polsko-anglicko překlad pro "nieomal"

PL

"nieomal" anglický překlad

volume_up
nieomal {přísl.}

PL nieomal
volume_up
{příslovce}

nieomal (také: prawie, niemal, omal, niemalże)
volume_up
almost {přísl.}
Dlatego nieomal można zaobserwować ponowne zjednoczenie Europy wzdłuż Dunaju.
It is therefore almost possible to see the reunification of Europe along the Danube.
To nieomal oznacza likwidację postępu osiągniętego w związku z oceną funkcjonalności.
It is almost as if we are destroying the progress that we made in connection with the health check.
Z tego względu stosowanie mniejszej ilości bezpieczniejszych pestycydów leży w interesie nieomal wszystkich.
Therefore, using less and safer pesticides is in the interests of almost everyone.
nieomal (také: niebawem, wkrótce, prawie, niemal)
volume_up
nigh {přísl.} [básn.]
Nie, Bałkanom Zachodnim lepiej przysłużyłyby się konkretne działania i dopasowane procedury akcesyjne niż stosowana nieomal obowiązkowo retoryka.
No, the western Balkans would be better served by tangible action and tailored accession procedures than by well-nigh dutiful rhetoric.
nieomal
volume_up
all but {přísl.}

Příklady použití pro "nieomal" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

PolishW Afryce Północnej dostęp do energii elektrycznej stał się nieomal powszechny.
There is near universal access to electricity in North Africa.
PolishTak według sondaży Eurobarometru uważają nieomal trzy czwarte - 74 % - obywateli Europy.
That is what some three-quarters - 74% - of our fellow Europeans believe, according to the Eurobarometer surveys.
PolishW komisji niektórzy członkowie nieomal dostali ataku serca po przeczytaniu pierwszego projektu sprawozdania.
In the committee, some people nearly had a heart attack when they read the first draft report.
PolishAnkieta pocztowa przeprowadzona niedawno w moim regionie pokazała, że nieomal 90% obywateli jest przeciwnych traktatowi.
In my region a recent postal ballot showed that nearly 90% of the people opposed the Treaty.
Polish. - (DE) Panie przewodniczący, moim zdaniem ta debata ma nieomal zasadnicze znaczenie dla demokracji w Unii Europejskiej.
Mr President, in my opinion, this debate is fairly fundamental to democracy in the European Union.
PolishGrecja kontynentalna leży na południowym krańcu Półwyspu Bałkańskiego, nieomal w miejscu, gdzie Europa styka się z Azją.
Located near the crossroads of Europe and Asia, Greece forms the southern extremity of the Balkan peninsula in south-east Europe.
PolishUbolewamy również nad nieomal systematycznym odwoływaniem się do Europejskiego Funduszu Rozwoju w celu finansowania nowych inicjatyw, takich jak sojusz.
We also deplore the quasi-systematic recourse to the EDF to fund new initiatives such as the Alliance.
PolishWedług statystyk UE w ubiegłym roku do Wielkiej Brytanii przybyło 1,7 miliona europejskich migrantów, nieomal dwukrotnie więcej niż pięć lat temu.
According to EU figures, 1.7 million European migrants came to the UK last year, nearly double the number five years ago.
PolishZ tego względu była to nieomal niemożliwa stawka w sprawie, w której w rzeczywistości występuje tak wiele państw konsumujących, a tak mało producentów.
It was therefore an impossible bet on a subject, moreover, in which there are many consumer countries and few producers, in reality.
Polish(ET) Jeżeli mamy przejąć kontrolę nad zmianami klimatu, konieczne jest ograniczenie emisji dwutlenku węgla pochodzącego ze spalania paliw kopalnych nieomal do zera.
(ET) If climate change is to be brought under control it is important to reduce carbon emissions from combustion of fossil fuels to near zero.
PolishNieomal trzydzieści lat temu Trybunał Sprawiedliwości ustanowił zasadę wzajemnego uznawania w swoim orzeczeniu w sprawie Cassis de Dijon.
(ES) Madam President, some thirty years ago the Court of Justice established the principle of mutual recognition in its judgment in Cassis de Dijon.
Polish10 dni temu obszar euro nieomal przestał istnieć. Jednak dzięki europejskiemu pakietowi pomocowemu znowu pojawiła się szansa na naszą wspólną europejską przyszłość.
Mr President, the eurozone came extremely close to meltdown 10 days ago, but the European rescue package has given our common future a chance.
PolishA ona nieomal zemdlała, bo jest profesorem na jednej z większych akademii sztuk pięknych w Los Angeles, CalArts, i świetnie wiedziała, co znaczyło zagospodarować 300 metrową galerię.
And she nearly had a fit because Christine is a professor at one of L.A.'s major art colleges, CalArts, and she knew exactly what it meant to fill a 3,000 square-foot gallery.
PolishJeżeli poważnie myślimy o strategii ograniczenia poziomu emisji CO2 nieomal do zera, nie możemy odrzucać energii atomowej, która niewątpliwie jest jednym z najczystszych źródeł energii.
If we are serious about the strategy for reducing the levels of CO2 emissions close to zero, we cannot reject nuclear energy, which is without question one of the cleanest energy sources.