nizozemsko-anglicko překlad pro "verzenden"

NL

"verzenden" anglický překlad

EN
volume_up
vers {příd. jm.}
volume_up
vers {přísl.}
EN

NL verzenden
volume_up
[verzond|verzonden] {sloveso}

Een deel van de hulp is reeds ter plaatse, terwijl de Verenigde Staten de rest nog in overweging hebben of op dit moment wordt verzonden.
Some of the assistance is already on site, whereas the rest is still being considered by the United States or is in the process of being dispatched.
Daarom zijn zulke bedrijven om in leven te blijven in sommige gevallen verplicht hun grondstoffen en basisproducten in te voeren en hun producten uit te voeren of te verzenden.
Consequently, in some cases these industries need to complement their supplies with raw materials from outside and to export or dispatch their products to ensure their viability.
Het economisch belang van Mathias Rath, die vanuit Nederland waren verzendt naar klanten in Duitsland waar zijn producten verboden zijn, kan daarentegen geen reden zijn om wetgeving aan te passen.
However, the economic interest of Mathias Rath, who dispatches products from the Netherlands to customers in Germany, where his products are banned, cannot justify an adaptation of the law.
Ze hebben ook gevolgen voor mensen die berichten verzenden.
They also affect people who want to send messages,
Wanneer is de deadline voor het verzenden van mijn belastingteruggave?
When is the deadline to send my tax return?
In plaats van een product over de hele wereld te verzenden, verzenden we data over het internet.
We're now, instead of shipping a product across the world, we're sending data across the Internet.
verzenden (také: afzenden, expediëren)
In plaats van een product over de hele wereld te verzenden, verzenden we data over het internet.
We're now, instead of shipping a product across the world, we're sending data across the Internet.
Voor tien dollar kan je een met insecticide behandeld muskietennet maken en verzenden. ~~~ En kan je iemand leren hoe het te gebruiken.
For 10 dollars, you can manufacture and ship an insecticide treated bed net and you can teach someone to use them.
Daardoor zullen er problemen rijzen in het vervoerssysteem ten gevolge van de toeleveringsbehoeften en het verzenden van eindproducten.
As a result, the transport system will be struggling to meet the needs associated with delivering supplies and shipping finished products.
Je kan dan nog steeds gegevens verzenden.
And you are still able to transmit data -- that's possible.
Deze speciale reeks hier kan iets van de orde van drie tot vijf terabits per seconde verzenden.
And this particular set here can transmit something of the order of three to five terabits per second.
Ze werkt als verlichting maar tegelijkertijd zijn wij in staat om deze gegevens te verzenden.
It's serving the purpose of illumination, but at the same time, we are able to transmit this data.
verzenden (také: afvoeren, zenden, uitsturen, versturen)
verzenden (také: wegsturen, weg sturen)
Wij kunnen dus wel bergen informatiebrochures verzenden en de meest geraffineerde Internet-sites uitdokteren, maar dat zal uiteindelijk helemaal geen zoden aan de dijk zetten.
So we could send out kilos upon kilos of brochures, or put together the most sophisticated websites; all to no effect.

Příklady použití pro "verzenden" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

Dutch. ~~~ 100 jaar geleden kostte het 50 dollar om deze 10 woorden te verzenden.
Just consider this one fact: One hundred years ago, sending these 10 words cost 50 dollars.
DutchIn plaats van een product over de hele wereld te verzenden, verzenden we data over het internet.
We're now, instead of shipping a product across the world, we're sending data across the Internet.
DutchHet voorzitterschap was nauw betrokken bij het overleg dat tot het verzenden van deze brief heeft geleid.
The Presidency was closely involved in the deliberations which led to the letter's being sent.
DutchVrouwelijke stem: Lange-afstand-laserscanning door het verzenden van een puls laserlicht. ~~~ Het systeem meet de vluchttijd van de bundel.
Female Voice: Long range laser scanning by sending out a pulse that's a laser beam of light.
DutchDaardoor zullen er problemen rijzen in het vervoerssysteem ten gevolge van de toeleveringsbehoeften en het verzenden van eindproducten.
As a result, the transport system will be struggling to meet the needs associated with delivering supplies and shipping finished products.
DutchU heeft het Huis vanmiddag gezegd dat u documenten aan het Parlement heeft verzonden die niemand aan de nationale parlementen zou verzenden.
You have said to the House this afternoon that you have transmitted documents to the Parliament which nobody would have transmitted to national parliaments.
DutchDus, als ik hier een lamp heb en beveiligde gegevens wil verzenden, is niemand aan de andere kant van de zaal door die muur in staat om die gegevens te lezen.
So no one, if I have a light here, if I have secure data, no one on the other side of this room through that wall would be able to read that data.
DutchPlaatscellen in hun hippocampus vuurden, werden actief, begonnen elektrische impulsen te verzenden wanneer ze een bepaalde locatie in die stad passeerden.
And place cells in their hippocampi would fire, become active, start sending electrical impulses whenever they drove through a particular location in that town.
Dutch. ~~~ Ze verzenden elke seconde ongeveer tien biljard van deze pulsen.
You've got this huge network of cells interacting with each other -- about 100 million of them, sending about 10 quadrillion of these pulses around every second.