nizozemsko-anglicko překlad pro "accuraat"

NL

"accuraat" anglický překlad

volume_up
accuraat {příd. jm.}
EN
NL

accuraat {přídavné jméno}

volume_up
accuraat (také: juist, precies, nauwkeurig, zorgvuldig)
Mijnheer Eisma zegt dat de cijfers die ik genoemd heb niet accuraat zijn.
Mr Eisma says that the figures which I have been producing are not accurate.
Deze is nog altijd accuraat en ik wilde daarnaar verwijzen.
That remains an accurate statement of the current position, and I would refer to it.
capaciteit van 7 schoten en accuraat tot op 366 meter afstand, 1 schot per seconde..
7- shot capacity, accurate at 400 yards, one round per second...
accuraat (také: juist, nauwkeurig, exact, goed)
volume_up
exact {příd. jm.}
accuraat (také: nauwkeurig, zorgvuldig, nauwgezet, prompt)
Ik wil best geloven dat er een geldige reden is waarom hij hier niet kan zijn, maar ik moet toch ook zeggen dat het Bureau bij het opstellen van de interventielijst meestal vrij accuraat is.
I am sure that he has a legitimate reason for not being here now, but I must also say that in terms of programming speeches, the Bureau makes quite accurate estimates for speaking time.
accuraat (také: nauwkeurig, zorgvuldig, nauwgezet, prompt)
volume_up
prompt {příd. jm.}
accuraat (také: nauwkeurig, zorgvuldig, nauwgezet, prompt)
accuraat (také: juist, precies, exact, scherp)
volume_up
sharp {příd. jm.}

Příklady použití pro "accuraat" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

DutchIk ben bang dat de informatie van de geachte afgevaardigde tegen de gewoonte in niet geheel accuraat is.
I am afraid that, unusually, the honourable Member's information is slightly out of date.
DutchIk vond de toelichtingen duidelijk en accuraat.
I found what it had to say clear and precise.
DutchHet is ongelooflijk accuraat.
And it has incredible, incredible accuracy.
DutchJe laserprinter heeft een spiegelgalvanometer die gebruikt wordt om een laserstraal heel accuraat te sturen.
Your laser printer has a mirror galvanometer that's used to steer a laser beam very accurately; that's what makes those little dots on the page.
DutchDie weerspiegelt natuurlijk niet altijd accuraat de kwaliteit maar er is geen beter alternatief voorhanden om dit doel te bereiken.
Of course, it does not always accurately reflect the quality but there is no better alternative means of achieving that objective.
DutchMijnheer de Voorzitter, het verslag over de kustvisserij en de problemen van de kustvissers geeft een accuraat beeld van de huidige situatie.
Mr President, the report on inshore fishing and the problems facing inshore fishermen accurately describes their current situation.
DutchMijnheer de Voorzitter, mevrouw de commissaris, allereerst wil ik collega Amadeo bedanken voor zijn voortreffelijke verslag dat zeer volledig en accuraat is.
Mr President, Commissioner, first of all I should like to thank Mr Amadeo for his excellent, full and meticulous report.
DutchHet gaat echter niet alleen om de zogenaamde verouderde stocks van pesticiden, ook al is het belangrijk dat we dat probleem heel accuraat aanpakken.
We are not only talking about obsolete stocks of pesticides here, however, although it is important to tackle that problem very meticulously.
DutchAan deze kant heb je een getal -- je hebt het vaak gedaan, dus het is accuraat -- het gemiddelde aantal beurten tot je kop-munt-munt krijgt.
So on this side, you've got a number -- you've done it lots of times, so you get it accurately -- which is the average number of tosses until head-tail-tail.
DutchOp het vlak van de structuren wil ik de nadruk leggen op een kwestie die mevrouw Berès zojuist heel accuraat heeft toegelicht: de crisis van de Algemene Raad.
However, with regard to structures, I must stress a point that Mrs Berès rightly made and that relates to the crisis of the General Affairs Council.
DutchMijnheer de Voorzitter, mijns inziens moeten de resoluties van dit Parlement altijd objectief en accuraat zijn, vooral wanneer ze bevriende landen als Guatemala betreffen.
I believe that Parliament's resolutions must always be objective and rigorous, particularly when they relate to friendly countries such as Guatemala.
DutchMaar dit gaat om een gevoelig onderwerp en ik werk voor de Discovery Channel, dus willen we zo accuraat mogelijk weergeven wat we doen.
But, this is a touchy subject, and I work for the Discovery Channel, and we want to portray accurately whatever it is we do, and we certainly want to do it with a lot of respect for the animals.
DutchDe tabakzaak in New York tegen Reynolds en Philip Morris vormt inderdaad een goed voorbeeld van hoe de Europese Commissie nu accuraat optreedt tegen de tabaksgiganten.
The tobacco case in New York versus Reynolds and Philip Morris is indeed a good illustration of how the European Commission actually acts vis-à-vis tobacco giants.
DutchEcht, wat we voor ons hebben liggen is en grote kans om te laten zien dat de Lissabon-agenda een schot in de roos was, dat hij accuraat was, en, bovendien, dat hij springlevend is.
What we really have once again is a great opportunity to demonstrate that the Lisbon Agenda was correct, that it was rigorous and that, furthermore, it is alive.
DutchHet doet me genoegen u te kunnen zeggen dat ik geloof dat het Britse brood, en andere artikelen die de mensen in mijn land na aan het hart liggen, heel accuraat geprijsd kunnen worden.
I am glad to say that I believe that the British loaf, and other items cherished in my country, can be appropriately indicated in terms of price notification.