polsko-anglicko překlad pro "godny"

PL

"godny" anglický překlad

volume_up
godny {příd. jm. m.}

PL godny
volume_up
{přídavné jméno rod mužský}

godny
volume_up
deserving {příd. jm.}
Bez wątpienia, w niektórych kręgach takie działanie jest nawet postrzegane jako godne premiowania.
No doubt in some quarter, such activity is even viewed as deserving of a bonus.
Rezolucja ta, w moim przekonaniu, jest absolutnie godna poparcia, jest ona odpowiedzią na postulaty zgłaszane ze środowisk służby zdrowia, tym bardziej, że ten problem narasta.
The resolution, in my opinion, is fully deserving of support. It is an answer to expectations expressed by the healthcare sector, and its importance is enhanced because the problem is growing.
godny (také: korpulentny, dostojny)
volume_up
matronly {příd. jm.}
godny (také: czcigodny)
volume_up
worthy {příd. jm.}
To niegodne traktatu lizbońskiego, niegodne Europy.
It is not worthy of the Treaty of Lisbon, it is not worthy of Europe.
Compassion is a worthy successor.
Efektem były standardy ekologiczne godne naśladowania na innych kontynentach.
This resulted in environmental standards worthy of imitation on other continents.
volume_up
decent {příd. jm.}
W terroryzmie dawnym czy obecnym, nie ma nic przyzwoitego czy godnego szacunku.
There is nothing decent or honourable about terrorism, past or present.
Jest to logiczna sprzeczność, którą musimy objąć warunkami narzuconymi przez godną pracę.
It is a logical contradiction which we need to cover with the terms imposed by decent work.
Zmniejszy to szanse na znalezienie w Europie godnego życia.
This will reduce the chances of finding a decent life in Europe.
godny (také: dostojny)
volume_up
dignified {příd. jm.}
Dzięki temu w godny sposób nawiążemy również do dziedzictwa Jeana Monneta, którego pamięć dzisiaj uczciliśmy.
In this way, we would also be making a dignified link to the inheritance of Jean Monet, whom we are commemorating today.
Skupmy się na tym co godne, odważne i piękne, a ono samo wyrośnie.
Focus on what's dignified, courageous and beautiful, and it grows.
Czy to jest godne przedstawienie dumnych Węgier?
Is it a dignified presentation of proud Hungary?

Příklady použití pro "godny" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

PolishJest to - i chciałbym to podkreślić - godny pochwały przejaw powściągliwości.
This is - and I should like to emphasise this - a commendable show of restraint.
PolishMogli umieścić je w godny sposób na tablicach lub ścianach w tej choćby sali.
They could have placed them with dignity on the panels or walls of this very hall.
PolishAlbowiem wielki Pan i wszelkiej chwały godny, i straszliwy jest nad wszystkich bogów.
For great is Jehovah, and greatly to be praised: He is to be feared above all gods.
PolishZa godny pożałowania uważam również fakt, że sprawozdawca osłabia propozycje Komisji.
I also find it lamentable that the rapporteur waters down the Commission's proposals.
PolishPlan CARS 21 był i nadal jest godny pochwały, ale nie jest wystarczający.
CARS 21 was, and remains, a praiseworthy plan, but it is far from sufficient.
PolishTo pozwoliło mu zrzucić pęta i rozwijać się w godny podziwu sposób.
This has enabled it to throw off the shackles and to grow in an admirable way.
PolishKryzys polityczny trwający od wyborów parlamentarnych z czerwca 2009 roku jest godny ubolewania.
The political crisis following the June 2009 parliamentary elections is deplorable.
PolishSprawozdanie pana posła Kacina stanowi godny uwagi krok w tym kierunku.
Mr Kacin's report makes a remarkable contribution in that direction.
PolishOba te aspekty zostały w sposób godny podziwu podniesione w państwa sprawozdaniu.
Both these points are brought out admirably in your report.
PolishGodny ubolewania jest fakt, że nie byliśmy w stanie bezpośrednio uregulować oznakowania GMO.
It is a shame we were not able to also regulate GM labelling directly.
PolishPrzyjmując ok. 2 milionów uchodźców, Syria i Jordania uczyniły godny pochwały wysiłek.
By taking in almost 2 million refugees, Syria and Jordan have made an extremely laudable effort.
PolishGodny ubolewania jest jednak fakt, że tekst nie zawiera bardziej zdecydowanych rozwiązań.
It is, however, regrettable that the text does not go even further.
PolishBrak przejrzystości jest godny ubolewania, podobnie jak prowokacyjne działania są manewrami.
The lack of transparency is deplorable, as much as the provocative measures are manoeuvres.
PolishBilans ponad trzech lat negocjacji jest godny pożałowania.
The balance sheet of more than three years of negotiations is positively lamentable.
PolishGodny pożałowania jest jednak fakt, że wśród 50 propozycji brakuje jasnego określenia priorytetów.
However, I regret that, in the 50 proposals, there is no clear definition of priorities.
PolishPrzykład Szkocji, który został w grudniu przyjęty przez Radę, był niezwykle godny pochwały.
The example of Scotland, which was adopted by the Council in December, was a very laudable one.
PolishPoziom opieki zdrowotnej w Afryce Subsaharyjskiej jest godny ubolewania.
The level of health care in sub-Saharan Africa is deplorable.
PolishSam cel jest godny pochwały, jednak powinniśmy się zastanowić, w jaki sposób można go monitorować.
This is a good aim, but we have to consider how it might be monitored.
PolishA wybory zostały zorganizowane w godny ubolewania i niesprawiedliwy sposób.
Elections take place in a deplorable and unfair manner.
PolishStąd też godny polecenia jest projekt inicjatywy europejskiej w sprawie gwarancji na rzecz młodzieży.
Therefore, the proposal for the European Youth Guarantee initiative should be recommended.