polsko-anglicko překlad pro "suma"

PL

"suma" anglický překlad

PL

suma {ženský rod}

volume_up
suma (také: liczba, ilość, kwota, wysokość)
volume_up
amount {podstatné jméno}
Pakiet wart 110 miliardów euro to olbrzymia suma pieniędzy.
A EUR 110 billion package is an enormous amount of money.
Najmniejsza suma jaką kiedykolwiek dostaliśmy to 20 centów.
The lowest amount we ever got was 20 cents.
Całkowita suma, którą Komisja już przeznaczyła na VIS wynosi około 74,5 miliona euro.
The total amount that the Commission has already committed to VIS so far is in the region of EUR 74.5 million.
suma (také: ilość, kwota)
volume_up
sum {podstatné jméno}
To ogromna suma, a jej właściwe wykorzystanie jest wielkim wyzwaniem.
This is an enormous sum, and to use it properly is a great challenge.
100 milionów euro nie wydaje się wystarczającą sumą.
Madam President, EUR 100 million does not seem to be a sufficient sum.
Po trzecie, kondycja gospodarcza UE nie jest prostą sumą sytuacji poszczególnych krajów.
Third, the EU's economic health is not a simple sum of national situations.
na piśmie - Wiadomo, że PKB (produkt krajowy brutto) jest sumą wartości dodanej całej działalności gospodarczej opartej na pieniądzu.
in writing. - It is known that GDP (gross domestic product) is the aggregated added value of all money-based economic activities.
W kulturze europejskiej istnieje wiele cennych elementów, zamiast jednak cieszyć się ich sumą, jesteśmy w stanie zaledwie sięgnąć poziomu średniej arytmetycznej.
There are many very valuable elements in European culture, but instead of enjoying the aggregate of those elements we seem to achieve only an arithmetical average.
W rezultacie staniemy się silniejsi i zdołamy zbudować całość, składającą się ze wszystkich wartościowych elementów, całość donioślejszą niż suma jej części składowych.
We will be stronger as a result, and will achieve an aggregate incorporating all the valuable elements, an aggregate which is greater than the sum of its parts.

Příklady použití pro "suma" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

PolishSuma ta podwaja się po dodaniu pieniędzy z państw członkowskich - ale ich nie wydajemy.
This is doubled by adding the money from the Member States - but we are not spending it.
PolishTaka suma wystarczyłaby na zapewnienie opieki zdrowotnej wszystkim Amerykanom, którzy jej nie mają.
That's enough to provide care to all the people in America who don't have it.
PolishKażda suma, jaką oddasz zostanie potrojona na koncie drugiej osoby.
Now whatever you give up gets tripled in the other person's account.
PolishZ końcem tego roku, suma pieniędzy przeznaczonych na leczenie ubogich sięgnie miliona dolarów.
By the end of this year, we would have contributed over one million dollars in indigent care.
PolishTo naprawdę nie jest to wystarczająca suma dla tak istotnych priorytetów.
It is far from sufficient for these important priorities.
PolishW zeszłym roku suma z programu pomocy, która wpłynęła do 60 krajów dolnego miliarda wynosiła 34 miliardy.
The entire aid flows to the 60 countries of the bottom billion last year were 34 billion.
PolishSuma uzyskanych danych dotyczących bezpieczeństwa zostanie załączona do Corocznej ponownej oceny/ PSUR.
Summary safety information gathered will be provided alongside the Annual Re-assessment/ PSURs.
Polish. ~~~ Zatem, wyjaśniłem wzrost złożoności poprzez odwołanie do czegoś nazwanego "sumą niezerową".
Now, I explained this growth of complexity by reference to something called "non-zero sumness."
PolishZa 10 lat ta suma się podwoi 300 miliardów dolarów rocznie.
In 10 years, it's set to double: 300 billion dollars a year.
PolishTrzy miesiące temu była mowa o stratach w wysokości 2 bilionów dolarów i już wtedy była to suma astronomiczna.
There was talk of losses of USD 2 000 billion three months ago, and that was already astronomical.
PolishTo prawie jedna trzecia miesięcznego dochodu na Białorusi i w związku z tym nieosiągalna suma dla wielu osób.
That is almost a third of a monthly income in Belarus and is therefore unaffordable for many people.
PolishTrzy lata temu suma ta była bliska 1 mld euro.
Three years ago it was still nearly EUR 1 thousand million.
PolishŁączna suma bilansowa monetarnych instytucji finansowych w ostatnich miesiącach utrzymała się na zasadniczo niezmienionym poziomie.
The overall size of MFI balance sheets has remained broadly unchanged over recent months.
PolishNam nadzieję, że suma ta nie zostanie spożytkowania na szkolenia policji ze stosowania przemocy wobec ludności.
I hope that the money has not been used for training the police in how to use violence against the population.
PolishSuma była dla mnie zupełnie abstrakcyjna.
It's called Future; it was a magazine publishing company.
PolishSuma tych wszystkich zamówień była wciąż za niska, więc we wrześniu postanowiliśmy rozpocząć program w USA.
Add up all those countries, it didn't quite get to thing, so we said, "Let's start a program in the United States."
PolishJeśli nie potrafimy uzgodnić naszej wspólnej strategii, nie możemy liczyć na to, że wpływ naszych działań będzie sumą naszych sił.
If we cannot agree on our common cause then we cannot hope to punch at our collective weight.
PolishSuma na kwotę 191.7 miliona EURO została już zainwestowana w Fundusz Wodny dla stref miejskich i podmiejskich.
A total of some EUR 191.7 million has already been invested in the Water Facility for urban and semi-urban zones.
PolishJeśli chodzi o rok 2009, suma 57 milionów przeznaczonych na pomoc budżetową nie została wycofana, ale zawieszona.
As far as 2009 is concerned, the EUR 57 million earmarked for budgetary aid have not been withdrawn, but suspended.
PolishJest to duża suma, 100.000 rupii i musicie się w tym zmieścić." I powiedział im, "Kwestionujcie niekwestionowalne.
It is one lakh, 100,000 rupees, and you are to make it within that." ~~~ And he told them, "Question the unquestionable.