polsko-anglicko překlad pro "święcie"


Nechceš hledat świecić
PL

"święcie" anglický překlad

volume_up
święcie {přísl.}

PL święcie
volume_up
{příslovce}

1. generál

volume_up
entirely {přísl.}
Jak sądzimy, to pierwszy na świecie teatr, w którym proscenium może zupełnie zniknąć.
. ~~~ As far as we know this is the first building in the world in which the proscenium can entirely fly out of the space.
Zmiany na rynku żywnościowym na świecie zmuszają nas do poważnych refleksji czy przemyślenia od nowa strategii bezpieczeństwa żywnościowego.
Changes in global food markets force us to think seriously about our food security strategy, or perhaps even rethink it entirely.
Niewielki wzrost średniej temperatury na świecie na przestrzeni ostatnich stu lat całkowicie odpowiada trwałym, długookresowym, naturalnym tendencjom w zakresie zmian klimatycznych.
The small increase in mean global temperatures over the last hundred years is entirely consistent with well-established, long-term, natural climate changes.

2. zastarale

święcie
volume_up
solemnly {přísl.}
Dziś musimy uroczyście potwierdzić prawo wszystkich mniejszości do swobodnego i bezpiecznego praktykowania swojej religii w każdym miejscu na świecie, w tym w Europie.
We must solemnly reaffirm today the right of all minorities to practise their religion freely and safely everywhere in the world, including here at home in Europe.

Příklady použití pro "święcie" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

PolishMożemy zacząć od zadania sobie pytania: czy Unia Europejska liczy się w świecie?
We can start by asking ourselves: does the European Union count in the world?
PolishMoże zaciągać pożyczki w stosunku do całkowitej sumy dolarów w obiegu na świecie.
It can borrow against the total amount of dollars in circulation in the world.
PolishIrlandia, mój kraj, jest szóstym największym dawcą pomocy per capita na świecie.
Ireland, my own country, per capita is the sixth largest donor of aid in the world.
PolishMiejmy nadzieję na coraz lepszy dostęp do rozwijających się rynków na świecie.
Long may we continue to have better access to the growing markets of the world.
PolishLudzie chcą również, by różnorodność kulturowa była ambasadorem Europy na świecie.
They also want cultural diversity to be the ambassador of Europe in the world.
PolishTo nasza ikona wyrzeknięcia się przemocy w naszym świecie jedna z żyjących ikon.
So this is our icon to non-violence in our world -- one of our living icons.
PolishOczywiście wszędzie na świecie ogrodzenia są kartezjańskie, całkowicie liniowe.
And of course fences around the world are all Cartesian, all strictly linear.
PolishWszyscy martwimy się rzeczami, które widzimy na świecie, których jesteśmy świadomi.
We are all concerned with things that we see in the world that we are aware of.
PolishOpowiadają nam o świecie na wiele różnych sposobów, a w szczególności o oceanie.
They tell us about our world in a lot of different ways, and particularly the ocean.
PolishTe rośliny występują w wielkiej różnorodności, ponad 28 000 gatunków na świecie.
These plants occur in great diversity, over 28,000 species around the world.
PolishWspólna Polityka Rolna i bezpieczeństwo żywności na świecie (krótka prezentacja)
The common agricultural policy and global food security (short presentation)
PolishCzy jest możliwe na tym świecie, by wszyscy zaczęli pracować razem i go ulepszać?
Is it possible for anybody in this world to work together to make it better?
PolishPo pierwsze, musimy odzyskać pozycję lidera w dziedzinie ochrony klimatu na świecie.
The first is that we must regain the leading role in global climate protection.
PolishUważamy EBC za jeden z najbardziej przejrzystych banków centralnych na świecie.
We consider the ECB to be one of the world's most transparent central banks.
PolishJednak powinniśmy dostrzec, że dla wielu ludzi na świecie, to spory problem.
But we should recognize that for many people in the world, they are a big deal.
PolishRak jest chorobą, która dotyka każdego roku miliony ludzi na całym świecie.
Cancer is a disease that affects millions of people around the world every year.
PolishBardzo źle dla gospodarki, dla przedsiębiorstw i miast w dzisiejszym świecie.
Very, very bad for economies and companies and cities in our present paradigm.
Polish. ~~~ wielbłąda w konfliktach na całym świecie jest moją pasją.
Now finding that 18th camel in the world's conflicts has been my life passion.
PolishSą to moim zdaniem dla Europy dwie okazje do potwierdzenia jej roli na świecie.
I see these as two opportunities for Europe to affirm its role in the world.
PolishUnia Europejska jest pierwszym regionem na świecie, który ograniczył emisje.
The European Union is the first region in the world that has reduced emissions.