PL składać
volume_up
[składam|składałbym] {nedokonavé sloveso}

1. generál

Składając ten łańcuch programuje się go.
So as you assemble the chain, you're basically programming it.
Są plany budowania obiektów terrorystycznych, gdzie można faktycznie wytwarzać i dopracowywać wszystkie komponenty, a potem je składać.
There are plans for how to create a terror farm where you could actually manufacture and develop all the components and assemble it.
Po prostu składasz skrzydła i jedziesz dalej.
Just fold up the wings and keep going.
InductOs można umieścić w ubytku kostnym (luźno ułożony), można go składać, zwijać lub owijać tak, jak tego wymaga geometria złamania.
InductOs may be placed into a void (loosely packed), folded, rolled, or wrapped, as the geometry of the fracture requires.
A kiedy już jesteś na ziemi, składasz skrzydła, jedziesz nim do domu, i parkujesz we własnym garażu.
Then once you're on the ground, you fold up the wings, drive it home, park it in your garage.
składać (také: złożyć)
volume_up
to fold up {sl.} (sth)
Po prostu składasz skrzydła i jedziesz dalej.
Just fold up the wings and keep going.
A kiedy już jesteś na ziemi, składasz skrzydła, jedziesz nim do domu, i parkujesz we własnym garażu.
Then once you're on the ground, you fold up the wings, drive it home, park it in your garage.
Składają się z otwierającej i zamykającej się dłoni, obracającego się nadgarstka i łokcia.
They contain just a hand that will open and close, a wrist rotator and an elbow.
Obok niego siedzi lekarz, który wprawną ręką składa złamaną kość lub tamuje krwotok.
A doctor sits beside him, whose quick steady hand may mend a bone, or stem the life-blood's flow.
A gdy się nam ukazał Cypr, tedy zostawiwszy go po lewej stronie, płynęliśmy do Syryi i przypłynęliśmy do Tyru; albowiem tam z okrętu towary składać miano.
And when we had come in sight of Cyprus, leaving it on the left hand, we sailed unto Syria, and landed at Tyre; for there the ship was to unlade her burden.
składać (také: oddać, oddawać, złożyć)
Składają się z otwierającej i zamykającej się dłoni, obracającego się nadgarstka i łokcia.
They contain just a hand that will open and close, a wrist rotator and an elbow.
Obok niego siedzi lekarz, który wprawną ręką składa złamaną kość lub tamuje krwotok.
A doctor sits beside him, whose quick steady hand may mend a bone, or stem the life-blood's flow.
A gdy się nam ukazał Cypr, tedy zostawiwszy go po lewej stronie, płynęliśmy do Syryi i przypłynęliśmy do Tyru; albowiem tam z okrętu towary składać miano.
And when we had come in sight of Cyprus, leaving it on the left hand, we sailed unto Syria, and landed at Tyre; for there the ship was to unlade her burden.
To są kapsułki jajowe złożone przez ślimaka z wybrzeża Chile, a tyle jaj składają na dnie.
These are egg cases laid by a snail off the coast of Chile, and this is how many eggs they lay on the bottom.
Te samce nie tylko ze sobą kopulują, ale także mogą składać jaja, mimo, że genetycznie są samcami.
And not only do these genetic males mate with other males, they actually have the capacity to lay eggs even though they're genetic males.
Co ważne, ważki składają jaja w słodkiej wodzie.
They lay the eggs into fresh water.
składać (také: złożyć, zgłosić, wnosić, wnieść)
volume_up
to lodge [lodged|lodged] {sl.} (make statement)
Zażalenie na nie składać można w sądzie administracyjnym.
Appeals against them can be lodged with administrative courts.
Przedsiębiorcy składający wniosek o wszczęcie postępowania antymonopolowego w sprawach koncentracji są zobowiązani do uiszczenia opłaty.
Undertakings that lodge applications in merger cases are obliged to pay a fee.
Odwołania od decyzji urzędów podatkowych (organów podatkowych pierwszej instancji) składać można u dyrektora izby podatkowej.
Appeals against decisions of tax offices (tax authorities of first instance) can be lodged with directors of tax chambers.
A szczątków tych poszukujemy zaledwie od 50 lat i dopiero zaczynamy składać naszą ewolucyną historię.
And we really have only spent 50 years looking for these remains, and begin to actually piece together our evolutionary story.
Tak czy inaczej, jest to duże dzieło prawodawcze, bo składa się z aż siedmiu aktów.
In any event, this really is a major piece of legislation, since it contains seven texts.
