nizozemsko-anglicko překlad pro "accumulatie"

NL

"accumulatie" anglický překlad

NL

accumulatie {ženský rod}

volume_up
Dit moet accumulatie van nieuwe schulden tegengaan.
This should help to prevent the accumulation of new debt.
In dat laatste geval schuilt het risico in de accumulatie van zware metalen.
In this case, the risk arises from the accumulation of heavy metals.
Het tweede punt gaat over de accumulatie van kleine acties.
The second point is about the accumulation of tiny actions.

Příklady použití pro "accumulatie" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

DutchIn dat laatste geval schuilt het risico in de accumulatie van zware metalen.
In this case, the risk arises from the accumulation of heavy metals.
Dutch. ~~~ Want cultuur is in zekere zin de accumulatie van ideeën.
So this makes sense, because in a certain sense what culture is, is the accumulation of ideas.
DutchHet tweede punt gaat over de accumulatie van kleine acties.
The second point is about the accumulation of tiny actions.
DutchDit moet accumulatie van nieuwe schulden tegengaan.
This should help to prevent the accumulation of new debt.
DutchEn ook hier zien we een accumulatie van uitstaande verplichtingen, wat wij als een probleem zien.
In this area too, moreover, we see the build-up of outstanding commitments, something which we regard as a problem.
DutchDe Europese Unie wil de destabiliserende accumulatie van handvuurwapens in veel delen van de wereld een halt toeroepen.
The European Union is committed to combating the destabilising accumulation of small arms in many parts of the world.
DutchDit soort praktijken leidt onontkoombaar tot concentratie en accumulatie van bijzonder besmettelijke of giftige stoffen.
These practices inevitably lead to the concentration and accumulation of elements which are either infectious or toxic.
DutchAls we het hebben over mondiale accumulatie, dan wordt het concept van de gemeenschappelijk interne markt in de EU zelfs helemaal onbegrijpelijk.
When talking of global cumulation, the concept of the EU common market would on the whole become incomprehensible.
DutchIk wil benadrukken dat de Commissie internationale handel het voorstel over interregionale en mondiale accumulatie heeft verworpen.
I would like to stress that the Committee on International Trade has rejected the proposal on inter-regional and global cumulation.
DutchEr werd ook nieuwe informatie gerapporteerd over de eigenschappen van esters in 17-beta-oestradiol en de accumulatie ervan in eetbare dierlijke lichaamsvetten.
New evidence was reported on the disposition of esters of 17ß-oestradiol and their accumulation in edible animal body fats.
DutchHet duidelijkste voorbeeld hiervan is misschien wel de computersector, waar sinds 1980 de snelste accumulatie van vermogen in de geschiedenis heeft plaatsgevonden.
Perhaps the clearest example of this is in the computer business which, since 1980, has seen the fastest accumulation of wealth in history.
DutchHet uitvoeren van beide voorstellen zou een accumulatie betekenen van de vastleggingskredieten in het laatste jaar van de programmeringsperiode.
If both proposals had been adopted, it would have resulted in an accumulation of Structural Fund commitment appropriations in the last year of the programme period.
DutchIk denk dat de tijd voorbij is om de accumulatie van macht door de Europese Unie met zulke pragmatische, losse ingrepen in een democratie te willen veranderen.
I think the time has passed for trying to turn the accumulation of power that is the EU into a democracy by means of those kinds of pragmatic, individual advances.
DutchAlleen van buiten af, door een accumulatie van kritiek en een opkomend schandaal over de verwaarlozing van de kinderprogramma's, is zij uiteindelijk gedwongen terug te treden.
Only from the outside did an accumulation of critics and a growing scandal about the neglect of children's programmes eventually force her resignation.
DutchZe kunnen hun nageslacht, hun kinderen geen borstvoeding geven vanwege de accumulatie van deze toxines in hun voedselketen, in hun deel van 's werelds oceaanpiramide.
They cannot feed their offspring, their children, their breast milk because of the accumulation of these toxins in their food chain, in their part of the world's ocean pyramid.
DutchIn 1995 en 1996 heeft de centrale overheid nagelaten de respectieve bijdragen te betalen, misschien omdat zij hoopte, ten onrechte, op de accumulatie van steunmiddelen.
As regards the central administration's contribution, in 1995 and 1996 the relevant headings were not provided, perhaps because people were mistakenly awaiting the accumulation of aid.
DutchJa, er zijn de Exxon Valdez-sen geweest en de Tsjernobylen, maar bovenal is het een accumulatie geweest van slechte beslissingen van miljarden individuen dag na dag, jaar na jaar.
Yes, there have been the Exxon Valdezes and the Chernobyls, but mostly it's been an accumulation of bad decisions by billions of individuals, day after day and year after year.