polsko-anglicko překlad pro "skierować"

PL

"skierować" anglický překlad

volume_up
skierować {doko. slov.}
PL

skierować {dokonavé sloveso}

volume_up
1. generál
Dotychczas nie udało nam się skierować tylu środków, ile potrzeba na realizację strategii Europa 2020.
We have so far been unable to direct resources to the Europe 2020 Strategy to the extent that would be needed.
W związku z tym należy skierować całą uwagę na publiczne wykorzystanie tych pieniędzy.
Therefore, all the attention should be directed at the public use of that money.
To przeciwko nim powinno skierować się nasze oburzenie.
It is at them that our indignation should be directed first of all.
Powinniśmy również skierować pomoc do tych producentów, którzy będą pracować nad podwyższaniem jakości swoich produktów.
We should also channel aid to producers who will improve the quality of their produce.
Z tego względu, starając się wypracować kompromis, chciałam skierować przychody z handlu emisjami w szczególności na działalność badawczo-rozwojową w obszarze lotnictwa.
For that reason, in the building of compromises I wanted to channel revenue from emissions trading specifically into research and development in the area of aviation.
Pomoc Unii Europejskiej powinna również zostać skierowana w celu udzielenia pomocy medycznej, prawnej i społecznej wszystkim ofiarom przestępstw seksualnych.
European Union aid should also be channelled towards the provision of medical, legal and social assistance to all victims of sexual crimes.
skierować (také: kierować)
2. "do kogoś"
skierować (také: kierować)
volume_up
to funnel {sl.} [obr.] (to sb)
skierować (také: adresować)
volume_up
to pitch {tranz. sl.} (at sb)

Synonyma (polsky) pro "skierować":

skierować

Příklady použití pro "skierować" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

Polish(PL) Chciałbym skierować do pana ministra pytanie, które według mnie jest istotne.
(PL) I would like to ask the Minister a question which I consider rather important.
PolishW związku z tym należy skierować całą uwagę na publiczne wykorzystanie tych pieniędzy.
Therefore, all the attention should be directed at the public use of that money.
PolishDalszą krytykę należy skierować pod adresem Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych.
A further criticism needs to be levelled at the European External Action Service.
PolishJest tylko jedno ostrzeżenie, które chcę skierować do moich kolegów w Parlamencie.
There is just a note of caution I wish to give my colleagues in Parliament.
PolishPo pierwsze, musimy skierować nasze programy współpracy do krajów najbiedniejszych.
Firstly, we must target the poorest countries in our cooperation programmes.
PolishJeżeli chodzi o zmiany klimatu, musimy teraz skierować naszą uwagę w stronę Kopenhagi.
On climate change, we now need to turn our attention to the road to Copenhagen.
PolishChciałabym skierować jedną bardzo krótką uwagę do pana komisarza.
Mr President, I should just like to make one very brief point to the Commissioner.
PolishJeśli mówcy pozwolą, chciałbym skierować kilka słów do każdego z nich.
If the speakers will excuse me, I would like to say a few words to each of them.
Polish(RO) Chciałabym skierować do Rady pytanie o europejski plan naprawy gospodarczej.
(RO) I would like to ask the Council a question about the European Economic Recovery Plan.
PolishMam dwa pytania, które chciałabym skierować do pana komisarza.
(FR) Madam President, I have two questions I would like to put to the Commissioner.
PolishW związku z tym fundusze europejskie należy skierować na inwestycje, a nie na konsumpcję.
Therefore, European funds should be geared towards investment, and not consumption.
PolishChciałabym jednak skierować uwagę nie na owoce dla szkół, a na kwestię mleka.
I should like to turn my attention away from school fruit, though, to the subject of milk.
PolishDlatego możemy teraz skierować do naszych obywateli bardzo wyraźny komunikat.
That is why we can send our citizens a very clear message right now.
PolishW takiej sytuacji w grę wchodzą emocje i dlatego chcieliśmy skierować to zapytanie.
In these conditions, emotions come into play, and that is why we wanted to ask this question.
PolishJest to jedno z wielu pytań, które powinniśmy skierować do prezydenta Zardariego.
This is one of the many questions we must ask President Zardari.
PolishByć może wpadniemy na jakiś pomysł, jak skierować tamtejszy rząd na właściwą drogę.
Perhaps we will come up with some ideas about how we can get the government there back on track.
PolishTe najpilniejsze potrzeby mają pierwszeństwo i wszelkie wysiłki należy skierować właśnie na nie.
These immediate issues are primary and all efforts should be directed towards them.
PolishChciałbym dlatego skierować państwa uwagę na motyw 13 przedmiotowego sprawozdania.
I should therefore like to draw attention again to recital 13.
PolishTo prawda, musimy skierować teraz nasze myśli do ofiar, to, co się stało to tragedia.
Indeed, we must now turn our thoughts primarily to the victims. What has happened is a tragedy.
PolishMam nadzieję, że udało mi się skierować państwa uwagę na te nowe idee.
I hope I have succeeded in drawing your attention to these new ideas.