Znów podwójna helisa, ale bakterie zakażone są wirusem o jednym łańcuchu DNA, który można składać jak papier, a robi się to tak.
Double strand again, but inside them, they're infected with a virus that has a nice, long, single-stranded genome that we can fold like a piece of paper. ~~~ And here's how we do it.
Składanie zamówień przy użyciu bieżącej karty w witrynie takiego sprzedawcy nie będzie możliwe.
You won't be able to place the order with the card on that seller's site.
InductOs można umieścić w ubytku kostnym (luźno ułożony), można go składać, zwijać lub owijać tak, jak tego wymaga geometria złamania.
InductOs may be placed into a void (loosely packed), folded, rolled, or wrapped, as the geometry of the fracture requires.
Jeśli chcesz do nich dołączyć i pracować w takim międzynarodowym środowisku, to dobrze się składa.
If you want to join them and work in such an international environment, this is the place to start looking.
składać (také: złożyć)
volume_up
to proffer [proffered|proffered] {tranz. sl.} [form.] (condolences)
Do końca maja 2009 roku (a ten termin nadejdzie lada chwila) państwa te mogą składać takie wnioski do ONZ.
They have until May 2009 - and that is very close - to put a request of this kind to the UN.
To są wszystkie badania, które składamy w całość.
So here's the modalities that we put together.
Składa się na to wiele elementów, w tym także uruchomienie w przyszłym miesiącu unijnego organu nadzoru.
Many pieces have already been put in place, not least, the launch of a new EU supervisory authority as of next month.
To są wszystkie badania, które składamy w całość.
So here's the modalities that we put together.
Na ten zrównoważony rozwój składają się trzy elementy, które trzeba do siebie dopasować: gospodarczy, ekologiczny i społeczny.
This sustainable development has three components which must be put together: economic, environmental and social.
Wykonuje się je na reprezentatywnej próbce tysięcy kobiet w kraju i składa razem w niegdyś nazywany raport z badań demograficznych nad zdrowiem.
And then this is done in a representative sample of thousands of women in the country and put together in what used to be called a demographic health survey report.
Cypr składa oficjalny wniosek w sprawie przystąpienia do Wspólnot Europejskich.
The Commission decides to set up a European Humanitarian Aid Office.
Traktat Euratom składa się z preambuły i 234 artykułów podzielonych na sześć tytułów.
The Euratom Treaty comprises 234 articles which are set out under six titles and preceded by a preamble.
Ostateczny termin składania poprawek do sprawozdania został ustalony zanim otrzymaliśmy Traktat z komisji.
The deadline for amendments to the report was set before we received the Treaty from the committee.
składać (také: złożyć)
volume_up
to collapse [collapsed|collapsed] {tranz. sl.} (bike, deckchair, umbrella)
Islandia od początku integracji europejskiej nie rozważała na poważnie pełnego członkostwa w UE, składając wniosek akcesyjny w roku 2009 po krachu finansowym.
Iceland has not seriously considered full membership of the EU since the beginning of European integration, applying for accession in 2009, following a financial collapse.
składać (také: złożyć)
volume_up
to enter into {sl.} (explanation, apologies)
składać (také: piłować, wnieść)
Amerykanie składają w Europejskim Urzędzie Patentowym o jedną trzecią wniosków więcej, niż sami Europejczycy.
The Americans file over a third more patent applications with the European Patent Office than the Europeans themselves.
Akta osobowe pracownika składają się z 3 części i obejmują:
An employee's file consists of three parts and includes:
Jeśli pensja jest Twoim jedynym źródłem dochodu i jeśli przedłożysz pracodawcy specjalny formularz, nie musisz składać deklaracji podatkowej.
If your salary is your only source of income and you submit a special form to your employer, you are not obliged to file an annual tax return.
Podmiot odpowiedzialny powinien składać coroczne okresowe raporty o bezpieczeństwie (PSUR).
The Marketing Authorisation Holder should submit annual PSURs.
Firmy mogą składać deklaracje podatkowe i VAT drogą elektroniczną.
Companies can submit VAT and tax declarations electronically.
Podmiot odpowiedzialny powinien nadal składać coroczne raporty PSUR, do czasu odwołania przez CHMP.
The MAH should continue to submit yearly PSURs, until otherwise specified by the CHMP.

