nizozemsko-anglicko překlad pro "gestudeerd"

NL

"gestudeerd" anglický překlad

volume_up
gestudeerd {příč. min.}
NL

gestudeerd {příčestí minulé}

volume_up
gestudeerd
gestudeerd (také: verstandig, wijs, vroed)
volume_up
sage {příd. jm.}
gestudeerd (také: bestudeerd)
volume_up
studied {příč. min.}
I had nooit beeldhouwkunst, techniek of architectuur gestudeerd.
I never studied sculpture, engineering or architecture.
Gauw even de hand opsteken -- wie heeft wat marketing gestudeerd aan de universiteit?
So quick show of hands -- who studied some marketing in university?
Ze is een sopraanzangeres van wereldformaat, die in Rochester, New York heeft gestudeerd.
She is a world-class soprano singer who studied in Rochester, New York.
gestudeerd (také: verstandig, wijs, vroed)
volume_up
wise {příd. jm.}

Příklady použití pro "gestudeerd" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

DutchMijn vader heeft gestudeerd in Cork, aan de universiteit van Cork, in de jaren 50.
My father was educated in Cork, in the University of Cork, in the '50s.
DutchZe hebben verder gestudeerd en hebben een hogere titel verkregen in het onderwijs.
They've gone back and they've gotten their Master's of Education.
DutchDit is niet echt bruikbaar als zij van oktober tot juni gestudeerd hebben.
This is not particularly helpful if they have been a student during the period of October to June.
DutchMijn vader heeft nooit gestudeerd Daarom moest ik wel studeren
My dad never went to college, so it was real important that I go.
DutchWat voor een recht hebben degenen die deze afschaffing voorstellen in hemelsnaam gestudeerd, mijnheer de Voorzitter?
What sort of law school did the people who approve such arbitrary reversals attend?
DutchHet is dus uiterst merkwaardig dat pas een paar dagen voor deze zitting op de ontvankelijkheid moet worden gestudeerd.
It is therefore extremely strange that its admissibility was not examined until a few days before this part-session.
DutchEen ieder hier in deze zaal die iets van economie gestudeerd heeft, weet dat deze cyclus in vrijwel ieder economieboek wordt behandeld.
Anyone here in the Chamber who knows anything of economics knows that pig cycles are mentioned in just about every economics book.
DutchEr moet gestudeerd worden op flexibiliteit en de rol van dit Parlement moet worden versterkt als wij een solide democratisch baken willen hebben.
Flexibility must therefore be considered and Parliament's role strengthened if we wish to establish a firm democratic reference point.
DutchMomenteel wordt er gestudeerd op een nieuwe financieringsovereenkomst waarin het volledige in het huidige Financieel Protocol toegekende bedrag wordt aangewend.
A new financing agreement is currently under consideration, using the entire allocation under the current Financial Protocol.
DutchIn de regel pas afgestudeerde academici in loondienst bij deze bedrijven, die aan universiteiten hebben gestudeerd waar statistiek wordt onderwezen.
Usually young graduates, young people who have been taken on in these companies and who come from universities that indeed teach statistics.
DutchIk kan u beloven dat het samenwerken van vrouwen -- die aaneengesloten en geïnformeerd zijn en gestudeerd hebben -- vrede en voorspoed kan brengen op deze verlaten planeet.
I can promise you that women working together -- linked, informed and educated -- can bring peace and prosperity to this forsaken planet.
DutchIk heb toevallig politieke wetenschappen gestudeerd en ben van mening dat de scheiding der machten een fundamenteel principe is waaraan we ons moeten houden.
I am, as it happens, a political scientist by training and think that it is absolutely fundamental that we should keep this separation of powers in mind.
DutchDaarom kan ik Michel Rocard alleen maar danken dat hij zo hard op dit onderwerp heeft gestudeerd en vooral aandacht heeft gehad voor de menselijke dimensie van deze taak / dit probleem.
For this reason, I can only thank Michel Rocard for having worked so hard on this subject, giving priority to the human aspect of this challenge.
DutchZoals u weet - en zoals de fungerend voorzitter reeds aangaf - wordt er momenteel nog gestudeerd op de richtlijnen inzake gezinshereniging en langdurige verblijfsstatus.
As you know - and as already mentioned by the President-in-Office - the directives on family reunification and long-term residence status are still under examination.
DutchSommigen getuigden van hun gehechtheid aan Frankrijk en Europa na hier jarenlang te hebben gewerkt, premies te hebben betaald, te hebben gestudeerd, kortom hier te hebben geleefd.
Some of them testified to their fondness for France and Europe, after many years spent working here, paying their taxes here, studying here - in a word, living here.
DutchIk heb zelf gedurende zeven jaar Latijn gestudeerd en geloof dan ook graag dat het onderwijs van de dode talen een beter inzicht in het Europese culturele erfgoed geeft.
Having spent seven years of my life studying Latin, I would like to believe that the teaching of dead languages enables a better comprehension of the integrality of European cultural heritage.
DutchAls we tegen onze jongelui die van school komen moeten zeggen: je hebt nu goed gestudeerd, je hebt nu je diploma en nu mag je voor de rest van je leven nog wat gaan leren dan is dat niet motiverend.
If we have to say to our school leavers: you have done well, you have your qualifications now and you can now learn for the rest of your lives, then this will hardly motivate them.