polsko-anglicko překlad pro "dobrze"

PL

"dobrze" anglický překlad

volume_up
dobrze {přísl.}
PL

dobrze {příslovce}

volume_up
dobrze
(ET) Czasem dobrze jest być pierwszą, a czasem dobrze jest być ostatnią.
(ET) Sometimes it is good to be first, and sometimes it is good to be last.
Konkurencja i otwartość są zawsze korzystne na dobrze zorganizowanym rynku.
Competition and openness are always good in a well-organised market.
Bardzo dobrze dla przyrody -- stąd między innymi jej wielka żywotność.
Very, very good for biology -- also one of the reasons for its great resilience.
dobrze
Jeśli coś nie idzie dobrze, to nie zawsze najlepszym rozwiązaniem jest inny program.
If something is not going well, another programme is not always the best solution.
Nie służy to dobrze obywatelom Europy; nie służy to dobrze brytyjskim rolnikom.
It is not serving the people of Europe well; it is not serving the farmers of Britain well.
Porozumienie to trzeba jednak dobrze przygotować, dobrze wynegocjować.
This agreement, however, needs to be well put together, well negotiated and ambitious.
Zacznijmy od technologii (odgłos przepalenia bezpiecznika) Dobrze.
. ~~~ (Fuse blowing) All right.
Żaden problem, dopóki Marcăo nic nie powie, wsyzstko będzie dobrze.
No problem, as long as Marcão doesn't talk, it'll be all right.
Lecz dobrze, to ustępstwo na rzecz Francji i Włoch ma na szczęście charakter zaledwie symboliczny.
But, all right, this concession to France and Italy is fortunately merely symbolic.
Niektórzy chowają głowy w piasek jak strusie i myślą, że wszystko będzie dobrze.
Some put their heads in the sand like ostriches and think that everything will be alright.
Dobrze, tak to mniej więcej wygląda w pogodny dzień.
Alright, this is what it looks like on a good day.
Więc nie marnujmy więcej czasu, dobrze?
So let's not waste any time, alright.
dobrze (také: doskonale)
Przede wszystkim chciałbym powiedzieć, że czujemy się dobrze tu, w Strasburgu.
Mr President, first of all, I would like to say that we are just fine here in Strasbourg.
Nie, nie mają żadnego kleju i dobrze utrzymują się w wodzie.
They don't have any glue, and they even stick under water just fine.
Chciałbym powtórzyć, Panie Przewodniczący, że dobrze czujemy się tutaj, w Strasburgu, gdzie jest miejsce tego Parlamentu.
I repeat, Mr President, we are just fine here in Strasbourg, where this House belongs.
dobrze (také: właściwie, właśnie)
W obu przypadkach, wykonano operację i pacjenci mieli się dobrze.
In both cases, they had their operations and they did okay.
No dobrze, można jeszcze dorzucić do tego trochę węgierskiego gulaszu.
Okay, with a bit of Hungarian goulash thrown in.
I UNICEF, niech ich Bóg błogosławi, oznajmił: "Dobrze, spróbujemy.
And UNICEF, God bless them, they said, "Okay, we'll have a go."
dobrze (také: właściwie, poprawnie)
Dobrze wiem, że skóra w którą uderzasz.
I know intimately that skin you are hitting.
dobrze (také: porządnie)
volume_up
securely {přísl.} (carefully)
Dołączyć tłok do strzykawki z rozpuszczalnikiem wprowadzając go do otworu w strzykawce, a następnie mocno wcisnąć i przekręcić aż dobrze połączy się z korkiem.
Attach the plunger rod to the solvent syringe by inserting the rod into the opening in the syringe stopper and pushing and turning the rod firmly until it is securely seated in the stopper.

Příklady použití pro "dobrze" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

PolishTo dobrze, że to tutaj poruszacie, ale co w tej sprawie robią państwa członkowskie?
It is right that you put that there, but what are Member States doing about it?
PolishTo bardzo dobrze. Przynajmniej w końcu przyznaje się, że istnieje jakiś problem.
It is very welcome; at least it is finally being recognised that there is a problem.
PolishCzasem nie widać problemu, bo jest zbyt powszechny, dobrze znany albo zbyt wielki.
Sometimes, we don't see a problem because either it's too familiar or it's too big.
PolishWięc powiedziałem do sobie: "Dobrze, wspaniale - zbierzemy wszystkie rodzaje próbek.
So I said to myself, "OK, great -- we're gonna collect all kinds of specimens.
PolishBardzo dobrze, że rozpoczęliście w Lublanie dialog pomiędzy kulturami i religiami.
It is right that in Ljubljana you started a dialogue between cultures and religions.
PolishUnijne motto "Zjednoczeni w różnorodności” bardzo dobrze pasuje do projektu Europeana.
The EU motto 'United in Diversity' is very appropriate for the Europeana project.
PolishI czynił dobrze Bóg onym babom; i krzewił się lud, i zmocnili się bardzo.
And all the pins of the tabernacle, and of the court round about, were of brass.
PolishPotrzebujemy sensownych, dobrze funkcjonujących procedur azylowych dla tych ludzi.
We need sensible asylum processes for these people which function properly.
PolishDobrze by było uzyskać w tym zakresie jakieś zapewnienie ze strony Komisji.
It would be helpful to gain some reassurances from the Commission in these regards.
PolishTo bardzo dobrze, że w strategii "Europa 2020” uwzględniono ludzi młodych.
It is excellent that the Europe 2020 strategy should take account of young people.
PolishBawcie się dobrze. ~~~ (Śmiech) W skrócie, technika, internet zmieniły nasz styl życia.
(Laughter) In short, technology, the internet, they have changed our lifestyle.
PolishJeszcze jedna uwaga dotycząca finansowania: moim zdaniem, modulacja nie brzmi dobrze.
One more comment on financing: in my opinion, modulation is not a nice word.
PolishMamy nadzieję, że wszystko skończy się dobrze i oczekujemy wyjaśnienia tych spraw.
We hope for the best and look forward to seeing these matters cleared up.
PolishOstatnia rzecz; wszyscy dobrze wiemy ze szkoły, że wielbłąd jest statkiem pustyni.
The last point, we all know in our primary schools that that camel is a ship of desert.
PolishPojęcia "Schengen” i "roaming” są bardzo dobrze rozumiane przez obywateli Europy.
The concepts of 'Schengen' and 'roaming' are the notions best understood by EU citizens.
PolishZ jednej strony dobrze, że wzywamy przemysł motoryzacyjny do zmniejszenia emisji CO2.
On the one hand, it is right to urge the automobile industry to make CO2 reductions.
PolishDobrze byłoby, gdyby przyszłe działania były ściśle powiązane z ogólnymi priorytetami UE.
It is desirable for future actions to be closely linked to overall EU priorities.
PolishNaprawdę będziemy potrzebować wsparcia Parlamentu, jeżeli mamy dobrze odegrać naszą rolę.
We will really need Parliament's support if we are to successfully play our part.
PolishA zatem kontynuowanie tej kwestii leży w dobrze pojętym interesie własnym Turcji.
So there is enlightened self-interest for Turkey to move on this issue.
PolishOczywiście, niektórzy w New Haven dobrze o tym wiedzą, ale nie jest to powszechnie znane.
It's known by some people in New Haven, obviously, but it is not generally known.