nizozemsko-anglicko překlad pro "overbodig"

NL

"overbodig" anglický překlad

volume_up
overbodig {příd. jm.}

NL overbodig
volume_up
{přídavné jméno}

overbodig (také: overvloedig, werkloos)
volume_up
redundant {příd. jm.}
Uitzonderingen voor noodsituaties lijken me ook volstrekt overbodig.
Hence, exceptions for emergency situations seem completely redundant.
De maximale duur voor vervoer van levend vee moeten die overbodig maken.
The maximum period of transport for live animals should make these redundant.
De film verkent dit hele idee - (Michael Kassan: Het is overbodig.)
And so the film explores this whole idea -- (Michael Kassan: It's redundant.)
Ik ben van mening dat deze resolutie overbodig en zelfs contraproductief is.
I consider this motion for a resolution to be superfluous and even counterproductive.
Het tweede gedeelte van dit amendement kan ik niet aanvaarden omdat ik dit overbodig acht.
I cannot accept the second part of this amendment as it is in fact superfluous.
Maar dan hoeft het Parlement evenmin te worden beziggehouden met een overbodig Witboek.
But nor do we need to have Parliament working on a superfluous white paper.
overbodig
volume_up
otiose {příd. jm.}
overbodig (také: overtollig)
volume_up
overflowing {příd. jm.}
overbodig (také: onnodig, misbaar)
volume_up
dispensable {příd. jm.}
overbodig (také: vreemd)
volume_up
extraneous {příd. jm.}

Příklady použití pro "overbodig" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

DutchDeze zijn overbodig, omdat ze al in het voorstel van de Commissie zijn opgenomen.
They are unnecessary, as they are already contained in the Commission's proposal.
DutchHet is overbodig een missieteam te sturen om vast te stellen wat we al weten.
It is not necessary to send a mission team to establish what is already known.
DutchEnkele dagen extra zullen dus voor een aandachtige bestudering niet overbodig zijn.
A few more days reflection will therefore be useful for a careful examination.
DutchDaarom is de Commissie van oordeel dat de genoemde amendementen overbodig zijn.
Therefore, the Commission considers that these amendments are not necessary.
DutchEn als zij dat weet, dan is het raadplegen van het publiek totaal overbodig.
And if this is already known, then hearing the public is a pointless exercise.
DutchWanneer het stelsel van gedifferentieerde prijzen werkt, is deze maatregel overbodig.
If the system of differentiated pricing works, this measure will not be necessary.
DutchAanvullende tests in de lidstaten van de Europese Unie zouden uiteraard overbodig zijn.
Additional tests in the various EU Member States would of course be unnecessary.
DutchZolang zo'n systeem niet uniform is, vind ik harmonisatie van merktekens overbodig.
Until we have a uniform system of this kind, I see no point in harmonising markings.
DutchDit leidt tot een overbodig transport van voertuigen en hogere aanschaffingsprijzen.
This results in needless movement of vehicles and in higher purchase prices for them.
DutchEr is veel overbodig transport en er vinden onnodig veel ingewikkelde dingen plaats.
But there's a lot of wasted transportation and convoluted things happening.
DutchOok uw amendementen over de traditionele eigen middelen vinden wij overbodig.
Neither do we consider the amendments on the traditional own resources to be necessary.
DutchWij hebben begrip voor de amendementen 7 en 8, maar vinden ze overbodig.
Amendment Nos 7 and 8 are understandable, but we believe they are unnecessary.
DutchHet is echter overbodig en zinloos dit idee in een richtlijn te verankeren.
However, it is neither necessary nor appropriate to convert this idea into a directive.
DutchWij vinden ook dat een gemeenschappelijk statuut voor jonge vrijwilligers overbodig is.
Nor do we believe there is any need for a common rule applicable to young volunteers.
DutchEen gemeenschappelijk Openbaar Ministerie of een Europese strafrechtruimte is overbodig.
But we do not want a common prosecution service or a common criminal justice system.
DutchHet lijkt mij nogal overbodig om alleen voor de sier mee te gaan naar Johannesburg.
It seems a bit pointless simply to tag along to Johannesburg as a kind of icing on the cake.
DutchIk zeg niet dat die betalingen niet correct zijn gebeurd, maar eigenlijk waren ze overbodig.
I do not say that these payments were incorrect, but ideally they were unnecessary.
DutchVoor de Commissie zijn deze twee amendementen dan ook overbodig.
Therefore, the Commission considers that these two amendments are not necessary.
DutchMijnheer de Voorzitter, dit voorstel voor een richtlijn vind ik overbodig.
Mr President, I could have done without this proposal for a directive.
DutchAls deze subsidie zou vervallen, zou dit controleorgaan overbodig zijn.
If the subsidy were removed, this control apparatus would be unnecessary.