nizozemsko-anglicko překlad pro "wonen"

NL

"wonen" anglický překlad

NL wonen
volume_up
[woonde|gewoond] {sloveso}

Bovendien wonen deze vrouwen in de armste lid-staten, én in de armste regio's.
Furthermore, they live in the poorest regions of the poorest Member States.
Tenzij de mensen die hier wonen dwergen zijn, gaat niemand hiervan gebruik maken.
Unless the people that live here are Munchkins, nobody's going to be using that.
Het gaat dus bijvoorbeeld om een Zweed die in Italië wil gaan wonen en werken.
This is about a Swede who wants to go and live and work in Italy, for example.
De afspraak was dat het kind bij de moeder zou wonen en dat de heer Foster het recht had zijn kind onbeperkt te bezoeken.
The agreement was for the mother to have the right of abode over the son and for Mr Foster to have full visiting rights.
En ik denk dat het, als een conceptuele methode om na te denken over de erg diepe problemen van het wonen, dat het daarom niet veel nut heeft.
And I think, as a conceptual tool for thinking about the very deep problem of human dwelling, that makes it not much use.
Dus is het huis niet langer geschikt voor de mieren om in te wonen.
So, the house is no longer suitable for invasion.
Ik blijf in ieder geval hier om het bij te wonen.
I shall be staying in the House to listen to what you have to say.
Zowel in de oude, als in de nieuwe lidstaten wonen miljoenen mensen in eenvormige, prefabwoonwijken.
In both old and new Member States, tens of millions of people live in mass-produced, prefabricated housing estates.

Příklady použití pro "wonen" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

DutchIk dacht: "Misschien als ik wat appartementjes voor ze maak, komen ze er wonen."
So I thought "Perhaps, if I made these ants some apartments, they'll move in."
DutchNu wonen daar 90,:,000 mensen die respect hebben voor elkaar, en niet vechten.
Now my place is 90,000 people who are respecting each other, who are not fighting.
DutchHet gaat hier om Deense en niet-Deense burgers die buiten Denemarken wonen.
The problem is with Danish nationals or other nationals residing outside Denmark.
Dutch. ~~~ Dat is waarom veel van onze mensen op dit moment min of meer in Taiwan wonen.
No. That's why a lot of our people are more or less living in Taiwan right now.
DutchZoals u weet, mijnheer Scarbonchi, is in beginsel besloten de bijeenkomst bij te wonen.
As you know, Mr Scarbonchi, the decision in principle to attend has been taken.
DutchTen eerste doet dit ertoe omdat in India meer dan een miljard mensen wonen.
Number one, this matters because this represents more than a billion people.
DutchVan de Afrikanen die in steden wonen heeft 25 procent niet eens stromend water.
Twenty five per cent of urban Africans have no piped water whatsoever.
DutchAls ik echter in een ontwikkelingsland zou wonen, zou ik dat geluk niet hebben.
However, if I lived in a developing country I would be less fortunate.
DutchIn Namibië wonen 2,1 miljoen mensen, maar het is slechts twee keer zo groot als Californië.
Namibia has got 2.1 million people, but it is only twice the size of California.
DutchEr wonen een onbekend aantal mensen - men schat tussen de 250.000 en de 1,2 miljoen.
It's home to an unknown number of people -- some say between 250,000 and 1,:,2 million.
DutchDeze week hebben we gestemd over de transitproblemen van Russen die in Kaliningrad wonen.
This week we voted on the transit problems of Russians living in Kaliningrad.
DutchHij had kinderen uit heel Korea daar wonen, en hij zocht gezinnen voor die kinderen.
He had kids from all over Korea living there, and he would find families for these kids.
DutchMaar op de rivieren wonen er miljoenen mensen die er slecht aan toe zijn.
But out on the rivers there are still millions of people who are in really bad shape.
DutchMijnheer de Voorzitter, in de Europese Unie wonen 37 miljoen gehandicapten.
Mr President, there are 37 million disabled people in the European Union.
DutchEr wonen ongeveer 38 miljoen mensen met een handicap in de Europese Unie.
There are approximately 38 million people in the European Union who have a disability.
DutchPatrice en Patee gaan de meeste dagen jagen in de wouden waarbij ze wonen.
Patrice and Patee set out most days to go out hunting in the forest around their homes.
DutchIn het hele county wonen slechts 20.000 mensen, en ze zijn erg verspreid.
The entire county is home to just 20,000 people, and they're very sparsely distributed.
DutchEuskadi is een prachtig modern en open land waar heel veel aardige, tolerante mensen wonen.
Euskadi is a beautiful country that is modern, open, full of kind people and tolerant.
DutchZe zou nooit meer in staat zijn om terug te gaan naar het begeleid wonen.
She was never going to be able to move back into the assisted living.
DutchAan de overkant wonen ook Europeanen: laten wij dat eens serieus voor ogen houden.
There are Europeans on the other side of the Mediterranean and we would do well to remember that.