polsko-anglicko překlad pro "dużo"

PL

"dużo" anglický překlad

volume_up
dużo {přísl.}

PL dużo
volume_up
{příslovce}

1. generál

dużo (také: znacznie, wiele, wydatnie)
volume_up
a lot {přísl.}
Jeśli słyszycie dużo o atakach tygrysów, to musi być dużo tygrysów w okolicy.
If you hear a lot about tiger attacks, there must be a lot of tigers around.
Kiedy jest dużo chlorofilu w okolicy, widzą dużo zielonego światła.
When there's a lot of chlorophyll around, they see a lot of green light.
W wyniku tego następuje dużo zgonów, bardzo dużo zgonów.
And so, as a result, there is a lot of death, a lot of death.
dużo (také: wiele)
Jeśli słyszycie dużo o atakach tygrysów, to musi być dużo tygrysów w okolicy.
If you hear a lot about tiger attacks, there must be a lot of tigers around.
Kiedy jest dużo chlorofilu w okolicy, widzą dużo zielonego światła.
When there's a lot of chlorophyll around, they see a lot of green light.
W wyniku tego następuje dużo zgonów, bardzo dużo zgonów.
And so, as a result, there is a lot of death, a lot of death.
dużo (také: wiele)
volume_up
much {přísl.}
Dzięki temu w przyszłości będzie można zakończyć negocjacje dużo szybciej.
This will enable the negotiations to conclude much more quickly in the future.
A leczenie jest dużo, dużo droższe niż profilaktyka.
And treatment is much, much more expensive than prevention.
Tekst, który dzisiaj przyjęliśmy zapewni dużo bardziej skuteczną kontrolę importu.
The text we adopted today will provide for much more effective control of imports.
dużo (také: sporo)
Zrobiliśmy już dość dużo dzięki traktatowi lizbońskiemu i europejskiej inicjatywie obywatelskiej.
We have already done a good deal with the Treaty of Lisbon and the European Citizens' Initiative.
To przykład piśmiennej cywilizacji europejskiej, więc dużo wiemy o ludziach i ich motywach.
This is a European society with literate records, so we know a good deal about the people and their motivation.
Gdybyśmy teraz zaczęli to monitorować i sprawdzać, w tej dziedzinie także zaoszczędzilibyśmy dużo pieniędzy.
If we were to now monitor and investigate that there would be a good deal of money to be saved in this area, too.
dużo (také: sporo)
Teraz jednak wszyscy wiemy, że będzie dużo kosztować europejskich podatników.
Now, however, we all know that it will cost European taxpayers a great deal.
W kategoriach demokratycznych w Turcji jest jeszcze bardzo dużo do zrobienia.
In democratic terms, there is still a great deal to be done in Turkey.
Oznaczają, że obywatele ciężko pracują i bardzo dużo zarabiają.
This means that the citizens are working hard and earning a great deal.
dużo (také: poważnie, silnie, wysoko, ostro)
volume_up
heavily {přísl.} (considerably, abundantly)
Komisja dużo inwestuje w opracowanie wspólnego wzorca w zakresie gromadzenia danych.
The Commission has invested heavily in the development of common indicators for data collection.
Chiny dużo inwestują w badania i nowe technologie.
China is investing heavily in research and new technologies.
Powinniśmy dużo inwestować w podstawowe badania, ponieważ to umożliwi na rozwój energii otrzymywanej z syntezy.
We should invest heavily in basic research, since that would enable us to develop fusion energy.
dużo (také: wiele)
volume_up
many {přísl.}
Ponadto Parlament przeznaczył w tym zakresie zbyt dużo środków i zbyt dużo pracowników.
Also, this House has provided too much money and too many staff members.
Dużo, naprawdę bardzo dużo osób dołączyło do tych organizacji i jest gotowych do pomocy.
There are many, many people who have linked in to the network and stand ready to help.
W obustronnych stosunkach jest jeszcze bardzo dużo nierozwiązanych problemów.
There are still many unresolved problems in our bilateral relations.
dużo (také: dużo, wiele)
Zrobiliśmy już dość dużo dzięki traktatowi lizbońskiemu i europejskiej inicjatywie obywatelskiej.
We have already done a good deal with the Treaty of Lisbon and the European Citizens' Initiative.
To przykład piśmiennej cywilizacji europejskiej, więc dużo wiemy o ludziach i ich motywach.
This is a European society with literate records, so we know a good deal about the people and their motivation.
Gdybyśmy teraz zaczęli to monitorować i sprawdzać, w tej dziedzinie także zaoszczędzilibyśmy dużo pieniędzy.
If we were to now monitor and investigate that there would be a good deal of money to be saved in this area, too.
dużo (také: dużo, wiele)
Teraz jednak wszyscy wiemy, że będzie dużo kosztować europejskich podatników.
Now, however, we all know that it will cost European taxpayers a great deal.
W kategoriach demokratycznych w Turcji jest jeszcze bardzo dużo do zrobienia.
In democratic terms, there is still a great deal to be done in Turkey.
Oznaczają, że obywatele ciężko pracują i bardzo dużo zarabiają.
This means that the citizens are working hard and earning a great deal.
dużo
volume_up
whole lot {přísl.} [hovor.]
Anyhow, a whole lot of things.
Ciotka nie miała za dużo energii, więc ja śpiewałem "Hej, hej!", a ona tylko odpowiadała "Czarnooka Susie."
She didn't have a whole lot of energy, so I'd sing, "Hey, hey!" and she'd just answer back with, "Black-eyed Susie."
Chciałem powiedzieć Michael'owi, zanim przemawiał że naprawdę doceniam to, co robi, ponieważ to czynni moją życiową misję dużo łatwiejszą.
I wanted to tell Michael before he spoke that I really appreciate what he does, because it makes my life work a whole lot easier.
dużo (také: sporo, znacznie, całkiem sporo)
volume_up
quite a bit {přísl.}
W tym względzie wciąż pozostaje jednak dość dużo do zrobienia.
In this respect, though, there is still quite a bit to be done.
Lots of laughter, quite a bit of embarrassment.
Jest ich więc dużo więcej niż spożywanych przez nas gatunków ssaków, takich jak krowy, świnie czy owce.
That's quite a bit more than just a few mammals that we're eating, like a cow or a pig or a sheep.

