polsko-anglicko překlad pro "rozbieżności"

PL

"rozbieżności" anglický překlad

PL rozbieżności
volume_up
{ženský rod množné číslo}

rozbieżności
Najważniejszym problemem wydaje się nadużywanie rozbieżności we wspomnianych przepisach.
The main problem appears to be the abuse of the discrepancies occurring in these regulations.
Nierówności i rozbieżności w stosowaniu kryteriów płci mają wyraźny wpływ na wynagrodzenia.
Inequalities and discrepancies in applying gender criteria have a definite impact on pay.
Ta lista pomoże Ci zdiagnozować przyczyny ewentualnych rozbieżności.
This list of explanations can help you get to the bottom of any discrepancies you encounter.

Synonyma (polsky) pro "rozbieżność":

rozbieżność

Příklady použití pro "rozbieżności" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

PolishDzięki pracy wykonanej przez pana posła nie będzie wśród nas zbyt wielu rozbieżności.
Thanks to his work, I think there is going to be very little disagreement here.
PolishOptymizmem napawa mnie, że pomimo rozbieżności zdań osiągnęliśmy jednak konsensus.
What makes me optimistic is that in spite of everything we have a kind of consensus.
PolishNależy zwrócić również uwagę na poważne rozbieżności w kwestii połowów wielorybów.
We should also give attention to the serious differences on the question of whaling.
PolishRozbieżności przedstawione na początku niniejszego dokumentu zostały usunięte.
The divergences identified at the start of the referral have been resolved.
PolishDoskonale jednak wiemy, że istnieją rozbieżności w podejściu państw członkowskich.
But we know very well that there are divergences in the approaches of the Member States.
PolishCHMP sformułował listę pytań, zwracając uwagę na główne obszary rozbieżności.
A list of Questions was adopted by the CHMP, highlighting the main areas of divergences.
PolishRozbieżności zidentyfikowane na początku tego dokumentu zostały usunięte.
The divergences identified at the start of the referral have been resolved.
PolishRozbieżności przedstawione na początku niniejszego dokumentu zostały usunięte.
The divergences identified at the start of the referral were resolved.
PolishStwierdzono nieznaczne rozbieżności pomiędzy zaleceniami dotyczącymi dawkowania.
Little divergences were identified between dose recommendations.
PolishKwestie te są trudne; nie unikniemy rozbieżności poglądów, ale podchodzimy do problemów wspólnie.
They are difficult; there will be disagreement, but we are taking them on jointly.
PolishUtrudniają je kolejne rozbieżności, które czasem stają się źródłem znacznych napięć.
It is hampered by successive divergences, which are sometimes a source of considerable tension.
PolishNa końcu debaty i przy głosowaniu zobaczymy, czy są to poważne rozbieżności.
We will see whether these constitute serious divergences at the end of the debate and the vote.
PolishNieprzewidywalne rozbieżności immunogenności składnika HepB zostały zbadane przez MAH.
Unpredictable variances to the immunogenicity of the HepB component were investigated by the MAH.
PolishNie może być jednak ona usprawiedliwieniem dla rozbieżności w podziale środków finansowych.
It cannot, however, be a justification for inequality in the distribution of financial means.
PolishPo pierwsze, wystąpiły znaczne różnice zdań i rozbieżności opinii w Parlamencie.
Firstly, to start with, there were certainly major differences and a diversity of opinions in Parliament.
PolishDowiedz się więcej o przyczynach tych i innych rozbieżności.
Get detailed information about why these and other differences can occur.
PolishWystępują między nimi poważne rozbieżności pod względem bogactwa, rozwoju i standardu życia.
There are major differences between them in terms of wealth, development and standard of living.
PolishKiedy chodzę po świecie, przewiduję wyniki odejmując rozbieżności.
So as I go around the world, I'm making predictions of what I should get, subtracting them off.
PolishW praktyce narosło wiele rozbieżności wśród różnych państw członkowskich i wśród inspektorów.
In practice, wide divergences have arisen among the various Member States and among supervisors.
PolishRozbieżności są większe niż kiedykolwiek; biedni są jeszcze biedniejsi, a zamożni - zamożniejsi.
These disparities are ever on the increase; the poor become poorer and the rich become richer.