nizozemsko-anglicko překlad pro "machtig zijn"

NL

"machtig zijn" anglický překlad

NL

machtig zijn {sloveso}

volume_up
machtig zijn (také: kennen, beheersen)
Niet alleen omdat ik mijn werk wil doen, maar ook omdat degenen die uw taal niet machtig zijn, voor de vragen en antwoorden afhankelijk zijn van de tolken.
I am not just insisting on doing my job, those of us who do not know your language need the interpreters to provide us with the questions and answers.
machtig zijn (také: kennen, beheersen, weten)

Podobné překlady pro "machtig zijn" anglicky

machtig přídavné jméno
machtigen sloveso
zijn podstatné jméno
English
zijn sloveso
zijn zájmeno

Příklady použití pro "machtig zijn" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

DutchDe eerste les is dat bedrijven zeer machtig zijn en dat maakt veel uit.
The first lesson is that companies are really powerful, and that matters a lot.
DutchDe bedrijven waarmee we hier te maken hebben, zijn behoorlijk machtig.
The companies we are dealing with here are quite powerful.
DutchDat is waarom wij als soort zo creatief en zo machtig zijn. ~~~ Daarom hebben we een geschiedenis.
And that's why, as a species, we're so creative and so powerful, and that's why we have a history.
DutchIn de overheidsdiensten, de rechtbanken en de wetgeving wordt een taal gebruikt die deze mensen niet voldoende machtig zijn.
Public-sector services, courts and laws are all in a language of which they have an inadequate command.
DutchDe Raad mag - terecht - dan wel invloed hebben, maar het idee dat het voorzitterschap ' machtig ' zal zijn is een grote misvatting.
The Council may - and ought to - have influence, but the idea that the presidency will be 'powerful ' is a great mistake.
DutchMijnheer Ferber, dat heeft geen zin, omdat er mensen zijn die hun koptelefoon niet ophebben en net als u het Duits niet machtig zijn, maar Beiers spreken.
There is no point, Mr Ferber, because some people have taken their headphones off and, like you, speak Bavarian rather than German!
DutchWe mogen niet vergeten dat deze netwerken heel machtig zijn, dat de slachtoffers uiterst kwetsbaar zijn, en dat er aan de rol van informant ernstige risico's zijn verbonden.
We must be aware of the power of these networks, of the vulnerability of the victims and of the risk that such a solution would entail.
DutchWant de mensen die ze daadwerkelijk op kunnen lossen zijn te machtig en hebben het te druk, met iets wat zij "strategie" noemen, om er echt iets aan te doen.
Because the people who can actually solve them actually are too powerful and too preoccupied with something they think of as "strategy" to actually solve them.
DutchHoe kunnen we van mensen die geleden hebben onder martelingen, vernederingen of seksuele ontering, verwachten dat zij daarover vertellen in een taal die ze nauwelijks machtig zijn?
How can we expect an individual who has suffered torture, humiliation or sexual degradation to express that in a language in which they can just get by.
DutchWat ik heb ontdekt, is dat onze kleine toestellen, die toestelletjes in onze zakken, psychologisch zo machtig zijn dat ze niet alleen veranderen wat we doen, maar ook wie we zijn.
And what I've found is that our little devices, those little devices in our pockets, are so psychologically powerful that they don't only change what we do, they change who we are.
DutchZoals de leden zullen hebben gemerkt, spreken de Finse tolken Engels en andere talen - en dat doen ze uitstekend - omdat we geen Engelstalige tolken hebben kunnen vinden die het Fins machtig zijn.
As Members will notice, the Finnish interpreters do a good job speaking English and other languages because we could not recruit Finnish-speaking English interpreters.
DutchDe Europese Unie kan slechts machtig zijn als zij democratisch is, en daarom moeten we ons blijven inzetten voor een sterkere rol van het Parlement in de Europese Unie en mogen we niet aflaten.
A powerful European Union can only be a democratic one, and we must therefore continue our efforts to give Parliament greater powers in the European Union and not give up on this.