polsko-anglicko překlad pro "krzewić"

PL

"krzewić" anglický překlad

PL krzewić
volume_up
{sloveso}

Synonyma (polsky) pro "krzewić":

krzewić

Příklady použití pro "krzewić" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

PolishOjcowie założyciele chcieli budować Europę przede wszystkim po to, by krzewić pokój.
Above all, the founding fathers wished to build Europe for the sake of peace.
PolishMusimy krzewić wśród obywateli świadomość możliwości korzystania z aktualnie dostępnych informacji.
We need to create awareness among citizens about the use of the information currently available.
PolishMusimy krzewić nasze wartości w świecie, lecz należy czynić to na sposób świecki, a nie niczym nowi krzyżowcy.
We have to promote our values in the world but in a secular way and not as new crusaders.
PolishSzczerze tego żałuję i uważam, że w ten sposób nie uda nam się krzewić na świecie szacunku dla praw człowieka.
I regret this most sincerely and I do not think that this is how we will promote respect for human rights in the world.
PolishSkoro chcemy krzewić demokrację oraz prawa człowieka na świecie, to taniej i skuteczniej będzie dawać samemu dobry przykład.
If we wish to spread democracy and human rights worldwide, we would do so more effectively and more cheaply by setting a good example.
PolishZawsze broniłam wolności prasy na szczeblu europejskim i wciąż będę - Komisja będzie - ją nieustannie krzewić.
I have always defended press freedom at European level and I will continue - and I promise you the Commission will continue - to promote it untiringly.
PolishW przeszłości Wielka Brytania i inne mocarstwa kolonialne zwracały się do kolonii "dajcie nam krzewić demokrację”, choć odmawiały praw wyborczych kobietom.
Years ago, Britain and other colonial masters used to say to the colonies 'Let us spread democracy', yet denied the vote to women.
PolishIm mocniej osadzimy nasze partnerstwo w duchu wzajemnego poszanowania wspólnych wartości, tym bardziej zdecydowanie zdołamy krzewić te wartości na świecie.
The more we anchor our partnership in shared respect for our common values, the more strongly we can act to resonate those values in the wider world.
PolishAby zachęcać do większego uczestnictwa, powinniśmy krzewić ducha inicjatywy obywatelskiej - to znaczy, że działanie powinno to być jak najprostsze i jak najbardziej dostępne.
To encourage more participation, we should follow the spirit of the Citizens' Initiative - namely that it should be as accessible and easy to use as possible.