polsko-anglicko překlad pro "nawoływać"

PL

"nawoływać" anglický překlad

volume_up
nawoływać {nedoko. slov.}

PL nawoływać
volume_up
{nedokonavé sloveso}

nawoływać (také: wzywać, nakłaniać)
nawoływać kogoś, żeby coś zrobił
to exhort sb to do sth
Panie przewodniczący! Nawołuje pan do tego, by w Parlamencie zasiadało więcej kobiet.
Mr President, you exhorted that there should be more women in this Parliament.

Synonyma (polsky) pro "nawoływać":

nawoływać

Příklady použití pro "nawoływać" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

PolishJest to kolejny powód, dla którego powinniśmy nawoływać kraje azjatyckie do poszukiwania rozwiązania.
This is another reason why we should urge the Asian countries to find a solution.
PolishTo, do czego chcę was nawoływać (Śmiech) to ateizm walczący.
No, what I want to urge upon you -- (Laughter) -- instead what I want to urge upon you is militant atheism.
PolishUE powinna na pierwszym miejscu postawić potrzeby ubogich krajów, zamiast nawoływać do deregulacji i prywatyzacji.
The EU should put the needs of poor countries first, instead of calling for deregulation and privatisation.
PolishNie jest miejscem ochrony i wolności należnej naszym obywatelom, do której będziemy niezłomnie nawoływać.
It is not the place of protection and freedom that our people are entitled to and that we shall not cease to call for.
PolishPo drugie, niektórzy z nich przyszli tu i stwierdzili, że Parlament Europejski powinien nawoływać do przeprowadzenia referendum.
Secondly, some of them have come here and said that the European Parliament should call for a referendum.
PolishUnia Europejska może starać się stymulować, zachęcać, promować i nawoływać do podjęcia niektórych z tych działań.
The European Union can try to stimulate, offer incentives for, promote and suggest the adoption of some of these measures.
PolishDlatego też mam nadzieję, że Komisja i Rada będą starać się ustalić, jakie są w tym zakresie przeszkody i nawoływać do ratyfikacji.
I therefore hope that the Commission and the Council will endeavour to ascertain what the obstacles are and urge ratification.
PolishMam także nadzieję, że Komisja i Rada będą nadal wyraźnie nawoływać do uwolnienia więźniów politycznych i do wolności mediów.
I also hope the Commission and the Council will continue to call very clearly for the release of political prisoners and for media independence.
PolishMusimy zachować ostrożność i nie nawoływać do przeprowadzenia nowych wyborów zbyt wcześnie, ponieważ najpierw musimy zatwierdzić mapę drogową dla reform demokratycznych.
We should be careful about calling for new elections too soon because we need to safeguard the road map towards democratic reforms.
PolishNależy jednak w oczywisty sposób nawoływać do solidarności europejskiej w przypadku faktycznego wystąpienia katastrof powodowanych siłą wyższą.
However, European solidarity is indeed called for, of course, where disasters genuinely occur as a result of force majeure, when genuine natural disasters happen.
PolishJeśli nadal będziemy nawoływać w ten sposób, obywatele Europy zaczną zastanawiać się do czego potrzebny im Parlament Europejski - żeby prosił obywateli o zrobienie czegoś?
If we carry on making such calls, the citizens of the EU will wonder why they need the European Parliament - to ask citizens to do things?
PolishW żadnym wypadku nie wolno nam nawoływać do zawieszenia broni.
However, we all, of course, agree that we must wage a firm and determined fight against this new scourge known as terrorism and that we must in no way call any truces in this fight.