polsko-anglicko překlad pro "źródło"

PL

"źródło" anglický překlad

PL

źródło {střední rod}

volume_up
1. generál
volume_up
source {podstatné jméno}
ŹródłoKażde skierowanie do witryny internetowej ma swój początek, czyli źródło.
SourceEvery referral to a web site has an origin, or source.
Źródło poczucia wstydu stało się źródłem oświecenia.
The thing that was a source of shame was actually a source of enlightenment.
Płatności bezpośrednie stanowią uprawnione źródło dochodów rolników europejskich.
Direct payments are a legitimate source of income for Europe's farmers.
źródło (také: fontanna, wodotrysk)
volume_up
fountain {podstatné jméno}
Bojaźń Pańska jest źródło żywota ku uchronieniu się sideł śmierci.
The fear of Jehovah is a fountain of life, That one may depart from the snares of death.
Który obraca opokę w jezioro wód, a krzemień w źródło wód.
Who turned the rock into a pool of water, The flint into a fountain of waters.
O źródło ogrodne, zdroju wód żywych, które płyną z Libanu
[Thou art] a fountain of gardens, A well of living waters, And flowing streams from Lebanon.
volume_up
root {podstatné jméno}
Wydaje się, że źródłem handlu narządami ludzkimi jest ich wartość rynkowa.
It appears that the root cause of trafficking in human organs is their market value.
Według mnie ta obsesja jest źródłem i przyczyną całej naszej produktywności i kreatywności.
To me, this obsession is the source and root of all of our productivity and creativity.
Globalne ocieplenie jest źródłem nowych epidemii.
Global warming is at the root of new pandemics.
źródło (také: zdrój, wiosna, sprężyna, krynica)
volume_up
spring {podstatné jméno}
To nasz cel, największe na świecie hydrotermalne źródło w Cenote Zacaton w Meksyku.
This is the target site, the world's deepest hydrothermal spring at Cenote Zacaton in northern Mexico.
Jako źródło nogami pomącone, albo zdrój zepsuty: tak sprawiedliwy, który upada przed niezbożnym.
[As] a troubled fountain, and a corrupted spring, [So is] a righteous man that giveth way before the wicked.
Izażeś przyszedł aż do źródeł morskich, a po dnie przepaści przechodziłeś się?
Hast thou entered into the springs of the sea?
źródło
volume_up
fountainhead {podstatné jméno} (also fig.)
(Śmiech) Więc przeczytałam ponownie "Źródło" (Śmiech) Nie wiem ilu z was to przeczytało.
(Laughter) So I went back and re-read "The Fountainhead." ~~~ (Laughter) I don't know how many of you have read it.
źródło
volume_up
wellhead {podstatné jméno}
źródło
volume_up
wellspring {podstatné jméno}
Słowa ust męża mądrego są jako wody głębokie, a źródło mądrości jako potok wylewający.
The words of a man's mouth are [as] deep waters; The wellspring of wisdom is [as] a flowing brook.
Obszar ten stanowi również ogromne źródło kultur, które odgrywa znaczącą rolę w kształtowaniu europejskich tradycji i bez którego niemożliwe jest zrozumienie europejskiej tożsamości.
The area also represents a vast wellspring of culture which plays a part in the creation of European traditions and without which it is not possible to understand European identity.
2. "w pracach naukowych"
źródło (také: odsyłacz, nawiązanie, odniesienie, opinia)
volume_up
reference {podstatné jméno}
Dziś prosimy o jednoznaczne kontrakty, przejrzystość i konkretne odniesienia do odnawialnych źródeł energii.
Today we are asking for clear contracts, transparency and specific reference to renewable energy sources.
Mam zastrzeżenia do wzmianek na temat odwiertów w obszarze Arktyki lub poszukiwania alternatywnych źródeł ropy, takich jak piasek bitumiczny.
I have reservations about any reference to drilling in the Arctic or exploration for alternative sources of oil, such as tar sands.
Załącznik VIII zawiera wykaz źródeł nomenklatury, którą należy stosować w celu podawania naukowych nazw gatunków.
Annex VIII gives a list of references which can be used to indicate the scientific names of species.
3. "przyczyna"
źródło
volume_up
root cause {podstatné jméno}
Wydaje się, że źródłem handlu narządami ludzkimi jest ich wartość rynkowa.
It appears that the root cause of trafficking in human organs is their market value.

