nizozemsko-anglicko překlad pro "geteld"

NL

"geteld" anglický překlad

volume_up
geteld {příč. min.}
EN

NL geteld
volume_up
{příčestí minulé}

geteld
volume_up
counted {příč. min.}
Ze zijn onverzegeld, de stemmen worden uitgeschud and met de hand geteld.
They're unsealed and the votes are poured out and laboriously counted.
Ze kunnen controleren dat alle stemmen correct zijn geteld.
They can check that all the votes were counted correctly.
Tijdens de duur van deze zitting, zou je ze alle 5000 geteld hebben.
In about the length of this session, you would have counted all 5,000.

Příklady použití pro "geteld" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

DutchOf dit doel ook is bereikt, zal pas duidelijk worden nadat de stemmen zijn geteld.
It remains to be seen in the analysis of the votes whether this objective has been achieved.
Dutch5000 producten - Stel je voor dat elke productcategorie in Cesar Hidalgo’s gegevens geteld wordt.
Five thousand products -- imagine counting every product category in Cesar Hidalgo's data.
DutchEr worden zulke lage eisen geteld aan een nieuw product dat iedereen alles kan deponeren.
Very low novelty standard, anybody can register anything.
DutchHet bureau dat onderzoek doet naar ongevallen heeft 30 schipbreuken en 22 slachtoffers geteld.
According to the 'Accident Investigation ' Bureau, there have been 30 shipwrecks and 22 people have died.
DutchWij moeten druk blijven uitoefenen op dit regime, omdat ik er absoluut van overtuigd ben dat zijn dagen geteld zijn.
We must maintain the pressure on this regime because I am quite convinced its days are numbered.
DutchIk hoop dat de dagen van dit vreselijke regime geteld zijn en dat het zo snel mogelijk van de Europese kaart gevaagd zal zijn.
I hope that that ghastly regime’ s days are numbered and that it will soon be off the map of Europe.
DutchRuw geteld zijn er een miljoen laptops.
So, in rough numbers, there are a million laptops.
DutchJouw dagen op de berg zijn geteld, oude man.
Your days on the mountain are over, old man.
DutchIn sommige opzichten zijn we, nu we geteld in directe mandaten, ons eenentwintigste jaar binnengaan, meerderjarig geworden.
In some ways, as we enter, in terms of direct mandates, our twenty-first year we have now achieved this new age of maturity.
DutchAnderen hebben er 10.000 geteld.
Other people have come up with 10,000.
DutchMevrouw de Voorzitter, Milosevic wringt zich in alle bochten, maar het helpt hem niet: zijn dagen als machthebber zijn waarschijnlijk geteld.
Madam President, despite his twisting and squirming we are probably seeing Milosevic's final moments in power.
DutchDe dagen van deze NGO zijn echter geteld.
DutchDe amortisatie van de investeringen kan daarbij normaal gesproken pas worden bereikt als er meer dan een miljoen bezoekers worden geteld.
A film will not normally start to yield a return on the initial investment until a million cinemagoers have paid to watch it.
DutchSinds het begin van 2001 heb ik persoonlijk meer dan 250 vergaderingen, ontmoetingen en gesprekken over dit dossier en dit verslag geteld.
I can personally list more than 250 meetings, talks and discussions on this project and this report since the beginning of 2001.
DutchIndien de particuliere omroepen meewerken, durf ik te zeggen dat de dagen van de publieke televisie-omroep zoals wij die vandaag kennen geteld zijn.
If private operators also cooperate I think that public television as we know it now will see that its days are numbered.
DutchDe schoen wringt hem pas echt bij het overheidsbestuur: daar wordt voor betaling een maximumtermijn van 60 dagen geteld, ook weer vanaf de datum van facturering.
Public institutions are the real problem: here, the proposal is for a maximum payment period of 60 days from the invoice date.
DutchEn op grond van deze mededeling heeft de Commissie, als we juist geteld hebben, reeds tegen negen van de vijftien lidstaten gerechtelijke stappen ondernomen.
And under the auspices of this Communication, the Commission has to date begun legal actions, if our calculations are correct, against nine of the fifteen Member States.
DutchIk deel u mee dat de heer Bernard Tapie mij overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van het Reglement in kennis heeft geteld van zijn ontslagneming met ingang van 4 februari 1997.
I must inform you that, pursuant to the Rules of Procedure, I have received the resignation of Mr Bernard Tapie with effect from 4 February 1997.
DutchDit moet gelden voor het hele verkiezingsproces, vanaf het moment dat de kandidaten zichzelf presenteren totdat de centrale verkiezingscommissie het definitieve aantal stemmen heeft geteld.
This applies to the whole election process, from the start – when the candidates present themselves – to the final tallying by the Central Election Committee.
DutchSinds 1986 is de vissersvloot van het schiereiland gehalveerd, en als de nieuwe maatregelen uiteindelijk worden doorgevoerd, zullen de dagen van de Baskische vissers zijn geteld.
Since 1986, the fishing fleet of the peninsula has been reduced by half and if the new measures are finally implemented, the days of the Basque fishermen will be numbered.