polsko-anglicko překlad pro "karta"

PL

"karta" anglický překlad

PL

karta {ženský rod}

volume_up
1. generál
volume_up
card {podstatné jméno}
Karta pacjenta powinna być dostarczona wszystkim pacjentom i powinna zawierać:
A patient card shall be distributed to all patients, including:
Pójdź do miejscowego lekarza ze swoją Europejską Kartą Ubezpieczenia Zdrowotnego.
Take your European Health Insurance Card with you to a local doctor.
Karta Ostrzeżeń dla pacjenta przyjmującego produkt leczniczy Remicade.
The patient alert card, which is to be given to patients using Remicade.
karta (také: wykres, tabela, tabelka)
volume_up
chart {podstatné jméno}
2. IT
karta (také: adapter)
volume_up
adapter {podstatné jméno}
karta grafiki monochromatycznej i portu równoległego
Monochrome Display and Parallel Printer Adapter
Monochrome Display Adapter
Enhanced Graphics Adapter
karta
volume_up
card {podstatné jméno}
Karta pacjenta powinna być dostarczona wszystkim pacjentom i powinna zawierać:
A patient card shall be distributed to all patients, including:
Pójdź do miejscowego lekarza ze swoją Europejską Kartą Ubezpieczenia Zdrowotnego.
Take your European Health Insurance Card with you to a local doctor.
Karta Ostrzeżeń dla pacjenta przyjmującego produkt leczniczy Remicade.
The patient alert card, which is to be given to patients using Remicade.
karta
volume_up
tab {podstatné jméno}
Aby otworzyć stronę Nowa karta, kliknij ikonę obok ostatniej karty w górnej części okna przeglądarki.
To open the New Tab page, click the icon next to the last tab at the top of the browser window.
Strona Nowa karta zawiera listę najczęściej odwiedzanych witryn.
The New Tab page shows a list of your most visited sites.
Strona Nowa karta jest wyświetlana (jak się pewnie domyślasz) po otwarciu nowej karty w przeglądarce Google Chrome.
The New Tab page is what you see when you (you guessed it) open a new tab in Google Chrome.

Příklady použití pro "karta" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

PolishKarta została odważnie podpisana przez ponad dziesięć tysięcy obywateli chińskich.
This Charter has been bravely co-signed by more than 10 000 Chinese citizens.
PolishKarta po jej uzgodnieniu w 2000 r. stanowiła jedynie deklarację polityczną.
The Charter was only a political declaration when it was initially agreed in 2000.
PolishKonieczna jest międzynarodowa karta praw podstawowych użytkowników Internetu.
An international Charter of Fundamental Rights for Internet users is needed.
PolishPrawda jest taka, że jedna karta została wymazana, a my przechodzimy obecnie do kolejnej.
The truth is that one page has been wiped and we are now moving on to a new one.
PolishKarta Narodów Zjednoczonych nie przewiduje miejsc regionalnych w Radzie Bezpieczeństwa.
There is no provision in the UN Charter for a regional seat on the Security Council.
PolishJest to karta prawnie wiążąca i zapewnia kobietom taką samą ochronę jak mężczyznom.
This charter is legally binding and enables women to be protected in the same way as men.
PolishKarta praw podstawowych nie weszła jeszcze w pełni w życie i nie została opublikowana.
The Charter of Fundamental Rights is not yet fully in force and has not been published.
PolishKarta jest niezwykle ważnym elementem liberalizacji rynku energii.
The Charter is a very important step in the liberalisation of the energy market.
PolishPomimo ograniczonej liczby praw, do której ta karta się odnosi, nie zgadzamy się z nią.
Despite the limited number of rights it refers to, we do not disagree with this Charter.
PolishKarta praw podstawowych stanowi drugą część nieratyfikowanej konstytucji.
The Charter of Fundamental Rights formed the second part of the unratified Constitution.
PolishKarta zakazuje wszelkiej dyskryminacji ze względu na płeć, rasę czy kolor skóry.
It reaffirms important steps to outlaw discrimination on the grounds of gender, race and colour.
PolishKarta Olimpijska, w Rozdziale 1, mówi o uniwersalnych podstawowych zasadach etycznych.
The Olympic Charter, in Article 1, talks about universal, fundamental, ethical principles.
PolishKarta praw podstawowych także zostanie dzisiaj formalnie proklamowana.
The Charter of Fundamental Rights is also being formally proclaimed today.
PolishOczywiście Karta małych przedsiębiorstw nie rozwiązuje ich problemów.
Obviously, the Charter for Small Enterprises will not solve their problems.
PolishDowiedz się więcej o euro, kursach walut oraz o płatnościach gotówką i kartą.
Find out more about the euro, the exchange rates of other currencies and using cash and cards.
PolishKarta praw podstawowych, która uzyskuje moc wiążącą, potwierdza prawa podstawowe.
The Charter of Fundamental Human Rights, which has legal power, confirms the fundamental rights.
PolishKonwencja wzmacnia znaczenie Karty, a Karta uzupełnia konwencję.
The Convention reinforces the Charter and the Charter supplements the Convention.
PolishJest to Karta, która zapowiada odniesienie do wartości społecznych, do modelu społecznego Europy.
This Charter advocates reference to social values, to the European social model.
PolishPierwszym z nich jest niewielkie rzeczywiste znaczenie, jakie będzie miała karta praw podstawowych.
The first is the little real impact the Charter of Fundamental Rights will have.
PolishKarta mówi również o nowych wyzwaniach, przed jakimi stoi dziś społeczeństwo.
The Charter also covers the new challenges facing society today.