nizozemsko-anglicko překlad pro "verwijzen naar"

NL

"verwijzen naar" anglický překlad

volume_up
verwijzen naar {sl.}
NL

verwijzen naar {sloveso}

volume_up
verwijzen naar (také: onderwerpen aan)
Ik wil verwijzen naar de compromisresolutie, maar vooral punt 7.
I should like to refer to the compromise resolution, and in particular paragraph 7.
Tot slot wil ik nog verwijzen naar een door de rapporteur gesteund amendement.
Lastly, I should like to refer to an amendment supported by the rapporteur.
Ik wil hierbij verwijzen naar de Commissie juridische zaken en rechten van de burger.
I would like to refer to the Committee on Legal Affairs and Citizens ' Rights.

Podobné překlady pro "verwijzen naar" anglicky

verwijzen sloveso
naar přídavné jméno
naar příslovce
English
naar předložka

Příklady použití pro "verwijzen naar" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

DutchIk wil hier graag ook verwijzen naar de woorden van Margaret Thatcher in Brugge.
I want to make some reference to Margaret Thatcher's own words at Bruges.
DutchDaarom vind ik dat we specifiek moeten verwijzen naar natuurlijke risico's.
That is why I think that we should make special reference to natural dangers.
DutchHet zou nergens toe dienen deze kwestie nu terug te verwijzen naar de commissie.
No purpose would be served by referring this matter back to committee.
DutchMevrouw Weiler heeft gelijk door te verwijzen naar de Top van Luxemburg in 1997.
Mrs Weiler is right to draw attention to the 1997 Luxembourg Summit.
DutchVerder verwijzen deze verslagen naar de ontwikkeling van inhoud voor het onderwijs.
These reports also point to the development of educational content.
DutchIk denk dat het op dit moment geen zin heeft het verslag terug te verwijzen naar de commissie.
It seems to me that there is no point in referring it back to committee now.
DutchOp de derde plaats zijn er amendementen die verwijzen naar informatieverstrekkingseisen.
Thirdly there are amendments referring to information requirements.
DutchIk moge hier verwijzen naar het verslag van mevrouw Weiler, waarover we vanmiddag zullen stemmen.
Here I should mention Mrs Weiler's report on which we will be voting this afternoon.
DutchMisschien is het verstandiger naar de Raad te verwijzen in plaats van naar het Britse voorzitterschap.
Maybe a reference to the Council might be more felicitous than the UK presidency.
DutchDe rapporteur stelt ons voor deze kwestie terug te verwijzen naar de bevoegde commissie.
Our rapporteur, Mrs Schierhuber, proposes referral to committee.
DutchDaarom verzoeken wij u dit verslag terug te verwijzen naar de commissie.
We therefore request that the report be referred back to the Committee on Constitutional Affairs.
DutchMisschien kan ik ook verwijzen naar de speciale programma's op het gebied van de talen.
Perhaps I should also mention the special programmes that exist, notably in the field of languages.
DutchIk herhaal nogmaals dat dit geen reden is om het verslag terug te verwijzen naar de commissie.
It is therefore completely wrong to return the report to committee.
DutchAls bewijs wil ik eenvoudigweg verwijzen naar de manier waarop over deze overeenkomst onderhandeld werd.
The only proof I need is the way in which this agreement has been negotiated.
DutchMijnheer de Voorzitter, ik wil verwijzen naar de toepassing van artikel 133 van het Reglement.
Mr President, I should like to intervene in application of Rule 133 of the Rules of Procedure.
DutchIk wil niet naar iets verwijzen dat niet geheel duidelijk is.
I do not want to relate to something which is not up front and clear.
DutchIk schroom niet te verwijzen naar het vraagstuk van de omvang van China.
I make no apologies for referring to the question of size.
DutchIk had ook kunnen verwijzen naar de verklaring van de EU in de VN-commissie voor de rechten van de mens.
I could have referred to the EU statement in the UN Commission on Human Rights as well.
DutchDe amendementen 3 en 4 verwijzen naar de bevoegdheid van de Commissie om te besluiten over sancties.
Amendments Nos 3 and 4 address the matter of the Commission's power to decide on penalties.
DutchHet voorstel is het verslag terug te verwijzen naar de commissie.
The proposal is that this should be referred back to committee.