nizozemsko-anglicko překlad pro "lijden"

NL

"lijden" anglický překlad

NL

lijden {het}

volume_up
lijden (také: moeilijkheden)
In het verslag wordt echter geenszins het beleid ter discussie gesteld waardoor al dit leed wordt veroorzaakt.
The report does not, however, dispute the policy which produces the hardships, which it confines itself to describing.
Dit ' ja ' is de beloning voor het lijden dat de bevolking van de kandidaat-landen heeft moeten doorstaan in de tijd van de pijnlijke economische en maatschappelijke overgang.
It is a 'yes ' which is a reward for the immense hardships suffered by the peoples of the candidate countries during their painful economic and social transition.

Příklady použití pro "lijden" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

DutchEen van de redenen waarom we hieraan lijden is omdat we omringd worden door snobs.
One of the reasons why we might be suffering is that we are surrounded by snobs.
DutchIs God innig betrokken met ons lijden, zodat hij het in zijn eigen wezen voelt?
Is God intimately involved in our suffering, so that He feels it in His own being?
DutchDe Amerikanen lijden evenzeer als wij onder de explosief gestegen productiekosten.
The Americans, like ourselves, are suffering an explosion in farm gate prices.
DutchHet is toch de geest die de externe omstandigheden vertaalt in geluk en lijden?
Isn't it the mind that translates the outer condition into happiness and suffering?
DutchDe regio's lijden sterk onder hoge uitvoerkosten en aanvullende marketingkosten.
Export costs and excess costs to the market put these regions at a major disadvantage.
DutchDe visserijsector heeft al genoeg te lijden onder alle EU-bepalingen en -restricties.
The fisheries sector already suffers enough from EU stipulations and restrictions.
DutchAls het ons gegund is, engageren we ons in activiteiten die lijden transformeren.
And if we're so blessed, we engage in activities that transform suffering.
DutchHet is niet onze gewoonte demagogisch te doen over het lijden van de bevolking.
It is not our habit to turn people's suffering into an act of demagoguery.
DutchTe vrezen valt dat het milieu onder deze onevenwichtigheden te lijden zal hebben.
The effects these imbalances will have on the environment should be a cause for alarm.
DutchDie zou - laten we dus realistisch zijn - te lijden krijgen onder een te dure euro.
Realistically that would be jeopardised if the euro were to be over-valued.
DutchVrouwen behoren tot de groepen die het zwaarst lijden onder de werkloosheid.
One of the groups most badly affected by unemployment in the European Union is women.
DutchIk begreep dat in haar lijden, de Islamitische wereld het uitgeschreeuwd had.
I understood that in its suffering, the Islamic world had been crying out.
DutchOok al willen we lijden zien te vermijden, lijkt het alsof we er enigszins op af rennen.
Although we want to avoid suffering, it seems we are running somewhat towards it.
DutchIk vroeg toen aandacht voor het feit dat een half miljoen mensen in Sudan honger lijden.
I raised the issue of over half a million people in the Sudan who are starving.
DutchDit betekent zeker niet dat de wetenschappelijke deskundigheid eronder zal lijden.
This will not automatically mean that competence and skills will dwindle.
DutchHet lijkt alsof we allemaal lijden aan een overdosis informatie of data-indigestie.
It feels like we're all suffering from information overload or data glut.
DutchLuchtverontreiniging verergert het lijden van de vele kinderen met astma.
It exacerbates the suffering of the vast numbers of children who have asthma.
DutchAls kinderen voortdurend honger lijden, gaan ze bedelen en zelfs uit stelen.
If children are constantly hungry, they will begin to beg and even steal.
DutchDriehonderd werknemers verliezen hun baan en 3 500 boeren lijden grote schade.
Three hundred workers will lose their jobs and 3 500 farmers will be very badly affected.
DutchDe Afrikaanse bevolking heeft zoveel lijden, zoveel zinloos sterven niet verdiend.
The people of Africa do not deserve such suffering, such large-scale and senseless death.