polsko-anglicko překlad pro "globalny"

PL

"globalny" anglický překlad

volume_up
globalny {příd. jm. m.}
PL

globalny {přídavné jméno rod mužský}

volume_up
globalny (také: światowy, światowa, światowe)
volume_up
global {příd. jm.}
A ponieważ mają charakter globalny, potrzebujemy oczywiście globalnych rozwiązań.
As the problems are global, obviously global solutions are what are needed.
Dzisiejszy kryzys ma wymiar globalny, co uniemożliwia tego typu rozwiązania.
Today's crisis has a global dimension, which renders this type of solution impossible.
To armia Saakaszwilego zaatakowała, rozpętując globalny konflikt.
Shakashvili's army attacked and so triggered the global conflict.
globalny (také: łączny, ogólny)
volume_up
all-in {příd. jm.}
globalny (také: łączny, ogólny, zbiorczy, zebrany)
Myślę, że możemy znaleźć działania, które pomogą podtrzymać popyt globalny; po stronie popytu chcemy ograniczyć presje inflacyjną i wspierać siłę nabywczą gospodarstw domowych.
We hope that we can find actions which will help to bolster aggregate demand; on the demand side, we want to reduce inflationary pressures and help the purchasing power of households.
Ogólnoświatowy krach finansowy uwydatnił współzależny globalny charakter naszego świata.
The worldwide financial meltdown has highlighted the interdependent globalised nature of our world.
It must be worldwide.
Popieram wszelkie strategie globalne dążące do wyeliminowania przemocy wobec kobiet na całym świecie.
I support any global strategy striving to bring about the worldwide eradication of violence against women.

Příklady použití pro "globalny" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

PolishGlobalny świat prowadzi do globalizacji naszego stylu życia i pracy.
A globalised world globalises our lifestyles and ways of working.
PolishRada przyjęła globalny europejski plan zwalczania podrabiania i piractwa.
On 25 September 2008, it adopted a comprehensive European anti-counterfeiting and anti-piracy plan.
PolishChciałabym szczególnie podkreślić globalny charakter polityki, która wyniknie z przyjęcia przedmiotowego wniosku.
In particular, I would emphasise the inclusive nature of the policy which would result from the present proposal.
PolishTakie działanie pobudzi globalny rozwój energooszczędnej technologii, co stanowi niezwykle pozytywną zmianę.
It will encourage the development of energy-efficient vehicle technology globally, and this is an extremely positive step.
PolishPrzyjęcie tej rezolucji ustanawiającej globalny europejski plan zwalczania podrabiania i piractwa stanowi istotny sygnał polityczny.
This resolution, which lays down the comprehensive European anti-counterfeiting and anti-piracy plan, is a major political signal.
PolishTo Globalny Teatr.
PolishBarack Obama uosabia to, co jest w Stanach Zjednoczonych pozytywne i imponujące, a także obecny złożony i globalny świat, w którym wciąż zachodzą zmiany.
Obama embodies what is positive and impressive about the United States and today's complex and globalised world, in which change is constant.
PolishZ tego powodu państwa członkowskie muszą opracowywać szereg wskaźników, które zebrane razem dają globalny obraz UE w zakresie środowiska naturalnego.
The Member States therefore need to assemble a wide range of indicators that together provide an overall picture of the EU in terms of the environment.
PolishSektor włókienniczy zawsze miał charakter globalny, zarówno pod względem produkcji jak i konsumpcji, jednak to on zapłacił cenę globalizacji.
The textiles sector is one that has always been globalist, both in terms of production and consumption, but it is one that has paid the price for globalisation.
PolishDrugą kwestią jest globalny wpływ licznych inicjatyw, który nie powinien ograniczać zdolności sektora finansowego do wspierania ożywienia gospodarczego.
A second issue is the cumulative impact of various initiatives which should not undermine the ability of the financial sector to support economic recovery.
PolishW świecie, który staje się coraz bardziej globalny i trudniejszy do kontrolowania powinna zwiększyć się odpowiedzialność państwa wobec obywatela.
In a world that is becoming ever more globalised in nature and ever more difficult to control, the responsibility of the state towards the citizen should become greater.
PolishJednocześnie trzeba wyciągnąć konsekwencje z tej katastrofy, która jasno pokazuje całej ludzkości, że odizolowany od natury globalny świat jest niezwykle wrażliwy.
At the same time, the consequences of this disaster must be drawn, which clearly show for mankind that the globalised world estranged from nature is extremely fragile.