PL odwołać
volume_up
{dokonavé sloveso}

odwołać (také: odkręcić, odkręcać)
odwołać (také: odwoływać, cofać, cofnąć)
volume_up
to countermand {sl.} (order, decision)
odwołać (také: usuwać, obniżyć, obniżać, spuszczać)
Ambasador reprezentujący prezydencję UE został odwołany w celu konsultacji, kraj opuścili także wszyscy pozostali ambasadorzy UE.
The Ambassador of the EU Presidency was recalled for consultations and all other EU ambassadors have also left the country.
odwołać (také: odwoływać)
volume_up
to recant {sl.} (statement, opinion)
Niektóre z zeznających przeciwko niemu osób odwołały wcześniejsze słowa lub zaprzeczyły własnym zeznaniom złożonym pod policyjnym przymusem.
Some of those who testified against him have recanted or contradicted themselves in their statements, which were obtained under police coercion.
odwołać (také: odwoływać, cofać, cofnąć)
volume_up
to take back {sl.} (words, statement)
odwołać (také: cofnąć)
W Hiszpanii w 2003 roku pozwolenie na dopuszczenie do obrotu odwołał posiadacz pozwolenia na dopuszczenie do obrotu, firma Servier.
In Spain, it was the marketing authorisation holder, Servier, that withdrew the marketing authorisation in 2003.
., obawiam się, że będę musiał odwołać moją rezerwację.
Owing to…, I am afraid that I must cancel my booking.
Obawiam się, że będę musiał odwołać nasze jutrzejsze spotkanie.
I'm afraid I have to cancel our appointment for tomorrow.
Może powinieneś wziąć trochę wolnego, odwołamy sesje zdjęciowe,...... i wrócisz w znakomitej formie.
Maybe you should take some time off, we cancel the shoots,...... and you come back in great shape.
odwołać (také: odwoływać, porzucić, porzucać)
volume_up
to scrub {sl.} [obr.]
odwołać
volume_up
to set aside {sl.} (a legal decision)

Příklady použití pro "odwołać" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

PolishOna nie została wybrana, a obywatele nie są władni odwołać jej ze stanowiska.
She has not been elected, and the people do not have the power to remove her.
PolishSpróbowałam odwołać się stanowczo do mojej odwagi i pomyślałam: "Jestem gawędziarką."
I tried to call deep on my courage. ~~~ And I thought, you know, I am a storyteller.
PolishParlament może odwołać Komisję Europejską, przyjmując wobec niej wotum nieufności.
The Parliament has the power to dismiss the European Commission through a vote of censure.
PolishPierwszy jest taki, że wszyscy musimy odwołać naszych ambasadorów z Trypolisu.
The first is that we must jointly pull our ambassadors out of Tripoli.
PolishUważam, że do dyrektywy w sprawie ochrony tymczasowej należy odwołać się właśnie teraz.
I believe that the Temporary Protection Directive should be invoked now.
PolishDo tej klauzuli ochronnej można odwołać się od momentu wejścia w życie umowy o wolnym handlu.
This safeguard clause can be invoked from the entry into force of the FTA.
PolishChciałbym odwołać się krótko do projektu wsparcia sektora bawełny z 2004 r.
Allow me to mention briefly the 2004 proposal to support cotton.
PolishNie rozumiem, dlaczego tym razem postanowiliśmy odwołać się do tych aspektów politycznych.
I cannot understand why this time we have chosen this political link.
PolishNikt nie wie, w jaki sposób można odwołać tę klauzulę wzajemnej obrony.
How this mutual defence clause can be revoked is anyone's guess.
PolishWydaje mi się, że to jest ważne, żeby odwołać się do ich własnych dokumentów.
I think it is important to refer to their own documents.
PolishW jakim sądzie mógł Alan Johnson odwołać się od wyroku porwania?
Under what court was Alan Johnson allowed to appeal his kidnapping?
PolishMając zatem możliwość wyboru prawa, do którego prawa chcemy się odwołać?
Given this choice of law, to which law do we want to refer?
PolishNikt nie może odwołać się do wymówki, że "nie wiedzieliśmy o niczym”.
No one can fall back on the excuse that 'we knew nothing'.
PolishPoseł o najdłuższym stażu ma przynajmniej doświadczenie, do którego może się odwołać, a nie tylko wiek.
The longest serving Member at least has experience to fall back on, rather than merely age.
PolishUważam, że istnieje szereg zasad, do których należy się odwołać w tej kwestii.
Mr President, I believe there are a number of principles that have to be addressed in this issue.
PolishPrezydent Pakistanu musi - i to musi być nasze ultimatum - natychmiast odwołać stan wyjątkowy.
The President of Pakistan must - and these must be our baselines - end the state of emergency immediately.
PolishNa szczęście możemy odwołać się do doświadczeń zdobytych podczas wdrażania systemu transferu punktów (CTS).
Fortunately, we can refer to the experience acquired as part of the credit transfer system (CTS).
PolishChciałbym/Chciałabym odwołać się od zawieszenia prawa jazdy / zakazu prowadzenia pojazdów.
I would like to appeal my license suspension.
PolishW tym względzie muszę oczywiście odwołać się do wspólnych ram odniesienia dotyczących prawa umów.
In that respect, I must of course refer to the work on the common frame of reference to do with contract law.
Polish. - W odpowiedzi na pytanie pana posła Papastamkosa, niech mi będzie wolno odwołać się do sprawozdania z 2005 roku.
Member of the Commission. - In reply to Mr Papastamkos, let me refer to the report in 2005.