2. "czegoś"

dużo (také: kupa, wiele, cała kupa)
volume_up
buttload {podstatné jméno} [am. angl.] [vulg.] (of sth)
dużo (také: kupa, wiele, cała kupa)
volume_up
shit-load {podstatné jméno} [am. angl.] [vulg.] (of sth)
dużo (také: kupa, wiele, cała kupa)
volume_up
shitload {podstatné jméno} [am. angl.] [vulg.] (of sth)
dużo (také: dużo, wiele)
Zrobiliśmy już dość dużo dzięki traktatowi lizbońskiemu i europejskiej inicjatywie obywatelskiej.
We have already done a good deal with the Treaty of Lisbon and the European Citizens' Initiative.
To przykład piśmiennej cywilizacji europejskiej, więc dużo wiemy o ludziach i ich motywach.
This is a European society with literate records, so we know a good deal about the people and their motivation.
Gdybyśmy teraz zaczęli to monitorować i sprawdzać, w tej dziedzinie także zaoszczędzilibyśmy dużo pieniędzy.
If we were to now monitor and investigate that there would be a good deal of money to be saved in this area, too.
dużo (také: dużo, wiele)
Teraz jednak wszyscy wiemy, że będzie dużo kosztować europejskich podatników.
Now, however, we all know that it will cost European taxpayers a great deal.
W kategoriach demokratycznych w Turcji jest jeszcze bardzo dużo do zrobienia.
In democratic terms, there is still a great deal to be done in Turkey.
Oznaczają, że obywatele ciężko pracują i bardzo dużo zarabiają.
This means that the citizens are working hard and earning a great deal.

Příklady použití pro "dużo" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

PolishPan poseł Alain Lamassoure osiągnął ogromnie dużo, także w dziedzinie konstytucji.
Alain Lamassoure has achieved an enormous amount, including for the Constitution.
PolishJeśli stwierdzę, że nie mamy wystarczająco dużo czasu na debatę, nie udzielę głosu.
If I feel we do not have enough time for the debate then I do not give the floor.
PolishDuże krwawienie występuje dużo częściej w miejscu nakłucia powłok (patrz tabela 3).
Major bleeding occurred most frequently at the sheath puncture site (see Table 3).
PolishJest zatem naprawdę ważne, abyśmy teraz poświęcili temu wystarczająco dużo czasu.
It is really important, therefore, that we invest enough time in this now.
Polish„To przesąd“, uważa Vaupel, „wystarczająco dużo badań wykazało, że tak nie jest.
“By now there is sufficient research refuting that. The contrary is true.
PolishNaprawdę mamy jeszcze dużo do zrobienia, żeby osiągnąć to, co stawiamy sobie za cel.
Again, we are very, very far away in just getting to where we want to get to.
PolishPrzemysł samochodowy miał bardzo dużo czasu na redukcję poziomu emisji CO2.
The car industry has had plenty of time to reduce the level of CO2 emissions.
PolishJeszcze większym problemem są fundusze strukturalne: 12% to oczywiście o wiele za dużo.
An even greater problem is the Structural Funds; 12% is of course far too high.
PolishTo nie jest normalne, że tak dużo środków niewykorzystano pod koniec 2007 r.
It is not normal to see such under-use of appropriations at the end of 2007.
PolishMamy regulację, informacja jest przepisywana; działa kataliza, dużo się dzieje.
You have regulation; information is transcribed; catalysts are made; stuff is happening.
PolishDaje to wystarczająco dużo czasu na decyzję w sprawie październikowej sesji miesięcznej.
That allows enough time for a decision on the October part-session to be taken.
PolishInna część, która wzbudziła dzisiaj dużo większe zainteresowanie, dotyczyła artykułu 186.
The other part, which has aroused by far the most interest today, is Article 186.
PolishA jeśli zmienimy wystarczająco dużo społeczności, możemy zmienić cały naród.
And if we can change enough communities, we can change national attitudes.
PolishJeśli ich skuteczność osłabnie, działania ochronne będą dużo trudniejsze w zastosowaniu.
When that weakens, the trade defence measures become less easy or possible to use.
PolishMIT właśnie ma nowy układ radiowy, który zużywa dużo mniej energii niż poprzednie.
MIT just has a new radio chip that uses far less power than our chips.
PolishRachel Carson o tym pomyślała i dużo wcześniej wydała "Cichą wiosnę".
Rachel Carson was thinking of these, and came out with "Silent Spring," way back.
PolishDlatego też podczas spotkania ministerialnego w Algarve mamy dużo do zrobienia.
Thus the ministerial meeting in the Algarve has plenty of work to do.
PolishGdy usiłuje się wypracować stanowisko negocjacyjne, mówi się dużo rzeczy.
When you are trying to pull together a negotiating position, lots of things are said.
PolishNie powinniśmy trwonić więcej pieniędzy na tych, którzy i tak wystarczająco dużo zarabiają.
We should not be throwing more money at those who are earning enough as it is.
PolishPamiętajmy, że spóźniona interwencja jest dużo mniej skuteczna i więcej kosztuje.
Let us not forget that belated intervention is far less effective, and ends up costing more.