nizozemsko-anglicko překlad pro "gestrand"

NL

"gestrand" anglický překlad

volume_up
gestrand {přísl.}
EN
volume_up
stranden {intranz. sl.}

NL gestrand
volume_up
{příslovce}

gestrand
volume_up
aground {přísl.}
Daarvoor hebben wij een debat gehad over een schip met Koerden dat voor de zuidkust van Italië was gestrand.
Prior to that, we held a debate regarding a ship transporting Kurds which ran aground off the Italian South coast.
In februari is het vrachtschip East Sea met bijna duizend Koerdische vluchtelingen aan boord, waaronder meer dan driehonderd kinderen, gestrand in het Franse St.
In February the " East Sea " freighter ran aground in St. Rafael in France with almost 1 000 Kurdish refugees, including over 300 children, on board.

Příklady použití pro "gestrand" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

DutchNu Will... als een piraat gestrand is met een pistool en één kogel... één kogel...
Now Will, when a pirate is marooned he is a given a pistol with a single shot.
DutchDe politieke stelsels die dat wel hebben geprobeerd zijn daarop gestrand.
Political systems which have attempted that have been wrecked.
DutchEr zijn al medebeslissingsprocedures gestrand op de comitologie, en op uitvoeringsmaatregelen.
We have already seen co-decision procedures fall down on the issue of comitology, and of implementing measures.
DutchMijnheer de Voorzitter, in Seattle is de conferentie van de WTO gestrand, maar niet de idee van de WTO.
Mr President, in Seattle we experienced the failure of the WTO Conference, but not of the philosophy behind it.
Dutch♫ Laat me hier niet gestrand achter ♫
DutchDit voorstel is in het Parlement gestrand op slechts een klein aantal stemmen tegen en is daarom ook niet opgenomen in de definitieve versie.
This proposal was not accepted by Parliament by a few votes, and is naturally not included in the final document.
DutchMijnheer de Voorzitter, dit is een zeer belangrijk verslag, dat bijna gestrand was door politiek gekuip van rechterzijde.
Mr President, this is a very important report, which very nearly foundered on account of underhand political games on the part of the Right.
DutchHij is een van de minstens 72 Britse vrachtwagenchauffeurs die in Saloniki gestrand zijn ten gevolge van de door de Griekse boeren georganiseerde blokkade.
He is one of at least 72 British lorry drivers stranded in Salonika by the blockade mounted by Greek farmers.
DutchMijnheer de Voorzitter, geachte collega's, in de kranten lezen we bijna dagelijks berichten over vluchtelingen die langs de kust van Europa gestrand zijn.
Mr President, ladies and gentlemen, almost every day we read articles in the papers about refugees stranded on the coasts of Europe.
DutchDat hebben we bewust niet gedaan, omdat het niet aan ons is om als eersten, dus nog vóór de betrokken partijen zelf, te verklaren dat het vredesproces gestrand is.
We did not do that because it is not for us to be the first to declare, before the actual parties involved, that the peace process is finished.
DutchMijnheer de Voorzitter, ik wil het Parlement graag in de eerste plaats mijn verontschuldigingen aanbieden namens de heer Ceyhun, die in Duitsland is gestrand en niet hier aanwezig kan zijn.
Mr President, I wish to begin by apologising to Parliament, on behalf of Mr Ceyhun, who has been stranded in Germany and is unable to be here.
DutchMijnheer de Voorzitter, ik heb de indruk dat het Parlement wil dat ik een verklaring afleg over de kwestie van de vrachtwagenchauffeur die gestrand is in het Groothertogdom Luxemburg.
Mr President, I am under the impression that Parliament would like me to make a statement on the case of the road haulage driver stuck in the Grand-Duchy of Luxembourg.
DutchEen ander probleem dat we na afloop van de Intergouvernementele Conferentie moeten aanpakken, is dat het voorstel tot wijziging van het Statuut van de Ombudsman in zekere zin gestrand is.
Another problem we must get to grips with once the Intergovernmental Conference is over is the fact that the proposal for modifying the Ombudsman's Charter has got somewhat bogged down.