polsko-anglicko překlad pro "rosnąć"

PL

"rosnąć" anglický překlad

volume_up
rosnąć {nedoko. slov.}

PL rosnąć
volume_up
[rosnę|rósłbym] {sloveso}

Ale gdy angiogeneza wystąpi, nowotwór może gwałtownie rosnąć.
But once angiogenesis occurs, cancers can grow exponentially.
Wartości te będą w nadchodzących latach rosnąć.
These numbers are only set to grow in the coming years.
Mamy nadzieję, że ta ufność będzie rosnąć z czasem, bo nasza sprawa to słuszna sprawa.
We hope that our confidence will grow with the passage of time because our cause is a just cause.
Średni poziom zatrudnienia w UE zacznie ponownie rosnąć od 2011 roku.
On average, employment levels within the EU will rise once again from 2011.
Pomagają rosnąć drzewom tworzą odpady, które żywią grzybnię.
They give rise to the trees, they create the debris fields that feed the mycelium.
Poziom spożycia powinien stopniowo rosnąć, zasadniczo zgodnie z oczekiwaną dynamiką dochodów do dyspozycji.
Consumption growth should gradually rise, broadly in line with expected developments in disposable income.
Tragedia ta dotknęła do trzech milionów osób, a liczba zabitych nadal rośnie.
Up to three million people have been affected by the tragedy, and the death toll continues to mount.
Przykładem są tu choćby rosnące roczne koszty jego utrzymania, które obecnie wynoszą 13,5 miliona euro.
An example of this is the mounting annual running costs: they currently stand at EUR 13.5 million.
to spring up like mushrooms
to grow up very fast
Ale szczerymi będąc w miłości, rośnijmy w onego we wszystkiem, który jest głową, to jest w Chrystusa,
but speaking truth in love, we may grow up in all things into him, who is the head, [even] Christ;
W rzeczywistości, jeśli faktycznie zablokujemy angiogenezę i zapobiegniemy dotarciu naczyń krwionośnych do komórek rakowych, guz po prostu nie będzie mógł rosnąć.
In fact, if you actually block angiogenesis and prevent blood vessels from ever reaching cancer cells, tumors simply can't grow up.

Příklady použití pro "rosnąć" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

PolishMam nadzieję, że ich wpływ w odniesieniu do państw członkowskich będzie rosnąć.
I hope that their influence will increase further for the Member States.
PolishNigdy nie zachęcaliśmy, ani też nie powiedzieliśmy, że biopaliwa powinny rosnąć wszędzie.
We have never recommended or said that biofuels should be grown everywhere.
PolishRyzyko zaburzeń czynności serca może rosnąć wraz ze zwiększaniem dawki.
The risk of cardiac abnormalities may increase with increase of the dose.
PolishMa 11 metrów średnicy i wiemy, że zaczął rosnąć w roku 1584.
It's 11 meters in diameter, and we know that it started growing in the year 1584.
PolishJej celem było zapewnienie, że wydatki administracyjne nie będą rosnąć szybciej niż inflacja.
The aim is to ensure that administrative expenditure does not increase faster than inflation.
Polish- (LT) W lecie ubiegłego roku, ceny zaczęły rosnąć we wszystkich państwach członkowskich UE.
- (LT) Last summer, prices started rising in all EU Member States.
Polish. ~~~ Pomyślicie: ceny rosły i spadały, więc nadal będą rosnąć i spadać.
You think, well it's been up, it's been down, its been up, it's going to keep on going up and down.
PolishJednym z takich pytań jest "skąd płód wie, kiedy przestać rosnąć"?
So one big question is, how does a baby know when to stop growing?
PolishNie można także wykluczyć, że znów zaczną rosnąć ceny ropy naftowej.
Furthermore, renewed increases in oil prices cannot be excluded.
PolishJak Vishna zaczął rosnąć, Vishna zaczął rosnąć, co oznacza, że urosła mu głowa.
So, you know, there's bars. ~~~ And by the time that Vishna was getting bigger, which means what gets bigger?
PolishTu i tam zaczęły rosnąć włosy, rosły też inne części ciała.
Hair started growing in all sorts of places, along with other things.
PolishProgramista molekularny pyta, kiedy przestanie rosnąć telefon.
And for molecular programming, the question is how does your cell phone know when to stop growing?
PolishPoziomy CO2 będą w dalszym ciągu rosnąć przez najbliższe pół wieku.
CO2 levels will keep rising for at least half a century.
PolishJeśli ktoś myśli, że te liczby mogą nadal tak rosnąć w XXI wieku to po prostu okrutnie się myli.
If anybody thinks it can continue like that in the 21st century then they are simply terribly mistaken.
PolishOd czasu, gdy ceny żywności zaczęły rosnąć, liczba głodujących ludzi wzrosła prawie do miliarda.
Since food prices began to increase, the number of people going hungry has risen to nearly one billion.
PolishI co jest tu szczególnie interesujące, wraz z nimi zaczął rosnąć inny rynek - rynek urządzeń kina domowego.
And what's interesting here is that something else took off along with it: home-theater units.
Polishodległość między galaktykami będzie rosnąć.
And it's not because galaxies are moving away from each other through space.
PolishTa matryca formuje się sama, rosnąc wokół tych cząsteczek, tworząc miliony milionów włókienek.
This matrix self-assembles, growing through and around the particles, making millions and millions of tiny fibers.
PolishDlatego, dzięki specjalnym organizacjom, będą mogli rosnąć w siłę oraz zdobyć więcej wiedzy i informacji.
It is through these organisations that consumers gain strength and acquire more knowledge and information.
PolishJak możecie zobaczyć, liczba urządzeń zaczęła szybko rosnąć, ukryty punkt przegięcia, i jeszcze szybszy wzrost.
And you can see that the units started to trend up, the hidden inflection point -- it was taking off.