polsko-anglicko překlad pro "pielęgnować"

PL

"pielęgnować" anglický překlad

volume_up
pielęgnować {nedoko. slov.}

PL pielęgnować
volume_up
[pielęgnuję|pielęgnowałbym] {nedokonavé sloveso}

1. generál

Jest on fundamentem naszej tożsamości, dlatego też powinniśmy pielęgnować wielojęzyczność w Unii Europejskiej.
Language lies at the heart of one's identity, and that is why we in the European Union should nurture multilingualism.
Zaczął rozmawiać z nimi o lesie, który muszą chronić, o sposobie życia, który trzeba pielęgnować.
He began to talk to them about the forest that they needed to protect, the way of life they needed to nurture.
Talenty i umiejętności należy koniecznie pielęgnować od najmłodszych lat - zawsze jest to opłacalna inwestycja.
Talents and skills must be nurtured from an early age - a profitable investment in every case.
pielęgnować
pielęgnować (také: wykarmić, kurować, niańczyć)
pielęgnować

2. "kogoś/coś"

pielęgnować (také: lubić, zajmować się, zająć się, dbać o)
volume_up
to care for {sl.} (sb/sth)
Gleba pielęgnowana przez rolników zachowuje swoją żyzność, a pozbawiona tej troski zamienia się w pustynię.
Soil nurtured by farmers retains its fertility, but when it is deprived of this care it turns into a desert.

Příklady použití pro "pielęgnować" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

PolishMogą pielęgnować życie, terraformować planety i rozprzestrzeniać cywilizację.
They might be boot-strapping life on planets, trying to terra-form and spread civilization.
PolishZaufanie to opiera się o pewne aspekty, które również należy pielęgnować.
This trust is based on certain aspects that also have to be maintained.
PolishJednak kraje te są partnerami Unii Europejskiej i te partnerstwa należy pielęgnować.
However, these countries are the European Union's partners, and these partnerships have to be nurtured.
PolishSą nimi demokracja, prawa człowieka i swoboda wyrażania opinii, a wartości te musimy pielęgnować wszędzie.
They are democracy, human rights and freedom of opinion, and we need to adhere to them everywhere.
PolishTalenty i umiejętności należy koniecznie pielęgnować od najmłodszych lat - zawsze jest to opłacalna inwestycja.
Talents and skills must be nurtured from an early age - a profitable investment in every case.
PolishInwestycje muszą w tej nowej ekonomii, zabezpieczać i pielęgnować majątek ekologiczny, od którego zależy nasza przyszłość.
Investment has to be, in the new economy, protecting and nurturing the ecological assets on which our future depends.
PolishMusimy pielęgnować te więzi w sposób pragmatyczny, tak aby obywatele odnosili bezpośrednie korzyści z naszych decyzji politycznych.
We must develop these ties in a pragmatic way so that citizens benefit directly from our political decisions.
PolishTo partnerstwo trzeba pielęgnować.
We should look after this partnership.
PolishJednoczy nas to, że jesteśmy zdecydowani pielęgnować wartości, na których opiera się nasza Unia, wbrew wszelkim populistycznym pokusom.
We are united in our determination to uphold the principles on which our Union is founded, against any populist temptation.
PolishBezpieczeństwo naszych społeczeństw jest niepodważalną wartością, którą musimy pielęgnować z pełnym przekonaniem.
(IT) Mr President, ladies and gentlemen, the security of our societies is a non-negotiable value that we must pursue with determination.
PolishTakie spotkania przywódców religijnych są ważne, ale jednocześnie należy zachęcać i pielęgnować dialog międzykulturowy na najniższych szczeblach.
Such meetings of religious leaders are important, but, at the same time, interreligious dialogue at the grass-root levels should also be encouraged and nurtured.
PolishJest to problem, którym musimy się zająć, musimy również pielęgnować w Europie ducha podejmowania ryzyka, który istnieje w Stanach Zjednoczonych wśród młodego pokolenia Amerykanów.
This is an issue we must address, and we must cultivate in Europe the risk-taking spirit that exists in the USA among the young generation of Americans.
PolishKatastrofalna sytuacja, jaka panuje obecnie w tym kraju, dowodzi tylko, że wartości demokratyczne należy pielęgnować, a nie przywozić na czołgach i utrzymywać siłą.
The disastrous circumstances which now exist in that country merely go to prove that democratic values must be nurtured and cannot exist at the end of the barrel of a gun.
PolishPo drugie należy koniecznie nadać priorytetowe znaczenie ochronie socjalnej obywateli; bez względu na wszystko trzeba pielęgnować ten wskaźnik społeczny, tak typowy dla Unii Europejskiej.
Secondly, priority must be given to the citizens' social protection; this social indicator, which is peculiar to the European Union, must be nurtured come what may.