nizozemsko-anglicko překlad pro "verzwakken"

NL

"verzwakken" anglický překlad

NL verzwakken
volume_up
{sloveso}

verzwakken (také: luwen, verflauwen, aanlengen, fnuiken)
Willen ze Ierland verzwakken zoals ze Denemarken tien jaar geleden hebben verzwakt?
Do they want to weaken Ireland the same way they weakened Denmark ten years ago?
Concurrentie tussen de regio's zal de Europese Unie versterken, niet verzwakken.
Competition between the regions will certainly strengthen rather than weaken the European Union.
Zou het de militaire stabiliteit in Europa versterken of verzwakken?
Would it increase or weaken Europe's military stability?
verzwakken (také: afnemen, verminderen, inkorten, bedaren)
verzwakken (také: slopen)
verzwakken (také: castreren)
Dat zou de Commissie verzwakken en alle betrokkenen een zeer slechte dienst bewijzen.
That would emasculate the Commission and do a great disservice to all concerned.
verzwakken
verzwakken (také: markeren, doen stoppen, betegelen, bevlaggen)
verzwakken (také: schaven, uitpluizen, rafelen, uitrafelen)
verzwakken (také: wegkwijnen, koud maken, verwoesten, opmaken)
In dit verband moeten de uitzonderingen voor inerte afvalstoffen niet worden uitgebreid tot al het ongevaarlijke afval, omdat dat het voorstel zou verzwakken.
In this context, the exemption for inert waste should not be extended to cover all non-hazardous waste, as that would weaken the proposal.

Příklady použití pro "verzwakken" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

DutchDie flexibiliteit is echter niet mogelijk zonder de wetgeving te verzwakken.
However, one cannot have flexibility without weakening the legislation.
DutchEen ander mogelijk gevolg waarvoor wij vreesden, was dat deze aanval de VN fundamenteel zou verzwakken.
Another thing we feared was that, with this attack, the UN would be fundamentally weakened.
DutchHij zei: "Hij die een idee van mij ontvangt krijgt zelf instructies, zonder mijn idee te verzwakken.
He said, "He who receives an idea from me receives instruction himself, without lessening mine.
DutchAls we ons van elkaar afscheiden, verzwakken we onze positie en wordt het lijden van de onderdrukte landen verlengd.
When we are divided, we are weakened, and the suffering of the oppressed is prolonged.
DutchWe moeten met één stem spreken; als we dat niet doen, verzwakken we onze positie tot een onbeduidend niveau.
We have to speak with one voice; otherwise, we reduce our position to something insignificant.
DutchDe inhoud van deze richtlijn verzwakken zou zonder meer een verkeerd signaal zijn, zeker nu.
Weakening the content of this directive would definitely send out the wrong signals, particularly at the moment.
DutchWat kunnen wij nu ondernemen om het eerste perspectief te bevorderen en het tweede te verzwakken?
What measures can we take to increase the likelihood that the first route will be taken, and not the second?
DutchVraag twee: verzwakken we met dit voorstel het concurrentievermogen van de Europese auto-industrie?
And secondly: are we reducing the European car industry's competitiveness by means of the present proposal?
DutchMet iedere nieuwe tekst verzwakken we het Parlement!
Every new text is simply weakening Parliament's position.
DutchEen deel van dat succes bestaat er echter uit de rechten van het Europees Parlement te versterken, en niet te verzwakken.
Strengthening, not weakening the European Parliament's rights must be part of that success.
DutchEenmaal genomen besluiten ter discussie stellen in plaats van ze uit te voeren, betekent dat we onszelf verzwakken.
Continually casting doubt on decisions already made, rather than implementing them, weakens us all.
DutchTenuitvoerlegging van economische vrijheid versterkt de sociale dimensie van Europa, in plaats van deze te verzwakken.
Implementing economic freedom strengthens the social dimension of Europe rather than weakening it.
DutchHet ware doel van deze maatregelen is het verzwakken van de hervormingsgezinde Europese Serviërs in de Vojvodina.
Weakening Vojvodina’ s reform-minded European Serbs is what these measures are actually intended to do.
DutchDat zou de tekst aanzienlijk verzwakken.
That is something that would seriously damage the document.
DutchZo lopen we dus het risico de markt te verzwakken.
We therefore risk weakening the markets.
DutchZe doen hun eigen deur achter zich dicht en willen elders zaken doen, en zo verzwakken ze de Europese economie.
They are closing their own doors behind them and seeking to do business elsewhere; and thus weakening the European economy.
DutchIn geen geval mogen de Europese vakbondsrechten de in de nationale wetgeving vastgelegde rechten verzwakken.
Under no circumstances can European trade union rights be allowed to have a weakening effect on national and statutory rights.
DutchHet gaat er niet om Europa te verzwakken.
It is not a matter of weakening Europe.
DutchIn feite verzwakken zij de veiligheid.
In actual fact, they are undermining it.
DutchEen dergelijke gang van zaken zou bovendien de positie van de Verenigde Staten, en vooral ook die van de Verenigde Naties, ernstig verzwakken.
It would also leave the United States itself, and the United Nations particularly, weak and impotent.