polsko-anglicko překlad pro "solidny"

PL

"solidny" anglický překlad

volume_up
solidny {příd. jm. m.}

PL solidny
volume_up
{přídavné jméno rod mužský}

Mają solidną konstrukcję, a wersje przewodowe są wyposażone w wytrzymały przewód.
They have a sturdy design, and the corded varieties feature a durable cord.
Porozumienia handlowe pomiędzy państwami mogą zagwarantować stabilność polityczną i położyć solidne fundamenty pod trwałe porozumienia dyplomatyczne.
Trade agreements between countries can guarantee political stability and lay solid foundations for reasonably durable diplomatic agreements.
volume_up
firm {příd. jm.}
Te dwa sprawozdania naprawdę stanowią solidną podstawę przyszłej polityki spójności.
These two reports really do create a firm basis for the future of cohesion policy.
Budujemy zatem na solidnych podstawach.
Therefore, we are building on firm foundations.
Korzenie tworzą solidną podstawę.
Roots make a firm foundation.
solidny (také: pożywny)
volume_up
hearty {příd. jm.} (meal, breakfast)
volume_up
reliable {příd. jm.}
Będzie to możliwe tylko wówczas, gdy wprowadzimy wiarygodny i solidny system kontroli wewnętrznej.
That is possible only if we also put in place a reliable, solid, internal control system.
But, reliable Dutchman" --
Organizacje konsumentów potrzebują odpowiedniego, solidnego finansowania.
These organisations therefore need reliable and secure financing.
solidny (také: porządny, lity)
volume_up
solid {příd. jm.}
Będzie to możliwe tylko wówczas, gdy wprowadzimy wiarygodny i solidny system kontroli wewnętrznej.
That is possible only if we also put in place a reliable, solid, internal control system.
Rozporządzenie finansowe zapewnia solidny system kontroli i ściśle wiąże ESDZ z Komisją.
The Financial Regulation ensures a solid control system and keeps the EEAS closely tied to the Commission.
Dlatego potrzebujemy solidnych i przejrzystych instrumentów chroniących handel.
We therefore need trade protection instruments that are both solid and transparent.
solidny (také: silny, zdrowy, bezgłośny)
volume_up
sound {příd. jm.}
Pan poseł Saryusz-Wolski przygotował solidne sprawozdanie i poprzemy je.
Mr Saryusz-Wolski has produced a sound report, and it is one that we will support.
Europa rozpaczliwie potrzebuje migrantów o solidnych kwalifikacjach.
Europe desperately needs migrants with sound qualifications.
Nasze wstępne kontakty zapewniły solidną podstawę do kontynuacji procedury budżetowej.
Our initial contacts have provided a sound basis for the continuation of the budgetary procedure.
solidny (také: przekonujący, ważki, znamienny, trafny)
volume_up
telling {příd. jm.}
solidny (také: wytrzymały, twardy, trudny, ciężki)
volume_up
tough {příd. jm.}
solidny
volume_up
trustworthy {příd. jm.} (firm, company)
solidny (také: zdecydowany, zdrowy, hoży, rozrosły)
volume_up
robust {příd. jm.}
Przyszły instrument musi być wystarczająco solidny i cieszyć się dużą wiarygodnością na rynkach.
The future instrument will need to be sufficiently robust and must enjoy strong credibility in the markets.
Nie chcę, aby solidny niderlandzki system emerytalny ucierpiał z powodu chaosu w innych państwach członkowskich.
I do not want to see the robust Dutch pension system suffer because of the chaos in some other Member States.
Wspólna polityka rolna jest najstarszą spośród wszystkich dziedzin wspólnej polityki i musi zachować solidny charakter.
The common agricultural policy is the oldest common policy and must be kept robust.
solidny (také: tęgi, mocny, silny, korpulentny)
volume_up
sturdy {příd. jm.}
Mają solidną konstrukcję, a wersje przewodowe są wyposażone w wytrzymały przewód.
They have a sturdy design, and the corded varieties feature a durable cord.
volume_up
safe {příd. jm.}
To solidny instrument, który zapewni większe bezpieczeństwo ofiarom przemocy za granicami kraju.
It is a strong instrument which will provide a safer haven for victims of violence across Member States' borders.

Příklady použití pro "solidny" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

PolishWiedząc to, stawimy czoła tym wyzwaniom w sposób solidny i odpowiedzialny.
As such, we'll face these challenges steadfastly and responsibly.
PolishMusimy stworzyć solidny budżet dla wspólnej polityki rolnej.
We must have a strong budget for the common agricultural policy.
PolishTo solidny tekst, który powinien był zjednoczyć wszystkich posłów Parlamentu Europejskiego.
It is a strong text which should have united all MEPs.
PolishTo solidny instrument, który zapewni większe bezpieczeństwo ofiarom przemocy za granicami kraju.
It is a strong instrument which will provide a safer haven for victims of violence across Member States' borders.
PolishPodjąłem spory wysiłek, by osiągnąć solidny konsensus.
I have worked hard to obtain a fairly strong consensus.
PolishTakie środki zabezpieczające gwarantują solidny wkład w sprawiedliwy i zrównoważony europejski system azylowy.
With these safeguards, we will have a strong addition to a fair and balanced common European asylum system.
PolishJestem jednak pewien, że unijni Pawłowowie pod koniec roku raz jeszcze natkną się na solidny mur w postaci Rady.
But I am sure that the EU Pavlovs will yet again run into the brick wall of the EU Council later this year.
PolishNie chcemy, aby polityki spójności były porównywane do sera ementalskiego, który z zewnątrz wygląda na bardzo solidny.
We do not want the cohesion policies to be compared to Emmental cheese, which looks very compact on the outside.
Polish. ~~~ Jest to bardzo solidny i wytrzymały mebel.
And I put a piece of tape around it, as you see there, and realized you could sit on it, and it had a lot of resilience and strength and so on.
PolishPolityka spójności tworzy solidny, niezbędny pomost między odbudową po kryzysie a długoterminową transformacją strukturalną gospodarki europejskiej.
Cohesion policy is providing a strong and necessary bridge between recovery from the crisis and long-term structural transformation of the European economy.
PolishWiem, że niektóre władze lokalne usiłują współpracować z władzami publicznymi na rzecz konsolidacji zapotrzebowania, aby zaproponować solidny pakiet inwestorowi.
Some local authorities that I know have been trying to work with public authorities to consolidate demand together to give a viable package for an investor.
PolishJeśli Komisja zapewni solidny system roszczeń zbiorczych, powiedzmy skarg zbiorowych, być może obywatele będą mogli sami podjąć działania, jeśli nie zrobi tego nikt inny.
If the Commission gives us a substantial system of collective redress, let us call it class actions, then maybe citizens will be able to take action themselves if nobody else will do it for them.