polsko-anglicko překlad pro "część"


Nechceš hledat cześć
PL

"część" anglický překlad

PL

część {ženský rod}

volume_up
część (také: odcinek, rola, rzut)
volume_up
part {podstatné jméno}
Europa musi być postrzegana jako część rozwiązania, a nie część problemu.
Europe must be seen as part of the solution and not part of the problem.
Dużą ich część zrealizowaliśmy, lecz następna ważna część pozostaje do zrobienia.
We have done a big part of it, but another important part remains to be done.
Uważam także, że wybory z 29 listopada stanowią część rozwiązania, a nie część problemu.
I also think that the 29 November elections are part of the solution, not part of the problem.
część (také: porcja)
volume_up
portion {podstatné jméno}
Część nierozpuszczalna tych granulek jest wydalana i może być widoczna w kale.
The insoluble portion of these spheroids is eliminated and may be seen in faeces.
Znaczna część tlenku azotu do inhalacji jest wchłaniana do krwiobiegu.
A large portion of nitric oxide for inhalation is absorbed systemically.
Handel odpowiada za znaczną część wzrostu gospodarczego niektórych krajów.
Trade determines a large portion of the economic growth of some countries.
część (také: akcja, porcja, cegiełka)
volume_up
share {podstatné jméno}
Uważam, że znaczna część odpowiedzialności spoczywa na panu.
Mr Barroso, I believe that you have a crucial share of the responsibility in this regard.
Jak widzicie, nieproporcjonalnie duża część zarażeń ma miejsce w Afryce.
And as you can see, Africa has a disproportionate share of the infection.
Tylko część 20 milionów euro przeznaczonych spośród miliardów projektów!
Only a share of EUR 20 million earmarked from billions for projects!
część (také: zdobycz, porcja, racja, połów)
volume_up
take {podstatné jméno}
Może przeznaczyć część pomocy na rodzaj gwarancji, który ułatwiłby ludziom podejmowanie ryzyka?
Why can't some of this aid be used as a kind of guarantee mechanisms, to enable people to take risk?
To była część wyzwania robienia zdjęcia każdego dnia miesiąca.
This was part of a challenge I did to take a picture every day for a month.
Europa musi wziąć na siebie sprawiedliwą część odpowiedzialności za to zadanie.
Europe must take its fair share of this responsibility.
część (také: frakcja, cząsteczka, ułamek)
volume_up
fraction {podstatné jméno}
Karmienie piersią Niewielka część nifedypiny przedostaje się do mleka.
Breast-feeding A small fraction of nifedipine passes into the breast milk.
Część dawki usuwana podczas hemodializy wynosi 51, 9± 11, 00 %.
The fraction of the dose extracted during haemodialysis is 51.9± 11.0 %.
Jedynie mała część tego funduszu została wykorzystana w zeszłym roku.
Only a tiny fraction of that fund was used last year.
część (také: udział)
volume_up
moiety {podstatné jméno}
Darunawir zawiera część łańcucha sulfonamidowego.
Darunavir contains a sulphonamide moiety.
Średnia masa cząsteczkowa wynosi około 31 300 daltonów z których około 19 300 stanowi część białkowa.
The average molecular mass is approximately 31,300 daltons of which the protein moiety constitutes approximately 19,300.
Przeciętna masa cząsteczkowa wynosi 60 kDa, z czego część białkowa i wodorowęglanowa stanowi około 30 kDa.
The average molecular mass is approximately 60 kDa of which the protein moiety plus the carbohydrate part constitutes approximately 30 kDa.
część (také: kęs, kawałek, odłamek, utwór)
volume_up
piece {podstatné jméno}
Następna część układanki to łódź wczesnym świtem, oddalająca się w stronę morza.
The next piece of the jigsaw is of a boat in the early dawn slipping silently out to sea.
Ponieważ dusza ludzka, uosabia część boskiego tchnienia, część boskiej duszy.
Because the soul, the human soul, embodies a piece of the divine breath, a piece of the divine soul.
Popsuła się moja maszynka do robienia wody, a to tylko najważniejsza część wyposażenia.
My watermaker broke, only the most important piece of kit that I have on the boat.

Příklady použití pro "część" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

PolishCzęść działań niepożądanych może być skutkiem połączenia wymienionych czynników.
Some of the side-effects may be caused by a combination of these three things.
PolishWidzicie jak telefonia IP zastępuje część tradycyjnych standardów w telefonii.
You're looking at IP taking over from some of the traditional telecom standards.
PolishJeśli inna osoba wykonuje wstrzyknięcia, może wykorzystać tylną część ramienia.
If someone else is injecting for you, they can also use the back of your arms.
PolishDlatego też uważam, że część wygłoszonych tutaj uwag naprawdę nie była właściwa.
That is why I believe some of the comments made here today were really not helpful.
Polishkapsułek Część opakowania wielokrotnego zawierającego 2 opakowania po 98 kapsułek.
capsules Component of a multipack comprising 2 packs, each containing 98 capsules.
PolishOptaflu wstrzykuje się w mięsień w górną część ramienia (mięsień naramienny).
Optaflu is injected into the muscle on the top of the upper arm (deltoid muscle).
PolishPo każdym użyciu wytrzeć dozownik i wewnętrzną część nasadki – patrz rysunki e i f.
After each use, wipe the nozzle and the inside of the cap – see pictures e and f.
PolishTrzecia część poświęcona jest ocenom skutków prowadzonym przez Parlament Europejski.
The third section is devoted to the IAs carried out by the European Parliament.
PolishDolna część obudowy użytego systemu IONSYS zawiera niebezpieczną dawkę fentanylu.
The used bottom housing of IONSYS contains a dangerous amount of fentanyl.
PolishTrzecia część sieci popada w ruinę, bo nie ma pieniędzy na jej utrzymanie.
A third of the network is going to ruin through lack of resources to maintain it.
PolishJej część pozostała w fundamentach, ale skóra teraz porusza się hydraulicznie.
There's some air conditioning left in the base, but the skin now moves on hydraulics.
Polish. - Ogólnie rzecz biorąc, popieram większą część przedmiotowego sprawozdania.
in writing. - In general, I am very supportive of most of what is in this report.
PolishI żadna część spektrum politycznego nie ma monopolu na którąś z tych cech.
And no side of the political spectrum has a monopoly on either of those qualities.
PolishMała część reakcji związanych z infuzją należała do poważnych reakcji alergicznych.
A low proportion of the infusion reactions was serious allergic reactions.
PolishMniejszą część pacjentów badano techniką hybrydyzacji fluorescencyjnej in situ (FISH).
A minority of patients were tested using fluorescence in-situ hybridization (FISH).
PolishPodanie podskórnie należy wykonać w górną część ramienia, udo, pośladek lub brzuch.
Subcutaneous administration should be in the upper arms, thighs, buttocks, or abdomen.
PolishW ten sposób miasta i wsie starają się zaoszczędzić znaczną część budżetów.
That is how villages and towns try to hold on to substantial parts of their budgets.
PolishJest to tylko część konkretnych rzeczy, które są również związane z uproszczeniem.
These are some of the specific things that also relate to simplification.
PolishJednakże część pakietu rozczarowuje i nie jest tak wyrazista, jak powinna być.
However, some of the package is unsatisfactory and it is not as strong as it should be.
PolishSzczepionkę ProQuad należy wstrzyknąć podskórnie w przedramię lub w zewnętrzną część uda.
ProQuad should be injected under the skin in the upper arm or in the outer thigh.