2. "na czymś"

składać (také: złożyć)

Synonyma (polsky) pro "składać":

składać

Příklady použití pro "składać" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

PolishW tym celu nie wystarczy składać projektów rezolucji w Radzie Bezpieczeństwa.
To this end, it is not enough to table resolutions in the Security Council.
PolishW ciągu tych przysłowiowych pięciu minut można składać roszczenia o odszkodowanie.
Claims for compensation could be made during this window of opportunity.
PolishLeczenie może składać się z kilku kuracji lekiem Filgrastim ratiopharm.
It is quite normal to have a number of courses of Filgrastim ratiopharm treatment.
Polishskładać się z blistrów 1 mg (oznaczonych zielonym kolorem) oraz blistrów 3 mg (oznaczonych le
This may include a mix of 1 mg (green coloured) and 3 mg (blue coloured) blisters.
PolishEuropejski GNSS ma składać się z dwóch programów: EGNOS i Galileo.
The European GNSS is conceived to consist of two programmes: EGNOS and Galileo.
PolishStosowanie leku Filgrastim HEXAL może składać się z kilku cykli.
It is quite normal to have several courses of treatment with Filgrastim HEXAL.
PolishOdpowiedzialny za ten proces dyrektor będzie składać sprawozdania Parlamentowi w okresie letnim.
The director in charge of this process will report to Parliament during the summer.
PolishW porównaniu z atomami musimy być więksi by składać się z wielu skomplikowanych warstw.
We clearly have to be large, compared to atoms, to have layer upon layer of complex structure.
PolishNie ma sensu składać gołosłownych deklaracji osobom niepełnosprawnym.
There is no point in paying lip service to disabled people's rights.
PolishSzczepienie powinno składać się z co najmniej trzech dawek szczepionki.
A course of vaccination should include at least three injections.
PolishLeczenie może składać się z kilku kuracji lekiem Ratiograstim.
It is quite normal to have a number of courses of Ratiograstim treatment.
PolishMoim zdaniem, Parlament nie powinien składać tego typu obietnic.
It is wrong, in my view, for Parliament to make promises of this kind.
PolishLeczenie może składać się z kilku kuracji lekiem Tevagrastim.
It is quite normal to have a number of courses of Tevagrastim treatment.
PolishLeczenie może składać się z kilku kuracji lekiem Biograstim.
It is quite normal to have a number of courses of Biograstim treatment.
PolishSzczepienie powinno składać się z co najmniej trzech dawek szczepionki.
A course of vaccination should include three injections:
Polishtych mechanizmów może składać się na działanie terapeutyczne interferonu. be
Recombinant interferon alfa-2b has exhibited antiproliferative effects in studies employing both animal and no
PolishWnioski o przedłużenie prawa wstępu należy składać na dwa miesiące przed datą jego wygaśnięcia.
An application to renew access rights can be submitted two months prior to the indicated expiry date.
PolishGrupy natomiast mogą składać alternatywne projekty rezolucji.
Instead, groups can table an alternative motion for resolution.
PolishTaki wspólny projekt musi składać się z kolektywnego dialogu opartego na równości i wspólnym zarządzaniu.
This common project must consist of collective dialogue, based on parity and co-management.
PolishDlaczego więc mają składać się, by pokryć utracone zyski linii lotniczych?
Why should they, therefore, contribute towards making up for the lost profits of airline companies?