polsko-anglicko překlad pro "realizować"

PL

"realizować" anglický překlad

volume_up
realizować {nedoko. slov.}
PL

realizować [realizuję|realizowałbym] {nedokonavé sloveso}

volume_up
1. generál
realizować (také: inkasować, zrealizować, zainkasować)
volume_up
to cash in {sl.} [am. angl.] (cheque)
Zatem będziemy musieli wesprzeć rolnictwo, chcąc umożliwić sytuację, w której będzie ono realizować wszystkie swoje funkcje.
Therefore, in order for agriculture to be able to fulfil all of its functions, we will have to help it.
Mam nadzieję, że Agencja będzie realizować cele, dla których ją powołano, jak też poprawi dyscyplinę budżetową i swoje zdolności planowania.
I hope the ECHA will fulfil the purposes for which it was created, and will improve its budgetary rigour and its capacity for planning.
Komisja Europejska nie powinna ignorować pytań posłów do PE; jej obowiązkiem jest realizowanie decyzji Parlamentu Europejskiego.
The European Commission should not ignore MEPs' questions; their duty is to fulfil the decisions of the European Parliament.
Nie realizujemy naszych obowiązków, jeżeli nie kierujemy się dowodami naukowymi.
We are not fulfilling our responsibilities if we do not follow the scientific evidence.
Nadal w niezadowalającym stopniu realizuje się zobowiązania w ramach oficjalnej pomocy rozwojowej.
Official Development Assistance (ODA) commitments are still not being fulfilled satisfactorily.
Godne pożałowania jest to, że Rada nie zawsze realizowała swój cel niesienia pomocy małym przedsiębiorstwom.
It is regrettable that the Council has not always fulfilled its objective of helping small businesses.
W ten sposób realizowana polityka nie tworzy rozwiązań problemów, ale sama staje się problemem.
In this way the policy being pursued does not produce solutions to the problems, but the policy itself becomes part of the problem.
Marnotrawstwo jest wtedy jeszcze większe niż marnotrawstwo wynikające z istnienia dwu siedzib, kiedy realizowane są programy nie przynoszące niezbędnych rezultatów.
The waste is even greater than that caused by the fact of there being two seats, if programmes are run that do not produce the necessary results.
Pomimo kilku lat od ogłoszenia tej strategii, widzimy, iż nie jest ona realizowana, czyli produkujemy dokumenty, których następnie nie wdrażamy.
In other words we produce documents which we do not then implement.
Musimy również omówić, w jaki sposób należy realizować tego rodzaju cel.
We also need to discuss how this type of objective should be realised.
Jednak, aby je realizować, potrzebujemy także nowej, mocniejszej podstawy prawnej, innymi słowy potrzebujemy traktatu reformującego.
However, in order to realise them we also need a new, stronger legal basis, in other words we need a Reform Treaty.
Ale zawsze twierdziliśmy też, że te zasady należy realizować od wewnątrz, a nie narzucać z zewnątrz.
But we have always maintained that these principles should be realised from within, not imposed from outside.
W taki sposób zaczęliśmy realizować swoje marzenia, kontynuując własne tradycje, ale z otwartymi umysłami.
And through this, we actually started realizing our dreams, and we maintained honoring our traditions but we were still open to new ideas.
Tak na prawdę, to jest marzenie, które jest aktualnie realizowane.
In fact, this dream is actually being realized.
Ponieważ wiemy że nasze rozumienie świata i nas samych w tym zakresie jest realizowane w umyśle.
Because we know that our experience of the world and of ourselves within it is realized in the brain --
Jakie interesy UE chce ona realizować, prowadząc te rozmowy?
What are the EU interests that she will pursue during these talks?
Podniesiona kwestia dotyczy tego, jak możemy realizować tę strategię.
The question raised concerns how we can pursue this strategy.
Nie sądzę, żeby UE wypadało realizować taką politykę w 2010 roku.
I do not think that it befits the EU to pursue such a policy in 2010.
2. finance
realizować (také: zrealizować)
Naszą jedyną okazją - dlatego, że realizujemy procedurę konsultacji - na nawiązanie dyskusji z Komisją, jest odesłanie tego sprawozdania teraz i negocjacje z Komisją i Radą.
Our only opportunity - because we are in a consultation procedure - to get into discussion with the Commission, is to refer the report back now and to negotiate with the Commission and Council.
Ale to przecież Rosjanie śmieją się nam w twarz, nie realizując pięciopunktowego porozumienia wynegocjowanego w imieniu Unii Europejskiej przez prezydenta Sarkozy'ego.
However, the Russians are laughing in our faces by not realising the five-point agreement negotiated on behalf of the European Union by President Sarkozy.

