [as] with the drought of summer.
PolishNiestety, ale ekstremalne susze i pożary lasów występują coraz częściej i z coraz większym nasileniem.
Unfortunately, conditions of extreme drought and forest fires in southern Europe have been growing both more frequent and more intense.
PolishPrzykładem mogą tu być susze i pożary w Rosji w 2010 roku czy powodzie w Pakistanie, a ostatnio także w Australii.
A good example of this would be the drought and fires in Russia in 2010, or the floods in Pakistan, and more recently in Australia.
PolishDoceniam również przekazanie przez pana 53 milionów dolarów w zeszłym tygodniu jako reakcję na suszę w krajach Afryki subsaharyjskiej.
I also appreciate that you allocated EUR 53 million last week to respond to the drought in sub-Saharan countries.
PolishRada jest przekonana, że te zagrożenia - suszę i pustynnienie - można skutecznie rozwiązać jedynie w ścisłej współpracy międzynarodowej.
The Council is firmly convinced that these threats - drought and desertification - can be tackled effectively only through close international cooperation.
PolishKraj ten powinien się również przygotować na różne klęski żywiołowe, takie jak powodzie, obsunięcia ziemi, cyklony, a także suszę, na które jest narażony.
It also has to prepare for the various natural disasters, such as flooding, landslides, cyclones and also drought, to which the country is exposed.
PolishCelem tych wniosków było także uznanie w ramach funduszu szczególnego charakteru klęsk żywiołowych w regionie śródziemnomorskim, takich jak susze i pożary.
These proposals also aimed to acknowledge the specific nature of natural disasters in the Mediterranean region, such as drought and fire, within this Fund.
PolishW czerwcu ONZ ostrzegł, że w ciągu następnych 10 lat susze mogą wysiedlić 50 milionów ludzi, głównie z krajów afrykańskich na południe od Sahary i Środkowej Azji.
Last June the UN warned that over the next 10 years desertification could drive 50 million people from their homes, mainly in sub-Saharan Africa and Central Asia.
Polish(HU) W poprzednim punkcie porządku obrad wspomniana była kwestia tego, że większość klęsk żywiołowych w Europie związanych jest z wodą: susze, powodzie, pożary lasów.
(HU) Under the previous agenda item, mention was made of the point that the majority of Europe's natural disasters are water-related: drought, floods, forest fires.
PolishSkala pożarów lasów faktycznie przekracza możliwości mniejszych państw członkowskich, w szczególności w regionach szczególnie narażonych na susze.
(DE) Madam President, the scale of the forest fires actually exceeds the capabilities of the smaller Member States, especially in those regions particularly affected by drought.
PolishZmiana klimatu oznacza, że każdy typ lasu i sektor leśnictwa jako całość zostają wystawione na specyficzne i nieprzewidywalne zagrożenia, takie jak burze, susze i pożary lasów.
Climate change means that every type of forest and the forestry sector as a whole are exposed to specific and unforeseeable threats such as storms, drought and forest fires.
PolishWyrażamy nadzieję, że konferencja stron podejmie odpowiednie decyzje, aby zwalczać suszę i pustynnienie, i że swój wkład uczynią również instytucje europejskie
It is hoped that the Conference of the Parties will take the appropriate decisions for combating drought and desertification and that the European Institutions will also make their contribution.