polsko-anglicko překlad pro "na"

PL

"na" anglický překlad

volume_up
na {předl.}
volume_up
na {zájm.}
EN
PL

na {předložka}

volume_up
1. generál
na (také: dla, za, podczas)
Na górze Bożej, na górze Basańskiej, na górze pogórczystej, na górze Basańskiej.
Why look ye askance, ye high mountains, At the mountain which God hath desired for his abode?
Cztery na klapkę na muchy a reszta na pomieszczenie operacyjne i nikt nie stoi na warcie.
Four for the fly swat and the rest for the ops room and no-one stands guard.
Dwudziesty i czwarty na Romantyjesera, na synów jego i na braci jego dwanaście.
for the four and twentieth to Romamtiezer, his sons and his brethren, twelve.
na (také: w, o, na temat)
W badaniach na zwierzętach rybawiryna ma przemijający wpływ na spermatogenezę
In animal studies, ribavirin produced reversible effects on spermatogenesis (see
Tym razem przychód na osobę dałem na tej osi, biedni tu na dole, bogaci tam na górze.
I will show income per person on this axis instead, poor down here, rich up there.
Jeśli spojrzymy na posłanie - ci śpią na chodniku na podłodze.
If we look at the bed here, we can see that they sleep on a rug on the floor.
na (také: w, do, po, przy, ku, obok, o, o godzinie)
Na górze Bożej, na górze Basańskiej, na górze pogórczystej, na górze Basańskiej.
Why look ye askance, ye high mountains, At the mountain which God hath desired for his abode?
Jeśli spojrzymy na posłanie - ci śpią na chodniku na podłodze.
If we look at the bed here, we can see that they sleep on a rug on the floor.
Większe opakowania na początku miesiąca, mniejsze opakowania na końcu miesiąca.
Larger packs at the beginning of the month, smaller packaging at the end of the month.
na (také: o, przeciw, naprzeciw, w zamian, po)
Bo sąd przyszedł na ziemię tej równiny, na Holon, i na Jassa, i na Mefaat,
And judgment is come upon the plain country, upon Holon, and upon Jahzah, and upon Mephaath,
To tedy błogosławieństwo tylko na obrzezkę przychodzi, czy też na nieobrzezkę?
Is this blessing then pronounced upon the circumcision, or upon the uncircumcision also?
I na Karyjot, i na Bocrę, i na wszystkie miasta ziemi Moabskiej, dalekie i bliskie.
and upon Kerioth, and upon Bozrah, and upon all the cities of the land of Moab, far or near.
na
Takie podejście przenosi odpowiedzialność za ochronę na osoby indywidualne.
This is a rationale that shifts responsibility for protection onto the individual.
Dlatego też należy umieścić produkt za pomocą strzykawki na porcji karmy.
Therefore, administer the product with the syringe onto a portion of the food.
Została wprowadzona na rynek bez wystarczającego wyjaśnienia związanego z nią ryzyka.
It was brought onto the market without sufficient explanation of the risks.
2. "czymś"
na
volume_up
on top of {předl.} (cupboard, fridge, layer)
Destabilizuje to nasz kraj, nakładając się na kryzys gospodarczy i finansowy.
This is destabilising our country, on top of the financial and economic crisis.
Oczywiście każda organizacja chciałaby znaleźć się na szczycie takiej listy.
Of course, every organization would love to be on the top of such a list.
Prawie w ogóle nie ma kobiet na najwyższych stanowiskach kierowniczych.
There are hardly any women right at the top in management positions.
na
volume_up
atop {předl.} [spis.]
Również minister Berlusconi wie o tym, jako że siedzi na szczycie wielkiego imperium medialnego i telewizyjnego, i tak dalej, i tak dalej.
Berlusconi knows it, as he sits atop this huge empire of media and television and so on and so forth.

Příklady použití pro "na" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

PolishMusimy jeszcze poczekać na zakończenie procesu ratyfikacji w Republice Czeskiej.
We only need to see the process of ratification completed in the Czech Republic.
PolishStwierdzona nadwrażliwość na beksaroten lub którąkolwiek substancję pomocniczą.
Known hypersensitivity to bexarotene or to any of the excipients of the product.
PolishW dniu 22 października 2008 r. nazwę preparatu zmieniono na Thalidomide Celgene.
The name of the medicine was changed to Thalidomide Celgene on 22 October 2008.
Polishna Przejrzysty lub lekko opalizujący, bezbarwny lub lekko żółtawy płyn. nia ole
ge Clear to slightly opalescent, colourless to slightly yellowish liquid. lon 4.
Polishdo Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.
Hypersensitivity to the active substance or to any of the excipients Lactation.
PolishW wyjątkowych przypadkach dawkę można zwiększyć maksymalnie do 50 mg raz na dobę.
In exceptional cases the dose can be increased to a maximum of 50 mg once daily.
PolishW badaniach klinicznych obejmujących 721 pacjentów, DuoTrav podawano raz na dobę.
In clinical studies involving 721 patients, DuoTrav was administered once-daily.
PolishZydowudyna nie wykazuje wpływu na farmakokinetykę lamiwudyny (patrz punkt 5. 2).
Zidovudine has no effect on the pharmacokinetics of lamivudine (see section 5.2).
PolishPokarm nie wpływa na biodostępność preparatu Irbesartan Hydrochlorothiazide BMS.
Food does not affect the bioavailability of Irbesartan Hydrochlorothiazide BMS.
PolishSprawozdanie zawiera odpowiedzi na ważne pytania powstałe podczas wdrażania WPR.
The report offers a response to the major issues that the CAP approach left open.
PolishAlternatywnie można podać 50 g sproszkowanego węgla aktywowanego 4 razy na dobę.
Alternatively, 50 g of activated powdered charcoal is administered 4 times daily.
PolishZapobieganie zdarzeniom kostnym u chorych na raka piersi z przerzutami do kości
Prevention of Skeletal Events in Patients with Breast Cancer and Bone Metastases
PolishBędzie to oznaczało zdolność do produkowania broni jądrowej na skalę przemysłową.
That will mean an ability to manufacture nuclear weapons on an industrial scale.
PolishZgadzamy się także z koniecznością wzmocnienia ochrony danych na określony czas.
We also agree with the need to strengthen data protection for a certain period.
Polishna piśmie. - (LT)? Przejrzystość stanowi fundamentalną zasadę Unii Europejskiej.
in writing. - (LT) Transparency is a fundamental principle of the European Union.
PolishJest to wyraźnym sygnałem rosyjskich przygotowań do militarnej agresji na Gruzję.
This is a clear sign of Russian preparations for military aggression in Georgia.
PolishMając to na uwadze, opowiadam się za uchwaleniem obydwu załączników do dyrektywy.
For this reason, I support the introduction of the two annexes to the directive.
PolishZ tego względu Rada nie jest instytucją właściwą, aby odpowiedzieć na to pytania.
For this reason the Council is simply not competent to respond to this question.
PolishNie może ona spaść na drugie miejsce w wyniku obecnych trudności gospodarczych.
It must not slip to number two as a result of the current economic difficulties.
PolishGłosowałam za przyjęciem rezolucji w sprawie programu prac Komisji na rok 2011.
I endorsed the adoption of the resolution on the Commission Work Programme 2011.