Příklady použití pro "realizować" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

PolishWszystkie działania należy realizować w ścisłej współpracy z włoskimi władzami.
Everything must be done in close collaboration with the Italian authorities.
PolishTrzeba przygotować program prac TEC, który można będzie realizować w przyszłym roku.
We need to draw up a work programme for the TEC that can be established next year.
PolishWydaje się, że mamy zbyt wiele strategii, a żadnego interesu w tym, by je realizować.
It seems we have too many strategies and a lack of interest in making them a reality.
PolishChcemy, żeby w dalszym ciągu funkcjonował i mógł realizować swoje zadania.
We want it to remain in place and we also want it to be able to carry out its tasks.
PolishUważam, że realizowaliśmy, i będziemy nadal realizować, mądrą politykę.
I think that we have conducted and we are continuing to conduct a wise policy.
PolishTo jest właśnie zadanie, które Unia Europejska, ponaglona kryzysem, zaczyna realizować.
This is what the European Union, hastened by the crisis, is beginning to do.
PolishŻadne tak zwane podmioty "odpowiedzialne” nie ważą się już realizować swoich obowiązków.
No so-called 'responsible' parties dare shoulder their responsibilities any longer.
PolishWyważenie tych dwóch potrzeb jest zadaniem, którego rządy nie potrafią realizować.
Arbitrating between these two necessities is something governments do not know how to do.
PolishPaństwa zaufanie i wsparcie pomoże mi dalej realizować to ważne zadanie.
Your confidence and support will help me carry this important task forward.
PolishOczekujemy, że prezydencja będzie realizować trzy istotne priorytety.
We will be looking to the Presidency to implement three important priorities.
PolishPrezydencja portugalska będzie niewątpliwie realizować dalsze działania w tym zakresie.
The Portuguese Presidency will certainly take work forward in this area.
PolishBez tego trudno będzie realizować priorytety, które sam pan sobie wyznaczył.
Failing this, it will be difficult to achieve the priorities you have set out for yourself.
PolishNa tej podstawie będziemy realizować procedurę udzielania absolutorium Komisji Europejskiej.
On this basis we will implement the discharge procedure for the European Commission.
PolishJest on rygorystyczny z punktu widzenia naszych publicznych rachunków i będziemy go realizować.
It is strict in terms of our public accounts, and we will put it into practice.
PolishCele te trzeba realizować przy pomocy konkretnych, kreatywnych i skutecznych środków.
These must be tackled with concrete, creative and effective measures.
PolishNiższe wpływy do budżetu Unii powodują, iż nie jesteśmy w stanie w pełni realizować polityk.
Lower budget revenues prevent us from implementing our policies to their full extent.
PolishLecz stanowimy Izbę polityczną i staramy się realizować poważną politykę najlepiej, jak umiemy.
But this is a political House, and we all do serious politics as best we can.
PolishMusimy również omówić, w jaki sposób należy realizować tego rodzaju cel.
We also need to discuss how this type of objective should be realised.
PolishDopóki nie zdefiniujemy tych wyborów będziemy realizować strategię skazaną na niepowodzenie.
Until we define these choices, we shall be pursuing a strategy of failure.
PolishChoćby europejski plan naprawy gospodarczej, który musimy realizować.
We have the European Economic Recovery Plan and we need to implement it.