nizozemsko-anglicko překlad pro "aanwijzing"

NL

"aanwijzing" anglický překlad

NL aanwijzing
volume_up
{de}

aanwijzing (také: instructie)
volume_up
directions {podstatné jméno}
aanwijzing (také: register, lijst, inhoud, aanduiding)
volume_up
index {podstatné jméno}
aanwijzing (také: voorteken, teken, voorbode, aanduiding)
volume_up
indication {podstatné jméno}
Is dit een aanwijzing dat gehandicapten laag op de prioriteitenlijst van de Commissie staan?
Is this an indication that disability is a low priority with the Commission?
De vooruitzichten van de Commissie geven een aanwijzing voor wat ons wacht.
The Commission's forecasts give some indication of the future prospects.
Want dit is de aanwijzing dat de planeet door de ster werd opgeslokt.
Because this is the indication that the planet went into the star.
volume_up
instruction {podstatné jméno}
De uitvoering van deze wetgevende aanwijzing van het Europees Parlement is dan de taak van de technische organen.
The execution of this legislative instruction of the European Parliament is then the responsibility of the technical bodies.
In mijn vorige rol als minister van Buitenlandse Zaken van Oostenrijk gaf ik een aanwijzing, de aanwijzing werd opgevolgd en misschien binnen een paar maanden ten uitvoer gelegd.
In my former role as Austrian Foreign Minister, I gave an instruction and the instruction was followed and perhaps within the next few months it was implemented.
. ~~~ (Gelach) En dan -- iets in de trant van -- (Gelach) Dus niet alleen zijn aanwijzing is duidelijk, ook de sanctie, wat er gebeurt als je niet doet wat ik zeg.
(Laughter) And then -- sort of -- (Laughter) So not only the instruction is clear, but also the sanction, what will happen if you don't do what I tell you.
aanwijzing (také: leidraad)
volume_up
clue {podstatné jméno}
Een grote aanwijzing die we hebben is dat het universum verandert in de tijd.
One big clue we have is that the universe is changing with time.
Het is een aanwijzing dat het vroege heelal niet zomaar willekeurig tot stand is gekomen.
It's a clue that the early universe is not chosen randomly.
Er was een welbepaald speelgoed dat ons een aanwijzing gaf.
And so there was one particular toy that gave us a clue.
aanwijzing (také: benaming)
volume_up
designation {podstatné jméno}
Net als in het verleden zal de Raad het definitieve besluit nemen over de aanwijzing van de stad.
As in the past, the Council will make the final decision concerning the designation of the city.
Betreft: NATURA 2000, aanwijzing van gebieden
Subject: NATURA 2000 site designation
Zou de Commissie de criteria voor de aanwijzing van deze gebieden niet wat nader moeten toelichten?
Should the Commission not spell out the precise criteria for the designation of sensitive areas?

Příklady použití pro "aanwijzing" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

DutchAanwijzing genoeg voor de relatie tussen dit Parlement en wat er in Turkije gebeurt.
This is evidence enough of how Parliament can influence events in that country.
DutchWij weten wel dat de lidstaten ons daarover geen enkele aanwijzing hebben gegeven.
What we do know is that the Member States have given us no indications on the matter.
DutchIk kom graag terug op uw aanwijzing dat het besef langzaam maar zeker moet groeien.
I would like to come back to your idea that awareness needs to develop inside our heads.
DutchDit is al jarenlang zo en er is niet de minste aanwijzing dat de situatie zal verbeteren.
This has been going on for many years, without the least sign of improvement.
DutchDe oren geven natuurlijk een heel belangrijke aanwijzing voor de emoties van het paard.
The ears are obviously a very important emotional indicator of the horse.
DutchDat is een duidelijke aanwijzing voor het feit dat sinds Maastricht niets veranderd is.
That goes to show that since Maastricht, nothing has changed.
DutchEr is geen enkele steekhoudende aanwijzing dat zijdelings gerichte zitplaatsen veilig zijn.
There is no sound logical reason why side-facing seats are safe.
DutchIn de regio waar ik vandaan kom is voor de aanwijzing van de habitat-gebieden een overlegprocedure gestart.
In my home region, a dialogue was begun prior to identification of the FFH sites.
DutchDe Voorzitter van het Parlement heeft al een discrete aanwijzing gegeven.
The President made a discreet reference to the reason.
DutchWij hopen dat in de aanwijzing van de commissarissen uw legitimiteit als voorzitter zal meespelen.
We hope that your legitimate authority as President will be a factor in securing their approval.
DutchVoorzitter, wij zijn zeer verheugd over uw aanwijzing tot nieuwe voorzitter van de Europese Commissie.
Mr Prodi, we are very pleased by your appointment as new president of the European Commission.
DutchOok dat is een aanwijzing voor het belang van de zaak.
As far as I am concerned, these rights are not for haggling over.
DutchWe stelden vast dat de vierjarigen de aanwijzing gebruikten om met het voorwerp te zwaaien boven op de detector.
And sure enough, the four year-olds used the evidence to wave the object on top of the detector.
DutchDe strafrechtelijke veroordeling van oppositiefiguren als Michail Marinich is daarvoor een verdere aanwijzing.
The criminal conviction of opposition figures such as Mikhail Marinich is further evidence of this.
DutchBovendien zal de aanwijzing van de voorzitter voortaan door het Europees Parlement formeel worden goedgekeurd.
Furthermore, the President designate will in future be formally approved by the European Parliament.
DutchJammer genoeg is er niet de minste aanwijzing dat de EU op dit ogenblik tegen die taak is opgewassen.
Unfortunately there is not yet a scintilla of evidence that the EU is currently equipped to take on such a role.
DutchDat wij hier daarstraks een ander debat hebben gevoerd, is daarvoor een belangrijke aanwijzing.
If we have been having a different debate here in this Chamber today then that only goes to show how important this is.
DutchDie aanwijzing kreeg ik althans zeer onlangs van u.
At least, that is the impression you gave me just now.
DutchDe annulering geschiedde op aanwijzing van de Voorzitter vanwege het plenaire debat dat om 15.00 uur zou beginnen.
This was done at the President’ s behest in consequence of the plenary debate due to be held at 3 p. m.
DutchWe hebben daar ook in het Rekenkamer-verslag weer herhaaldelijk aanwijzing voor dat wij eigenlijk onvoldoende decentraliseren.
The Court of Auditors ' report repeatedly tells us that we do not really decentralise enough.