PL łagodzić
volume_up
[łagodzę|łagodziłbym] {sloveso}

Nie powinniśmy jednak łagodzić naszego stanowiska wobec junty wojskowej.
However, we should not ease our stance against the military junta.
Nie możemy łagodzić sankcji wobec Białorusi, jeżeli nie będzie zauważalny postęp w kierunku demokratyzacji kraju.
We cannot ease sanctions against Belarus if there is no noticeable progress in the direction of democratisation of the country.
Panie Komisarzu! Łagodzimy bariery przejazdu wagonów i lokomotyw po sieci europejskich kolei.
(PL) Madam President, Commissioner, we are easing barriers to the movement of carriages and locomotives in the European rail network.
łagodzić (také: złagodzić)
łagodzić (také: zmiękczać, zmiękczyć, złagodzić)
volume_up
to mellow [mellowed|mellowed] {tranz. sl.} (calm)
Puste slogany już nie uspokajają obywateli UE, ani nie łagodzą skutków malejącego wskaźnika urodzeń i szerzącego się ubóstwa.
Empty catchphrases can no longer pacify the citizens of the EU, nor can they cushion the impact of a falling birth rate and increasing poverty.
łagodzić (také: stonować, złagodzić, tonować, ugrzecznić)
volume_up
to sanitize {sl.} [hanl.] (tone down)
Ostateczna wersja w pełni łagodzi zasady dotyczące reklamy.
The final version thoroughly softens the rules on advertising.
Wnioski zgłaszane przez komisarzy Dimasa i Piebalgsa oraz przez pana Michela związane z polityką rozwoju były systematycznie łagodzone, osłabiane i opóźniane.
The proposals made by Commissioner Dimas, Commissioner Piebalgs and Mr Michel in connection with development policy have been systematically softened up, diluted and delayed.
łagodzić (také: stonować, osłabić, osłabiać, złagodzić)
volume_up
to water down {sl.} [obr.]
W rzeczywistości czasami - czy to z powodów krajowych, czy też interesu krajowego - widzieliśmy, jak Parlament potrafił łagodzić tekst i w zamian proponować tekst dobry.
Indeed, at times - maybe for national reasons or for political interests - we have seen Parliament both water down text and propose good text.

Příklady použití pro "łagodzić" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

PolishZgadzam się, że nie możemy stwarzać precedensu i łagodzić przyjętych kryteriów.
I agree that we cannot set precedents by lowering the agreed criteria.
PolishPonadto pod żadnym pozorem nie należy łagodzić przepisów unijnych dotyczących konkurencji i pomocy państwa.
In addition, the EU regulations on competition and state aid must on no account be watered down.
PolishUnia Europejska i państwa członkowskie muszą również postarać się zrobić więcej niż tylko łagodzić negatywne skutki globalizacji.
The European Union and the Member States must also endeavour to do more than simply counter the negative consequences of globalisation.
PolishPotrafimy łagodzić konflikty.
PolishDrugie zastrzeżenie dotyczy tego, że w niepewnych czasach, w jakich żyjemy, politykę w sprawie zmiany klimatu musi łagodzić potrzeba bezpieczeństwa energetycznego.
The second rider is that, in the uncertain times in which we live, a policy of climate change has to be tempered with the need for energy security.
PolishTo samo tyczy się ustaleń terytorialnych, które pan Kacin słusznie ujął w sprawozdaniu, ponieważ nikt nie zrozumie, czego chcemy, jeśli będziemy je bezsensownie łagodzić.
The same goes for territorial arrangements, which Mr Kacin has quite rightly brought into his report from the Commission, because no one will understand what we want if we pointlessly water it down.