NL

bepaald {přídavné jméno}

volume_up
bepaald (také: vast, definitief, onherroepelijk)

Příklady použití pro "bepaald" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

DutchHet feit dat China op deze wijziging aandringt, is niet bepaald geruststellend.
The fact that China is pressing for this change to take place is not reassuring.
DutchDit is het toekomstplan van een grote Europese Unie, een plan met een bepaald doel.
These are the plans for a great European Union, plans with a specific objective.
DutchDe landbouw in de hele EU dient te worden bepaald door natuurlijke omstandigheden.
It is the dictates of nature that should control agriculture throughout the EU.
DutchIk zie SLORC-leden niet bepaald aanschuiven om tot de Europese Unie toe te treden.
I do not exactly see SLORC members queueing up for entry into the European Union.
DutchIk denk hier meer bepaald aan de komende onderhandelingsronde over de wereldhandel.
What I have in mind in particular is the next round of world trade negotiations.
DutchDat wordt bepaald door de kwaliteit van de banen en de kwaliteit van het inkomen.
It is the quality of jobs and the quality of entitlements that will make it happen.
DutchDat maakt de besluitvorming en de selectieprocedure niet bepaald eenvoudiger.
This simplifies neither the decision-making process nor the selection procedures.
DutchDe eerste stuurman denkt: "Op een bepaald moment moet de repetitie aflopen, niet?"
And the first mate thinks, "Well, I guess at some point the rehearsal has to end."
DutchWe weten allen dat schapen niet bepaald briljant zijn -- ze zijn niet zo slim.
We all know sheep are not exactly rocket scientists -- they're not very smart.
DutchOp een bepaald punt speelt Christian deze noot en we zullen er niet op reageren.
And at some point, Christian will introduce this note. ~~~ And we won't react to it.
DutchVooral voorzichtigheid heeft de houding van zowel de Commissie als de Raad bepaald.
The approach of both the Commission and the Council was one of extreme caution.
DutchWij hebben alleen maar op een bepaald ogenblik gecontroleerd wie hier aanwezig was.
We were just checking to see who was present in the Chamber at a specific time.
DutchEr is een bepaald land, in dit geval Noord-Korea, dat zegt: Wij maken atoomwapens.
Here is one state, North Korea, which announces that it is building atomic weapons.
DutchBinnen Europa hebben we op dit belangrijke punt niet bepaald een uniform beleid.
We do not really have a common culture in Europe on these important points.
DutchHoewel er meerdere lezingen zijn geweest, was de procedure niet bepaald transparant.
Even though discussions have taken place, the procedure is not especially open.
DutchDe aanpak van de Commissie was misschien wel grondig maar niet bepaald fijngevoelig.
The Commission was perhaps thorough in its dealings, but it lacked sensitivity.
DutchIk zei al dat de zaken er met Internet bepaald gemakkelijker op zijn geworden.
I would say, in this regard, that the Internet makes life so much easier these days.
DutchIk ben niet bepaald een voorstander van de ontwikkeling van milieu-indicatoren.
I do not think much of the idea of developing environmental indicators for packaging.
DutchDit zal geschieden via een comitologieprocedure, zoals bepaald in de verordening.
This will be done by means of a comitology procedure, as laid down in the regulation.
DutchHet verslag legt in dit verband ook vast hoe kostenefficiëntie moet worden bepaald.
In this context, the report also establishes how cost-efficiency is to be assessed.