nizozemsko-anglicko překlad pro "korten"

NL

"korten" anglický překlad

NL korten
volume_up
[kortte|gekort] {sloveso}

Het is helemaal niet voldoende om de mensen ertoe aan te manen hun betogen in te korten.
It is no good exhorting people to shorten their speeches.
Mijnheer de Voorzitter, ik hoop dat u niet begint met mijn spreektijd in te korten.
Mr President, I hope that you will not start shortening my speaking time.
Onze fractie heeft tenslotte gestemd tegen het amendement dat ertoe strekt de toepassingstermijn van de richtlijn in te korten.
Finally, our group voted against the amendment seeking to shorten the time-scale for applying the directive.
I will abbreviate my comments and conclude.
Ik heb voorgesteld een klein gedeelte van de financiële middelen te korten en te verplaatsen van het hoofdstuk elektronische handel naar de diensten voor de burger.
I have suggested curtailing slightly the funding for the action on electronic commerce, transferring this to services for the citizen.
Wat ik ook bedenkelijk vind, is dat de Commissie een globaliseringsfonds inricht, maar tegelijkertijd de steun aan de boeren wil korten die ook negatieve gevolgen ondervinden van de globalisering.
What I also regard as objectionable is that the Commission should set up a globalisation fund while seeking to curtail support for farmers, who are also affected by globalisation’ s negative impact.
Er wordt te veel gekort en er zijn te veel tegenstrijdige punten.
The so-called UK rebate also needs to be reviewed.
We willen een ambitieus akkoord, ambitie voor Europa, een Europa dat geen gekort Europa is en, tegelijkertijd, een solidair Europa.
We want an ambitious agreement, an ambition for Europe, a Europe that is not a Europe of rebates, and, at the same time, we want a Europe that shows solidarity.

Příklady použití pro "korten" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

DutchHet is voor een parlement ondoenlijk op deze wijze te korten op de financiën.
It is not advisable for a parliament to financially restrict itself in this way.
DutchWe praten hier niet over het korten op de sociale zekerheid, daar gaat het niet om.
We are not talking here about cuts in social security; that is not the point.
DutchNiemand hoeft de weekendrijverboden die al bestaan ook maar één minuut in te korten.
Nobody needs to cut down the current weekend driving bans by even one minute.
DutchWij zijn tegen het voorstel van de Commissie om de akkerbouwpremies te korten.
We are opposed to the Commission proposal to reduce agricultural premiums.
DutchLineair korten is voor mij gelijk aan gebrek aan moed en gebrek aan politieke keuze.
Linear cuts for me amount to a lack of courage and lack of political choice.
DutchMijnheer de Voorzitter, ik hoop dat u niet begint met mijn spreektijd in te korten.
Mr President, I hope that you will not start shortening my speaking time.
DutchOok wil de Raad korten op proefprojecten en voorbereidende acties.
The Council also wants to cut back on pilot projects and preparatory actions.
DutchAan de andere kant ligt er het voorstel van de Raad om het budget met 1 miljard te korten.
The alternative is the ECU 1 bn cut which is proposed by the Council.
DutchIn de tweede plaats vraag ik mij af of het zinvol en mogelijk is de periode 1999-2002 in te korten.
Secondly, is it reasonable and possible to reduce the timescale from 1999 to 2002?
DutchWanneer men dat niet doet, zit er helaas niets anders op dan te gaan korten op de pensioenuitkeringen.
If this is not done, we will have no choice other than to reduce pension payments.
DutchWe korten de duur wat in omdat de tolken vandaag continu doorwerken.
We will cut back our time a little because the interpreters are working today in continuous session.
DutchIs het mogelijk dat de Commissie haar besluit herziet om dit op het quotum van de boeren te korten?
Is it possible that the Commission could revise its decision to adjust their quota downwards?
DutchRapporteur Kindermann stelt dan voor om deze lidstaat te straffen en te korten op zijn melkquotum.
Rapporteur Kindermann then proposes to penalise this Member State and to reduce its milk quota.
DutchBezuinigen betekent niet gewoon korten, maar vooral de beschikbare middelen zinvol gebruiken.
Making savings does not just mean making cutbacks, but above all using the available funds sensibly.
DutchTen derde zijn wij erin geslaagd de selectieprocedure voor projecten te vereenvoudigen en in te korten.
Thirdly, we have ensured that the procedure for selecting projects is simplified and shortened.
DutchBij sociale taken korten om uitdagingen het hoofd te bieden in het buitenlands beleid is geen oplossing.
Reducing appropriations for social tasks in order to fund foreign policy challenges is not a solution.
DutchHet heeft geen zin de arbeidstijd te korten als tegelijkertijd hetzelfde patroon van arbeidsorganisatie wordt aangehouden.
It is no use just cutting working hours while maintaining the same pattern of work organization.
DutchDe meerderheid is van mening dat het niet aangaat om te korten op fondsen voor andere landen die hulp behoeven.
The majority of people believe that it will not do to make cuts in funds for other countries that need help.
DutchIk was hiervan niet op de hoogte en in plaats van mijn spreektijd in te korten ga ik liever uitgebreider op het verslag in.
Not having known this in advance, I feel obliged to go for substance rather than time management.
DutchHet is een ernstige zaak dat het Parlement zich genoodzaakt heeft gezien in categorie 4 op het PHARE-programma te korten.
It is a serious matter that in Category 4, Parliament has been forced to reduce the PHARE programme.