nizozemsko-anglicko překlad pro "vakkundig"

NL

"vakkundig" anglický překlad

volume_up
vakkundig {příd. jm.}

NL vakkundig
volume_up
{přídavné jméno}

vakkundig (také: in staat, gezond, bevoegd, handig)
volume_up
able {příd. jm.}
vakkundig (také: bevoegd, deskundig, competent, zaakkundig)
volume_up
accomplished {příd. jm.}
vakkundig (také: bevoegd, bekwaam, deskundig, competent)
volume_up
competent {příd. jm.}
Dit is mijns inziens een zeer evenwichtig en vakkundig verslag en daarom kan ik alleen maar mijn instemming betuigen met de opzet en de inhoud daarvan.
I feel that it is a particularly well-balanced and competent report, and so I can only endorse its approach and contents.
Zoals hier werd opgemerkt, is het een degelijk en vakkundig document, dat in moeilijke omstandigheden tot stand is gekomen.
I agree that it is - as has been said - a good and competent piece of work, which has been carried out under difficult conditions.
vakkundig (také: bedreven, ervaren, geoefend)
volume_up
skilled {příd. jm.}
Automatisch gedrag – vakkundig gedrag is onderbewust, wordt geleid door de gedragskant.
Automatic behavior -- skilled behavior -- is subconscious, controlled by the behavioral side.
De benutting van investeringen in de informatie- en communicatietechnologie wordt bovendien belemmerd door een gebrek aan vakkundig personeel in de Europese Unie.
Utilisation of investment in information and communications technology furthermore helps prevent a situation where there is a shortage of skilled labour in the EU.

Příklady použití pro "vakkundig" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

DutchZij is niet alleen vakkundig, maar zij is ook bijzonder betrokken bij het onderwerp.
Not only is she proficient, she is also extremely committed to the subject matter.
DutchDe oorspronkelijke versie werd vakkundig onderhandeld door senator George Mitchell.
Its initial version was skillfully mediated by Senator George Mitchell.
DutchMijnheer Jarzembowski heeft weer eens vakkundig werk verricht.
Mr Jarzembowski has once again done a very professional job.
DutchWe moeten onze biosfeer behoorlijk goed verkennen zodat we hem kunnen begrijpen en vakkundig kunnen beheren.
We need to have the biosphere properly explored so that we can understand and competently manage it.
DutchMijnheer de Voorzitter, mijnheer de commissaris, waarde collega's, de heer Van Velzen heeft weer eens vakkundig werk afgeleverd.
Mr President, Commissioner, ladies and gentlemen, Mr van Velzen has again worked skilfully.
DutchWel wil ik mijn collega's zeggen dat ik niet weet of de Titanic wel zo'n goed voorbeeld is, want ik denk dat zij vakkundig genoeg waren.
But it is my belief, whether the Titanic is a good example or not, that they knew what was happening.
DutchWij hebben geen bijles nodig om te weten hoe je vakkundig omgaat met het geld dat de Europese burgers ons ter beschikking hebben gesteld.
We do not need any coaching on how to manage the funds that Europe's citizens entrusted to us properly.
DutchDaarom moeten er centra worden gevonden, zoals de kamer van koophandel, die vakkundig advies en scholing kunnen aanbieden.
We therefore have to try to find centres, such as local Chambers of Commerce, which can offer expert advice and training.
DutchIk zie dat u uw taak om het kader voor de periode 2002-2006 te presenteren, zeer efficiënt en vakkundig aanpakt.
I can see that you are tackling the task of bringing in the framework between 2002 and 2006 in a very efficient and workmanlike way.
DutchIs het mogelijk om hier een scheidsrechterlijke instantie of een ombudsman in te stellen die dergelijke klachten vakkundig kan behandelen?
Would it be possible to establish an arbitration service or ombudsman to deal with such complaints properly?
DutchMijnheer de Voorzitter, de onderhavige raming van het Europees Parlement van de uitgaven voor volgend jaar is vakkundig opgesteld.
Mr President, the estimate of the European Parliament's next year's expenditure has been drawn up most professionally.
DutchHoe kan iemand die normaal in shorts loopt en niet vakkundig is, goed functioneren bij 30 graden onder nul en op ijs van 3 meter dik?
How can someone wearing shorts, who has no professional skill to his name, cope in minus thirty degrees and three metres of ice?
DutchWe willen tenslotte allemaal zo snel en vakkundig mogelijk onze schouders zetten onder de buitengewoon moeilijke taak die ons in Kosovo wacht.
What we all want, after all, is to get on with an extremely difficult job in Kosovo as competently and as rapidly as possible.
DutchEr moet een garantie komen dat patiëntes voorafgaand aan de operatie door een vakkundig plastisch chirurg worden geadviseerd en voorgelicht.
It must be guaranteed that advice and information will be provided prior to the operation by a doctor specialising in plastic surgery.
DutchHet MKB heeft niet de benodigde middelen voor het scheppen van nieuwe informatiesystemen en niet altijd vakkundig personeel of geld voor het aanwerven van diensten.
The SMEs, however, do not have the resources to create new information systems nor always the staff skills or money to acquire them.
DutchEen prima aanleiding om te pleiten voor goede arbeidsvoorwaarden voor deze groep en de aandacht te vestigen op het huidige tekort aan vakkundig personeel.
This is a good opportunity to call for fair, good working conditions for these workers and draw attention to the existing shortage of such workers.
DutchDe Commissie verheugt zich over de conclusies over de uitbreiding die zijn aangenomen door de Europese Raad, die vakkundig werd voorgezeten door het Oostenrijkse voorzitterschap.
The Commission welcomes the conclusions on enlargement of the European Council, skilfully presided by the Austrian Presidency.
DutchOnze taak moet erin bestaan eerst afval te vermijden, zoveel mogelijk te hergebruiken en pas wat dan overblijft vakkundig op te slaan, respectievelijk te verwijderen.
Our objective must be firstly to prevent waste, to recycle as much as possible, and only then to store or dispose of the remainder in a proper fashion.
DutchMijnheer de Voorzitter, waarde collega's, mevrouw Morgan heeft vakkundig uiteengezet dat de informatiemaatschappij ons voor bijzonder belangrijke keuzen en termijnen plaatst.
Mr President, ladies and gentlemen, Mr Morgan has given us a masterly demonstration of the very important decisions and deadlines that the information society represents.
Dutch- Dit is een zeer gevoelig dossier dat mijn collega de heer Busquin uiterst behoedzaam en vakkundig heeft behandeld, dus ik zal mijn antwoorden buitengewoon zorgvuldig formuleren.
. – This is an extremely sensitive dossier, which my colleague Mr Busquin has handled with great sensitivity and expertise, so I will be very careful with my replies.