polsko-anglicko překlad pro "sprowadzać"

PL

"sprowadzać" anglický překlad

volume_up
sprowadzać {nedoko. slov.}
PL

sprowadzać {nedokonavé sloveso}

volume_up
2. "coś na kogoś"
sprowadzać (také: sprowadzić)
volume_up
to imprecate {sl.} [form.] (sth on sb)

Synonyma (polsky) pro "sprowadzać":

sprowadzać

Příklady použití pro "sprowadzać" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

PolishDebata na temat zmian klimatycznych nie może sprowadzać się do wojny statystyk.
The debate on climate change cannot, however, be boiled down to a battle of statistics.
PolishKwestii kurdyjskiej nie można sprowadzać wyłącznie do rangi zagadnienia społecznego.
The Kurdish issue cannot be reduced solely to a social matter.
PolishNasze wysiłki nie mogą i nie powinny sprowadzać się do zwyczajnej pomocy gospodarczej.
Our efforts cannot and must not be reduced to mere economic aid.
PolishTak czy inaczej, decyzja w tej sprawie nie może sprowadzać się tylko do względów personalnych.
One way or another, the decision we take on this cannot simply be based on personal views.
PolishNie należy sprowadzać tej polityki wyłącznie do rozdawnictwa pieniędzy.
The CAP should not be reduced just to the distribution of money.
PolishHamowanie inflacji w Europie nie może sprowadzać się do wygaszania uprawnionych żądań płacowych.
Curbing inflation across Europe cannot be boiled down to curbing legitimate wage demands.
PolishNie możemy wysyłać ludzi w przestrzeń pozaziemską, ani ich z niej sprowadzać.
We cannot send people into space or bring them back again.
PolishNie można jednak sprowadzać jej do prostego dziedzictwa przeszłości.
It cannot, however, be reduced to a simple legacy of the past.
PolishNie możemy sprowadzać wszystkiego do najmniejszego wspólnego mianownika.
We must not put up with the lowest common denominator.
PolishNie powinno się ono jednak sprowadzać do ataku na suwerenność.
However, it should not degenerate into an attack on sovereignty.
PolishAby wprowadzić zmiany energetyczne musimy sprowadzać energię elektryczną z północnych Niemiec do Austrii.
To push forward energy change, we need to bring the electricity from northern Germany to Austria.
PolishPrzez ostatnie dwadzieścia, trzydzieści lat nauczyliśmy się sprowadzać wszystko do zagadnień natury gospodarczej.
Over the last twenty or thirty years we have learned to look at everything in economic terms.
PolishKoncepcja "made in” nie może sprowadzać się jedynie do oznakowania.
(FR) Mr President, ladies and gentlemen, the 'made in' concept must not simply be about marking.
PolishRola Unii Europejskiej w relacjach z Iranem nie może się jednak sprowadzać do kwestii nuklearnej.
However, the role of the European Union in its relations with Iran must not be wasted on the nuclear question.
PolishNie chciałabym, aby zabrzmiało to chełpliwie, ale treści mojego sprawozdania nie należy sprowadzać wyłącznie do tej kwestii.
I do not want to sound boastful, but my report should not be reduced to that issue.
PolishNie rozumiem jednak, dlaczego wybór miałby sprowadzać się do przyznawania prawa głosu każdej grupie.
However, I do not understand why selection should then come down to allocating the right to speak to each group.
PolishGdyby zaprzestać wydobycia węgla w Europie, musielibyśmy go sprowadzać ze Stanów Zjednoczonych lub Australii.
If coal could no longer be mined in Europe, we would have to import it from the United States or Australia.
Polishna piśmie - (DE) Monitorowanie budżetów nie powinno sprowadzać się zaledwie do dostępu do faktów i prawidłowych liczb.
in writing. - (DE) Monitoring budgets should not simply involve gaining access to correct facts and figures.
PolishJesteśmy zatem zmuszeni sprowadzać je z zagranicy.
This means that we are forced to import.
PolishTo coś będzie sprowadzać się do informacji o konkretnej osobie, więc każda osoba będzie posiadać unikalny numer ID.
So something will resolve down to the information about a particular person, so every person will have a unique ID.