Příklady použití pro "źródło" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

PolishŹródło zanieczyszczenia nadal jest nieznane, co uznaję za bardzo niepokojące.
The origin of the contamination still remains unclear and I find that very alarming.
PolishPo pierwsze, nietolerancja i ekstremizm mają swoje źródło w zapominaniu o przeszłości.
In the first place, intolerance and extremism come from the oblivion of the past.
PolishOpiera się to na typologii meblarskiej, ale to nie jest jedyne źródło inspiracji.
It's based on furniture typologies, but that's not the end motivation.
PolishŹródło niektórych problemów jest inne niż nam się na pierwszy rzut oka wydaje.
Sometimes problems do not lie where they seem to at first glance.
PolishJeśli zlikwidujemy to źródło finansowania, polityka rynku pracy zostanie odpowiednio okrojona.
If we remove this funding, there will be correspondingly less labour market policy.
PolishPonadto musimy starać się stworzyć własne źródło finansowania budżetu UE.
Moreover, we will need to work on an own resource for the EU budget.
PolishJak Pan wie, zatrudnienie to nie tylko źródło środków do życia; to podstawa ludzkiej godności.
As you know, employment is not merely a livelihood; it is the basis of human dignity.
PolishCo jeśli możemy całkowicie kontrolować źródło energii - elektron?
And what if we could get exquisite control over the essence of energy, the electron?
PolishLiczba około 167 ministrów i wszystko, co się z tym wiąże, to największe źródło drenażu państwa.
Around 167 ministers and all that entails are the biggest drain on the state.
PolishW niektórych przypadkach zajęcie bez uzasadnionej przyczyny może zniszczyć czyjeś źródło utrzymania.
In some cases, attachment without just cause can destroy a person's livelihood.
PolishNie ulega też wątpliwości, że dla wielu osób jest to stałe źródło dochodu, zasadnicza gwarancja.
And, of course, this is also, for many people, a fixed income, an essential guarantee.
PolishNawet jeśli pominiemy jego wartość naukową, spójrzmy na niego jako na źródło zysku.
Even if you ignore the scientific value of this thing, just look at the monetary value of this thing.
PolishAlbowiem u ciebie jest źródło żywota, a w światłości twojej oglądamy światłość.
Oh continue thy lovingkindness unto them that know thee, And thy righteousness to the upright in heart.
PolishKtórzy idąc przez dolinę morwów, za źródło go sobie pokładają, i deszcz pożegnania przychodzi na nich.
They go from strength to strength; Every one of them appeareth before God in Zion.
PolishProblem miał swe źródło w fabryce zabawek w Guangdong a następnie się rozprzestrzenił.
The problem started in a toy factory in Guangdong and spread.
PolishTo całkowita zamiana ról i wspaniały przykład uwidaczniający dzieci jako źródło zmian.
And this is such an inversion, and such a wonderful example of children being the agents of change.
PolishTo ewolucyjne źródło powiedzenia: "Trzyma go za jaja".
It might be the evolutionary origin of the phrase, "she's got him by the balls."
PolishTworzą epickie źródło wiedzy o World of Warcraft. ~~~ OK.
They are building an epic knowledge resource about the World of Warcraft.
PolishZagrażające nam dziś problemy mają źródło w nas samych.
Instead, all the major threats facing us today are problems entirely of our own making.
PolishJako źródło około 100 milionów miejsc pracy w Europie, MŚP stanowią podstawę europejskiej gospodarki.
As the providers of some 100 million jobs in Europe, SMEs are the backbone of the European economy.