nizozemsko-anglicko překlad pro "gestreefd"

NL

"gestreefd" anglický překlad

volume_up
gestreefd {příč. min.}
EN
NL

gestreefd {příčestí minulé}

volume_up
gestreefd
volume_up
strived {příč. min.}
Ze heeft consequent gestreefd naar meer transparantie en doelgerichtheid in de uitgaven.
She has consistently strived for a greater degree of transparency and efficiency where expenditure is concerned.
We hebben er altijd naar gestreefd een grote inzet aan den dag te leggen om onze primaire doelstelling van prijsstabiliteit te verwezenlijken.
We have always strived to demonstrate a strong commitment to achieving our primary objective of price stability.
gestreefd
volume_up
striven {příč. min.}
De Commissie heeft in dit verband naar een evenwicht gestreefd.
The Commission has, in this area, striven to achieve a balance.
Wij hebben ernaar gestreefd om ervoor te zorgen dat met de standpunten van de Commissie en het Europees Parlement rekening wordt gehouden.
We have striven to ensure that the views of the Commission and of European Parliament are taken into account.
Ik begrijp dat het Parlement heeft gestreefd naar een formulering die de persoonlijke integriteit van alle betrokken partijen garandeert.
I understand that Parliament has striven for a wording which guarantees the personal integrity of all the parties involved.

Příklady použití pro "gestreefd" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

DutchHij heeft ernaar gestreefd de grote, belangrijke kernpunten aan de orde te stellen.
His report has endeavoured to address the real core issues that are of concern.
DutchIk ben het volledig met u eens dat hier naar een oplossing moet worden gestreefd.
I very much agree with you that a solution should now be found to this particular issue.
DutchWij hebben er bewust naar gestreefd de meisjes en jongens dezelfde mogelijkheden te bieden.
We have worked single-mindedly to create equal opportunities for girls and boys.
DutchIk heb in mijn verslag gestreefd naar een verantwoordelijke, evenwichtige en brede aanpak.
In my report, I wanted to take a responsible, balanced, comprehensive approach.
DutchEr moet op uitputtende wijze gestreefd worden naar een diplomatieke oplossing.
There has to be an exhaustive search for a diplomatic solution.
DutchHet verslag van de heer Oostlander is kritisch en daarin wordt naar samenwerking gestreefd.
Mr Oostlander's report is crucially important and it sets out to achieve this cooperation.
DutchIn sommige amendementen wordt gestreefd naar een volledige vrijstelling voor biobrandstoffen.
Several amendments are seeking a total exemption from excise duty to be applied to biofuels.
DutchSpanje heeft er steeds naar gestreefd nauwe politieke betrekkingen met Latijns-Amerika te onderhouden.
Close political links with Latin America have always been a priority for Spaniards.
DutchIn mijn verslag heb ik ernaar gestreefd Oekraïne in een breder pan-Europees perspectief te plaatsen.
I have tried in my report to place Ukraine in a wider pan-European context.
DutchIn het verslag-Bullman wordt ernaar gestreefd dit beleid van synthese en compromissen overeind te houden.
The Bullmann report is aimed at retaining a policy of synthesis and compromise.
DutchTen slotte heb ik naar een brede aanpak gestreefd om de coherentie en doeltreffendenheid te vergroten.
Finally, I wanted a comprehensive approach to increase consistency and effectiveness.
DutchU hebt zelf de reden gegeven, mijnheer de Voorzitter: omdat naar een ruime consensus gestreefd wordt.
You have given the reason, Mr President: because we are looking for a broad consensus.
DutchIn plaats daarvan moet worden gestreefd naar aanpassing aan de geldende WHO-regelgeving.
Instead we should seek adaptation to the existing WTO rules.
DutchTevens wordt ernaar gestreefd andere door vliegtuigen veroorzaakte milieuhinder te beperken.
A further objective is to limit the environmental damage caused by gas emissions from aeroplanes.
DutchToch wordt er gestreefd naar gezamenlijke acties voor het bereiken van gemeenschappelijke doelen.
Nonetheless, an effort is being made to work towards common objectives through common action.
DutchDe Slowaakse regering moet echter aantonen dat oprecht gestreefd wordt naar een pluralistische democratie.
The Slovak government must show that it is truly committed to a pluralist democracy.
DutchWordt gestreefd naar een verbetering van de onderlinge betrekkingen tussen de Europese Unie en Libië?
Are there any plans to improve mutual understanding between the European Union and Libya?
DutchWe hebben ernaar gestreefd om op andere gebieden de betrekkingen uit te breiden, zoals met Rusland en de VS.
We have sought to develop relations in other areas such as with Russia and the US.
DutchMet dit besluit wordt gestreefd naar een wetgeving met gemeenschappelijke minimumstraffen.
It seeks to approximate laws with common minimum penalties.
DutchMisschien dat nu eindelijk de open dialoog begint waarnaar het Europees Parlement heeft gestreefd.
Perhaps it is only now that the open dialogue that Parliament has been striving for will begin.