NL opsluiten
volume_up
{sloveso}

opsluiten (také: gevangen zetten)
Ik vind het triest dat er in dit Parlement mensen zitten die burgers en vrouwen willen opsluiten in onwetendheid.
I find it sad that there are people in this House who want to imprison citizens and women, in ignorance.
Veel van deze landen gaan door met het opsluiten van mensen die zij u201Ccyberdissidentenu201D noemen, en wij eisen hun onmiddellijke vrijlating.
Many of these countries continue to imprison persons who are referred to as ‘ cyber dissidents’ and we call for their immediate release.
Het enige antwoord op regimes die personen opsluiten voor het blote feit dat ze een gedicht geschreven hebben, is grootscheepse steun voor de vrijheid van meningsuiting en creativiteit.
The only way to respond to regimes that imprison individuals simply for writing a poem is by providing extensive support for freedom of thought and creativity.
opsluiten
opsluiten
opsluiten
opsluiten
opsluiten (také: bijeendrijven)
opsluiten
opsluiten (také: gevangen zetten)
opsluiten (také: insluiten, wegbergen, wegsluiten)
opsluiten (také: miauwen, krijsen)
opsluiten (také: neerschrijven)
opsluiten (také: insluiten, wegbergen, wegsluiten)
opsluiten (také: stuwen, inleggen, opbergen, inzetten)
opsluiten
opsluiten
volume_up
to slough {sl.} [slang]

Příklady použití pro "opsluiten" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

DutchEuropa mag zich niet in een steriel debat tussen de voor- en tegenstanders van de biotechnologie opsluiten.
Europe cannot withdraw into a useless dispute between those in favour of and those against biotechnology.
DutchJa, wel, misschien moeten ze ons allebei opsluiten.
Yeah, well, then maybe they'll have to lock us both up.
DutchHet opsluiten van deze mensen is sowieso af te keuren.
The practice of detention is, per se, condemnable.
DutchDaarvoor moest je jezelf opsluiten in de studeerkamer?
You needed to lock yourself in the study for that?
DutchU kunt hem niet opsluiten als spion.
DutchAan de andere kant zou ik ook niet willen dat het een ivoren toren werd waarin de commissarissen zich opsluiten, ver van de politieke realiteit.
Nor would I like it to become an ivory tower where the Commissioners hide themselves away, out of touch with political reality.
DutchTen tweede, zijn er lidstaten van de Europese Unie of kandidaat-lidstaten die hun eigen gevangenen opsluiten in de gevangenissen van de VS?
Secondly, are there today Member States of the European Union or candidate countries which send their detainees to US detention centres?
DutchHem opsluiten voor wat?
DutchAls wij onszelf opsluiten in onze eigen interne markt, deze beschermen en er een muur omheen zetten, zullen wij uiteindelijk aan het kortste eind trekken.
Our defensive strategy of enclosing ourselves in a single market and barricading ourselves in will ultimately prove to be a losing one.
DutchWe moeten de individuele rechten erkennen en niet onder het mom van strijd tegen racisme en vreemdelingenhaat mensen opsluiten in oorsprongsgetto's.
Individual rights must be recognised and the fight against racism and xenophobia must not be used to confine individuals to ghettos of origin.
DutchEr zijn mensen - meestal ministers - die zich opsluiten in een zaal, een discussie voeren, elkaar dan op de schouders kloppen en zeggen: een groots besluit!
They are people, usually ministers, who go into a closed room, have a discussion, clap each other on the back and say ‘ great decision’.
DutchHet Syrische bewind laat personen opsluiten die de petitie van Beiroet hebben ondertekend, waarin wordt opgeroepen tot normalisering van de betrekkingen tussen beide landen.
It is detaining people who signed the Beirut petition demanding the normalisation of relations between Syria and Lebanon.
DutchWe mogen het optreden van de overheid op dat gebied niet beperken, we mogen de farmaceutische sector niet opsluiten in het vakje van het industriebeleid.
We must not limit the action of the public authorities in this field and confine the pharmaceutical sector to the area of industrial policy alone.
DutchAls wij ons in onszelf opsluiten en ons afschermen van de vredes- en ontwikkelingsvraagstukken op onze planeet, veroorzaken wij ernstige problemen.
If we really do close our doors, then from the point of view of both peace and development in this world of ours, we shall cause the most serious problems.
DutchMaar als men erover nadenkt dat er, inzonderheid in mijn land, vijf miljoen cannabis-gebruikers zijn, dan vraag ik me af hoe men deze allen wil opsluiten.
But when you consider that, in my country in particular, there are five million cannabis users, I wonder how we are going to manage to lock them all up.
Dutch. ~~~ Hetzelfde hol waarin ze dachten dat ze me zouden opsluiten en dat alles vergeten zou zijn.
Nine to eleven, every prisoner went into the education program -- the same den in which they thought they would put me behind the bar and things would be forgotten.
DutchMoet men mensen gaan opsluiten voor een handeling die in het desbetreffende land niet strafbaar is, en vervolgens de verontwaardiging die dat onvermijdelijk oproept met politiegeweld uiteenslaan?
Should people be locked up for an action which is not punishable in the relevant country, and should the indignation which inevitably ensues be broken up with police violence?
DutchJa natuurlijk, maar het suggereert dat de bestaande universiteiten zich volledig in zichzelf opsluiten en geen contact met de rest van de wereld onderhouden, en dat is gewoon een achterhaald idee.
This is all well and good, but it does suggest that the existing universities are completely introspective and maintain no contact with the rest of the world, and this is simply no longer the case.