nizozemsko-anglicko překlad pro "langer"

NL

"langer" anglický překlad

volume_up
langer {přísl.}
volume_up
langer {zájm.}
EN
volume_up
langer {předl.}
EN

NL langer
volume_up
{příslovce}

langer (také: verder, meer, verderop, nader)
volume_up
further {přísl.}
De tenuitvoerlegging van dit programma mag niet langer worden uitgesteld.
The implementation of this programme must not be delayed further.
Wij vinden het onverantwoord om nog langer te wachten op een adequate wetgeving.
We find it irresponsible to further delay appropriate legislation.
De Europese markten mogen niet langer stagneren.
Further economic stagnation of European markets should be avoided.
langer (také: anders, meer, ander, zoniet)
volume_up
else {přísl.}
En betekent dit dan dat de mensenrechten gerespecteerd worden en dat vrouwen zoals iedereen niet langer gediscrimineerd worden of aan geweld worden blootgesteld?
Does it also therefore mean that human rights are respected so that women, like everyone else, are not discriminated against and exposed to violence?

Příklady použití pro "langer" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

DutchDeze lijst is aanzienlijk langer dan de lijst waarover wij in juli beschikten.
This list is considerably broader and longer than the list which we had in July.
DutchOp de vorige Cites-conferenties is besloten de olifant niet langer te beschermen.
The previous CITES conferences took the decision to stop protecting the elephant.
DutchHet niet langer gebruiken van wildklemmen lost het probleem niet noodzakelijk op.
The abolition of steel jaw traps alone will not necessarily solve the problem.
DutchMijnheer de Voorzitter, ik wil het Parlement niet langer ophouden dan nodig is.
Mr President, it is not my intention to delay the House any longer than we have to.
DutchNiemand zal langer de kwesties kunnen ontkennen waar zo lang over is gezwegen.
It should no longer be possible to ignore issues which have long been kept hidden.
DutchHet gaat niet langer om een meningsverschil; de feiten spreken heldere taal.
This is no longer just an issue of different opinions; it is an issue of facts.
DutchDit alles betekent dat totalitarisme in ons werelddeel niet langer mogelijk zal zijn.
All this means that totalitarianism will no longer be possible on our continent.
DutchWe moeten niet langer naïef zijn en durven investeren in kernenergie en kernfusie.
We should stop being naive and dare to invest in nuclear energy and nuclear fusion.
DutchDe vraag is niet langer òf maar wanneer de Verenigde Staten mee zullen doen.
The question is no longer whether, but when, the United States will take part.
DutchDe verzorgingsstaat van de jaren tachtig is niet langer het geëigende antwoord.
The all-encompassing welfare state of the Eighties is no longer the answer.
DutchDe diameter van de aarde is ongeveer 400 km langer, maar de grootte-orde is dezelfde.
Earth's diameter is about 400 kilometers larger, but essentially the same size.
DutchVrouwen kunnen niet langer zowel helft van de bevolking als 'speciale gevallen' zijn.
And women can no longer be both half the population and a special interest group.
DutchOorlog is gewoon niet langer de beste optie en daarom is geweld afgenomen.
War is simply no longer the best option, and that is why violence has decreased.
DutchIs het sociaal dat mensen na hun 58e niet langer mee mogen doen aan het arbeidsproces?
Is it socially acceptable for people at 58 to be taken out of the labour market?
DutchGeldgebrek mag niet leiden tot het langer openhouden van verouderde centrales.
A lack of funds should not mean that obsolete stations are kept open longer.
DutchU moet ervoor zorgen dat leden niet langer spreken dan de hun toegestane tijd.
You have to make sure that Members speak for the time that is given to them.
DutchDit kan en mag echter niet langer de opgave van dit Huis en zijn leden zijn.
This, however, can and should no longer be the task of this House and its Members.
DutchWe steunen hun eis dat alle kernwapens niet langer direct inzetbaar mogen zijn.
We support their demand that all nuclear weapons should be taken off alert.
DutchWe weten welke landen de regels overtreden en de lijst wordt helaas steeds langer.
We know who the sinners are, and the list of these will unfortunately become longer.
DutchLaten wij dus niet langer verkondigen dat consensus gelijkstaat met unanimiteit.
Therefore, let it not be said, yet again, that consensus means unanimity.