nizozemsko-anglicko překlad pro "beheersen"

NL

"beheersen" anglický překlad

volume_up
beheersen {tranz. sl.}

NL beheersen
volume_up
[beheerste|beheerst] {sloveso}

Ze weten dat ze hun wereld kunnen beheersen.
They know they can control their world.
Hantering van het voorzorgsbeginsel wanneer de antwoorden bekend zijn, is toegeven dat men niet in staat is de vervuiling te beheersen.
To make use of the precautionary principle when the answers are known is an admission of powerlessness to control pollution.
Dit is een gebied waarop zij zeer deskundig is en dat zij goed beheerst.
This is a field about which she knows a great deal and which she understands thoroughly.
beheersen (také: kennen, machtig zijn)
Zij die de taal van de programmatuur beheersen, begrijpen vaak niet de taal van de inhoud.
Those who master the language of software often do not understand the language of its content.
Ik heb sindsdien geprobeerd om technologie in vele opzichten te ontlopen, zodat ze mijn leven niet ging beheersen.
And I've since then tried to keep technology at arm's length in many ways, so it doesn't master my life.
Om interessante informatie te zoeken op Internet moet het niet nodig zijn dat men de Engelse taal beheerst.
It should not be necessary to master the English language in order to find interesting content on the Internet.
beheersen (také: kennen, machtig zijn, weten)
Men moet apparaten kunnen gebruiken voor nuttige en noodzakelijke doeleinden die de eigen capaciteiten van de mens en het beheersen van zijn eigen leven verbeteren.
People must know how to use computers for beneficial and essential purposes so they can improve their own way of working and take better control of their lives.

Příklady použití pro "beheersen" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

DutchMaar we zijn erin geslaagd de deeltjes met succes te beheersen in de patient.
But we have succeeded in containing the particles safely inside the patient.
DutchDe enige reden dat mensen de toekomst willen beheersen is om het verleden te veranderen
The only reason people want to be masters of the future is to change the past. "
DutchHet verspreidt tot een heel dun laagje, dus het is nauwelijks te beheersen.
It spreads out to be really thin, so you have a hard time corralling it.
DutchTenslotte had u het over het inzetten van de grote middelen om crisissen te beheersen.
Finally, you spoke about using the great resources of crisis management.
DutchEn doorheen mijn werk probeer ik manieren te vinden om dit te beheersen en te onthullen.
Through my work, I've been trying to find ways to harness and unveil this.
DutchLaat ons hopen dat wij toekomstige crises beter kunnen beheersen.
Let us hope that we shall be able to manage future crises more effectively.
DutchDit maakt dat zij min of meer zijn overgeleverd aan de bedrijven die de Ierse rundvleesmarkt beheersen.
This places them at the mercy of those who dominate the Irish meat industry.
DutchZij zou een belangrijke rol kunnen spelen bij het voorkomen en beheersen van conflicten in heel de wereld.
It could play a significant role in preventing and managing conflicts in the world.
DutchHij had echter geen enkel voorstel voor het beheersen van lichte wapens.
But he had no proposals at all for controlling small arms.
DutchHet probleem is alleen maar dat de Amerikanen dat spel beter beheersen.
But it so happens the Americans are better poker players.
DutchHet behoeft geen betoog dat burgers die een andere taal dan hun moedertaal beheersen, voor meer zaken open staan.
Speaking a language other than one's mother tongue undoubtedly broadens the mind.
Dutchwas om supporters bij elkaar te brengen... en niet om ze te beheersen. ~~~ Dat is het soort discipline...
And that is the kind of discipline that it takes to make really mature use of this media.
DutchMisschien is de andere knop om CO2-concentraties te beheersen.
Maybe another knob is a knob for controlling CO2 concentrations.
DutchIk hoop dan ook dat het economische beleid de top van Stockholm niet op dezelfde manier zal beheersen.
In the same way, I hope that economic policy is not allowed to dominate at the Stockholm Summit.
DutchHet is de taak van de overheidsinstellingen om crises te voorkomen of zo goed mogelijk te beheersen.
Public authorities are called upon to prevent, or otherwise to manage as best they can, any crisis.
DutchEr moet veel meer aandacht besteed worden, omdat zij een groot deel van het maatschappelijk leven beheren en beheersen.
I think that efforts should also be made with regard to both sides of industry.
DutchDe Europese Unie is intensief betrokken geweest bij de pogingen om deze crisis te beheersen en te voorkomen.
The European Union has been intensively involved in trying to manage and prevent this crisis.
DutchWat wij nodig hebben is een politiemacht van 60.000 mannen en vrouwen om deze conflicten te beheersen.
What we need are 60 000 civilian policemen and women in order to try and deal with these situations.
DutchLaat ons de ontwikkeling en het leven op ons platteland maar doen beheersen door een kunstmatig boekhoudmechanisme.
Let us allow an accountable mechanism to direct the evolution and the life of our soil.
DutchHet gaat hier echter niet om het beheersen van het luchtruim.
However, this issue is not about controlling airspace.