polsko-anglicko překlad pro "rozwinięcie"


Nechceš hledat rozwinąć
PL

"rozwinięcie" anglický překlad

PL rozwinięcie
volume_up
{střední rod}

rozwinięcie (také: rozbudowa, zabudowa, rozwój, zagospodarowanie)
volume_up
development {podstatné jméno}
Po pierwsze, w obszarze migracji i rozwoju, musimy podjąć kroki mające na celu rozwinięcie konkretnych działań.
Firstly, in the area of migration and development, we must take steps to develop specific actions.
Ostatnią rzeczą, którą chciałbym omówić to, to że iskierka pomysłu i rozwinięcie to za mało.
One more thing I want to talk about is, you know, just a spark of idea and development is not good enough.
Podsumowując, moim celem pozostaje rozwinięcie prawdziwych stosunków organizacyjnych pomiędzy Unią Europejską a NATO.
Overall, my goal remains the development of true organisation-to-organisation relationship between the European Union and NATO.
rozwinięcie (také: rozszerzenie, wzmocnienie)
volume_up
amplification {podstatné jméno}

Synonyma (polsky) pro "rozwinięcie":

rozwinięcie

Příklady použití pro "rozwinięcie" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

PolishW wymiarze dwustronnym istnieje duży potencjał umożliwiający rozwinięcie stosunków.
Bilaterally, there is ample potential for the relations to grow.
PolishMoże ludzki mózg jest wyjątkowy, bo pozwala na rozwinięcie języka.
Maybe it's something special in his brain that allows him to have language.
PolishW związku z tym konieczne będzie również właściwe dostosowanie i rozwinięcie ram wsparcia.
It will therefore also be necessary to adapt and develop the framework of support accordingly.
PolishRozwinięcie i wdrażanie europejskiego programu radionawigacji satelitarnej (EGNOS i Galileo) (debata)
European satellite radionavigation programmes (EGNOS and Gallileo) (debate)
PolishRozwinięcie i wdrażanie europejskiego programu radionawigacji satelitarnej (EGNOS i Galileo) (
European satellite radionavigation programmes (EGNOS and Gallileo) (
PolishCzy jednak można prosić o rozwinięcie kwestii progu w wysokości 100 000 EUR?
But could you elaborate more on the EUR 100 000 threshold?
PolishTu zwracam się do Pani Komisarz - jest to narzędzie opracowane poprzez rozwinięcie inicjatywy Komisji.
That, Commissioner, is a tool developed on the Commission's initiative.
PolishAle rozwinięcie sektora prywatnego jest również trudne.
In fact, you're building a long-term liability by inflating civil service.
PolishSpowoduje to rozwinięcie sekcji Notatki dla prelegenta, w której można dodać notatki dotyczące bieżącego slajdu.
This will expand the Speaker notes section, where you can add notes for a slide.
PolishMa ona charakter sui generis, w związku z czym musimy znaleźć sposoby na jej rozwinięcie.
It is sui generis so we have to find ways to develop it.
PolishUzupełnienie paktu i rozwinięcie jego postanowień przyniosła deklaracja Rady z maja 1998 r.
The Pact was supplemented and the respective commitments enhanced by a Declaration of the Council in May 1998.
PolishDobrym sposobem na rozwinięcie działalności jest nabycie istniejącej firmy o ustalonej strukturze.
Buying an existing company, with an already established structure, can be a good way of expanding your business.
PolishChciałbym prosić pana o rozwinięcie tego tematu.
I would like you perhaps to elaborate more on that.
PolishAS: W tej scenie, na ekranie i w książce, obiecuje się nam, obiecuje się nam, że rozwinięcie tej historii jest warte naszego czasu.
AS: What this scene is doing, and it did in the book, is it's fundamentally making a promise.
PolishPotrzebujemy w Europie nowego podejścia do sposobu współpracy, mającego na celu rozwinięcie i wdrożenie tego typu technologii.
We need a new mind-set in the way we work together in Europe to develop and deploy such technologies.
PolishJednak nie jestem pewna, czy szczegółowe rozwinięcie tych punktów potwierdza ten pozytywnie brzmiący przekaz.
However, I am not sure that the details underneath these major headings do justice to this positive-sounding approach.
PolishSpośród 89 pacjentów EBV seronegatywnych przed przeszczepieniem, u 13 pacjentów (15, 6 %) zgłoszono rozwinięcie PTLD.
There is insufficient experience to recommend the use of Rapamune in children and adolescents (see section 4.2).
PolishZe względu na duże rozwinięcie powierzchni oraz znaczną energię powierzchniową nanocząsteczki charakteryzują się:
Nanoparticles have a high surface area and significant surface energy, which give them the following characteristics:
PolishTo, co zrobiliśmy to rozwinięcie technologii, dzięki której można dalej zamienić pilota na naszą żarówkę.
What we have done is we have developed a technology with which we can furthermore replace the remote control of our light bulb.
PolishSpośród 89 pacjentów EBV seronegatywnych przed przeszczepieniem, u 13 pacjentów (15, 6 %) zgłoszono rozwinięcie PTLD.
Among 89 patients known to be EBV seronegative prior to transplantation, 13 (15.6 %) were reported to have developed PTLD.